بنشین که اگر بسی گذر خواهی کرد
هم بر سر خویش خاک بر خواهی کرد

چندان که درین پرده سفر خواهی کرد
حیرانی خویش بیشتر خواهی کرد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵