هان ای دل بیخبر! کجاییم بیا
از یکدیگر چرا جداییم بیا
بنگر تو که هر ذرّه که در عالم هست
فریاد همی زند که ماییم بیا


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۶