ای بلبل روح چند باشی مگسی
پَر باز کُن و به عرش رو در نَفَسی

تا کی بستهٔ پالان آخر
پالان نتوان نهاد بر مرغ کسی

گوهر قبلی: شمارهٔ ۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۰