گر ما به هزار تک بخواهیم دوید
آخر طمع از خویش بخواهیم برید

فی الجمله تو هر چه بایدت نامش کن
چیزی است که ما درو نخواهیم رسید


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۵