گر اول کار، آتش افزون گردد
خاکستر بین که آخرش چون گردد
اوّل تن تو چو دل شود غرّه مباش
کاخر بینی کان همه دل خون گردد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸