هر جان که به راه رهنمون مینگرد
چل سال به دیدهٔ جنون مینگرد

چون چل بگذشت آفتابی بیند
کز روزن هر ذرّه برون مینگرد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۲