آخر ره دورت به کناری برسد
با تو بد و نیک را شماری برسد

هرچند که هست بینهایت کاری
چون تو برسیدی همه کاری برسد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۳