ماییم که جز درگهِ ما درگه نیست
گرچه همه ماییم کسی آگه نیست
از خود تو به صد هزار فرسنگی دور
وز هستی ما، تا به تو، مویی ره نیست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸