ما جوهر پاک خویش بشناختهایم
پیش از اجل این خانه بپرداختهایم
از پوست برون رفتن و مرگ آزادیم
کاین پوست به زندگانی انداختهایم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۱