خود را، سوی خود،‌رهگذری باید کرد
وین کار قوی نه سرسری باید کرد

هر چیز که هست هر یکی آیینهست
در آینهها جلوهگری باید کرد

گوهر قبلی: شمارهٔ ۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۱