گر با من خویش خاک این در آئی
از ننگ منی ز خاک کمتر آئی
من وزن آرد چون به ترازو سنجند
بیوزن آید گر به قلندر آئی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۹