آن سالک گرم روْ که در شیب و فراز
چون شمع فرو گداخت در سوز و گداز
کلّی دلش از عالم جزوی بگرفت
یک نعره زد و به عالم کل شد باز


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۵