هرگه که بدان بحر محقّق برسی
در حال به گرداب اناالحق برسی

گر در همه میروی قدم محکم دار
تا گر همهای به هیچ مطلق برسی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۷