مرد آن باشد که هر نفس پاکتر است
در باختن وجود بیباکتر است
مردی که درین طریق چالاکتر است
هرچند که پاکتر شود خاکتر است


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۷