در وصف تو عقل و دانش مانرسد
یک قطره به گرد هفت دریا نرسد
چون هژده هزار عالم آنجا که توئی
پَرِّ مگسی بود، کس آنجانرسد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۵