هر جانی را که غرق انعام بود
در عالم بینهایت آرام بود
صد قرن اگر گام زنی در ره او
چون درنگری نخستمین گام بود


گوهر قبلی: شمارهٔ ۷۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۷۳