درویشِ تو را توانگری میبایست
نه روی سیاه بر سری میبایست

گویی که تمام نیست ناکامی فقر
با سر باریش کافری میبایست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۴