چون نیست زمانی سر خویشم بی تو
کاری است گرفته پس و پیشم بی تو

جمعیت جانم نشود مویی کم
هر چند که در تفرقه بیشم بی تو


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۷