از عالمِ بیچون به سکون باید شد
خود را سوی خویش رهنمون باید شد
یک ذرّه اگر باشد و ما آن دانیم
یک لحظه ز خود بدان برون باید شد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۷