یا رب! برهان زنفس دشمن صفتم
ره بیرون ده زین تن گلخن صفتم
دل خستگیم نگر که بس خسته دلم
مردانگیم ده که بسی زن صفتم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۰۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۰۳