چون بیخبرم از آنکه تقدیرم چیست
اندیشهٔ شام و فکر شبگیرم چیست

مغزم همه در آتش اندیشه بسوخت
اندیشه مرا بکشت تدبیرم چیست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۲