پیوسته دلی گرفته از غیرت باد!
در بادیهٔ یگانگی سیرت باد!

هر نقش که از پرده برون میبینی
چون پرده براوفتد، همه،‌خیرت باد!


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۰