ای در هر دم دو صد جهان پر چاره
در وادی جست و جوی تو آواره
آتشکدهٔ دلِ مرا باز رهان
از صحبتِ نفسِ گبرِ آتش خواره


گوهر قبلی: شمارهٔ ۹۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۰۰