ای جانِ شریف! ترک این دنیی گیر
وز جسم ره عالم پر معنی گیر

ای جوهر پاک! قیمت خود بشناس
بگذر ز ملا و ملأِ اعلی گیر


گوهر قبلی: شمارهٔ ۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹