ای عین بقا! در چه بقائی که نهای
در جای نه و کدام جانی که نهای
ای جان تو از جا و جهت مستغنی
آخر تو کجائی و کجائی که نهای


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۵