گر برکشم از سینهٔ پرخون آهی
آتش گیرد جملهٔ عالم ماهی
زین حیرت اگر ز دل برآرم نفسی
بر هم سوزم همه جهان ناگاهی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۷