عزیزی گفت من عمری درین کار
بعقد و جد در بودم گرفتار
چو پنهان می‌شدم من خود نبودم
چو پیدا می‌شدم بودم چه سودم