یک قطرهٔ بحرم من و یک قطره نیم
احول نیم و چو احولان غرّه نیم
گویی به زبان حال یک یک ذرّه
فریاد همی کند که من ذرّه نیم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۶