آن بحر که هر لحظه دگرگون آید
از پرده کجا تمام بیرون آید
یک قطره از آن بحر که ما میگوییم
از هژده هزار عالم افزون آید


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۸