چون دوست به دست روح، پیغامم داد
بالای دو کون برد و آرامم داد

کاری که درون پرده انجامم داد
از لطف برون پرده هم کامم داد

گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۸