سنایی
دیوان اشعار
غزلیات
غزل شمارهٔ ۱غزل شمارهٔ ۲غزل شمارهٔ ۳غزل شمارهٔ ۴غزل شمارهٔ ۵غزل شمارهٔ ۶غزل شمارهٔ ۷غزل شمارهٔ ۸غزل شمارهٔ ۹غزل شمارهٔ ۱۰غزل شمارهٔ ۱۱غزل شمارهٔ ۱۲غزل شمارهٔ ۱۳غزل شمارهٔ ۱۴غزل شمارهٔ ۱۵غزل شمارهٔ ۱۶غزل شمارهٔ ۱۷غزل شمارهٔ ۱۸غزل شمارهٔ ۱۹غزل شمارهٔ ۲۰غزل شمارهٔ ۲۱غزل شمارهٔ ۲۲غزل شمارهٔ ۲۳غزل شمارهٔ ۲۴غزل شمارهٔ ۲۵غزل شمارهٔ ۲۶غزل شمارهٔ ۲۷غزل شمارهٔ ۲۸غزل شمارهٔ ۲۹غزل شمارهٔ ۳۰غزل شمارهٔ ۳۱غزل شمارهٔ ۳۲غزل شمارهٔ ۳۳غزل شمارهٔ ۳۴غزل شمارهٔ ۳۵غزل شمارهٔ ۳۶غزل شمارهٔ ۳۷غزل شمارهٔ ۳۸غزل شمارهٔ ۳۹غزل شمارهٔ ۴۰غزل شمارهٔ ۴۱غزل شمارهٔ ۴۲غزل شمارهٔ ۴۳غزل شمارهٔ ۴۴غزل شمارهٔ ۴۵غزل شمارهٔ ۴۶غزل شمارهٔ ۴۷غزل شمارهٔ ۴۸غزل شمارهٔ ۴۹غزل شمارهٔ ۵۰غزل شمارهٔ ۵۱غزل شمارهٔ ۵۲غزل شمارهٔ ۵۳غزل شمارهٔ ۵۴غزل شمارهٔ ۵۵غزل شمارهٔ ۵۶غزل شمارهٔ ۵۷غزل شمارهٔ ۵۸غزل شمارهٔ ۵۹غزل شمارهٔ ۶۰غزل شمارهٔ ۶۱غزل شمارهٔ ۶۲غزل شمارهٔ ۶۳غزل شمارهٔ ۶۴غزل شمارهٔ ۶۵غزل شمارهٔ ۶۶غزل شمارهٔ ۶۷غزل شمارهٔ ۶۸غزل شمارهٔ ۶۹غزل شمارهٔ ۷۰غزل شمارهٔ ۷۱غزل شمارهٔ ۷۲غزل شمارهٔ ۷۳غزل شمارهٔ ۷۴غزل شمارهٔ ۷۵غزل شمارهٔ ۷۶غزل شمارهٔ ۷۷غزل شمارهٔ ۷۸غزل شمارهٔ ۷۹غزل شمارهٔ ۸۰غزل شمارهٔ ۸۱غزل شمارهٔ ۸۲غزل شمارهٔ ۸۳غزل شمارهٔ ۸۴غزل شمارهٔ ۸۵غزل شمارهٔ ۸۶غزل شمارهٔ ۸۷غزل شمارهٔ ۸۸غزل شمارهٔ ۸۹غزل شمارهٔ ۹۰غزل شمارهٔ ۹۱غزل شمارهٔ ۹۲غزل شمارهٔ ۹۳غزل شمارهٔ ۹۴غزل شمارهٔ ۹۵غزل شمارهٔ ۹۶غزل شمارهٔ ۹۷غزل شمارهٔ ۹۸غزل شمارهٔ ۹۹غزل شمارهٔ ۱۰۰غزل شمارهٔ ۱۰۱غزل شمارهٔ ۱۰۲غزل شمارهٔ ۱۰۳غزل شمارهٔ ۱۰۴غزل شمارهٔ ۱۰۵غزل شمارهٔ ۱۰۶غزل شمارهٔ ۱۰۷غزل شمارهٔ ۱۰۸غزل شمارهٔ ۱۰۹غزل شمارهٔ ۱۱۰غزل شمارهٔ ۱۱۱غزل شمارهٔ ۱۱۲غزل شمارهٔ ۱۱۳غزل شمارهٔ ۱۱۴غزل شمارهٔ ۱۱۵غزل شمارهٔ ۱۱۶غزل شمارهٔ ۱۱۷غزل شمارهٔ ۱۱۸غزل شمارهٔ ۱۱۹غزل شمارهٔ ۱۲۰غزل شمارهٔ ۱۲۱غزل شمارهٔ ۱۲۲غزل شمارهٔ ۱۲۳غزل شمارهٔ ۱۲۴غزل شمارهٔ ۱۲۵غزل شمارهٔ ۱۲۶غزل شمارهٔ ۱۲۷غزل شمارهٔ ۱۲۸غزل شمارهٔ ۱۲۹غزل شمارهٔ ۱۳۰غزل شمارهٔ ۱۳۱غزل شمارهٔ ۱۳۲غزل شمارهٔ ۱۳۳غزل شمارهٔ ۱۳۴غزل شمارهٔ ۱۳۵غزل شمارهٔ ۱۳۶غزل شمارهٔ ۱۳۷غزل شمارهٔ ۱۳۸غزل شمارهٔ ۱۳۹غزل شمارهٔ ۱۴۰غزل شمارهٔ ۱۴۱غزل شمارهٔ ۱۴۲غزل شمارهٔ ۱۴۳غزل شمارهٔ ۱۴۴غزل شمارهٔ ۱۴۵غزل شمارهٔ ۱۴۶غزل شمارهٔ ۱۴۷غزل شمارهٔ ۱۴۸غزل شمارهٔ ۱۴۹غزل شمارهٔ ۱۵۰غزل شمارهٔ ۱۵۱غزل شمارهٔ ۱۵۲غزل شمارهٔ ۱۵۳غزل شمارهٔ ۱۵۴غزل شمارهٔ ۱۵۵غزل شمارهٔ ۱۵۶غزل شمارهٔ ۱۵۷غزل شمارهٔ ۱۵۸غزل شمارهٔ ۱۵۹غزل شمارهٔ ۱۶۰غزل شمارهٔ ۱۶۱غزل شمارهٔ ۱۶۲غزل شمارهٔ ۱۶۳غزل شمارهٔ ۱۶۴غزل شمارهٔ ۱۶۵غزل شمارهٔ ۱۶۶غزل شمارهٔ ۱۶۷غزل شمارهٔ ۱۶۸غزل شمارهٔ ۱۶۹غزل شمارهٔ ۱۷۰غزل شمارهٔ ۱۷۱غزل شمارهٔ ۱۷۲غزل شمارهٔ ۱۷۳غزل شمارهٔ ۱۷۴غزل شمارهٔ ۱۷۵غزل شمارهٔ ۱۷۶غزل شمارهٔ ۱۷۷غزل شمارهٔ ۱۷۸غزل شمارهٔ ۱۷۹غزل شمارهٔ ۱۸۰غزل شمارهٔ ۱۸۱غزل شمارهٔ ۱۸۲غزل شمارهٔ ۱۸۳غزل شمارهٔ ۱۸۴غزل شمارهٔ ۱۸۵غزل شمارهٔ ۱۸۶غزل شمارهٔ ۱۸۷غزل شمارهٔ ۱۸۸غزل شمارهٔ ۱۸۹غزل شمارهٔ ۱۹۰غزل شمارهٔ ۱۹۱غزل شمارهٔ ۱۹۲غزل شمارهٔ ۱۹۳غزل شمارهٔ ۱۹۴غزل شمارهٔ ۱۹۵غزل شمارهٔ ۱۹۶غزل شمارهٔ ۱۹۷غزل شمارهٔ ۱۹۸غزل شمارهٔ ۱۹۹غزل شمارهٔ ۲۰۰غزل شمارهٔ ۲۰۱غزل شمارهٔ ۲۰۲غزل شمارهٔ ۲۰۳غزل شمارهٔ ۲۰۴غزل شمارهٔ ۲۰۵غزل شمارهٔ ۲۰۶غزل شمارهٔ ۲۰۷غزل شمارهٔ ۲۰۸غزل شمارهٔ ۲۰۹غزل شمارهٔ ۲۱۰غزل شمارهٔ ۲۱۱غزل شمارهٔ ۲۱۲غزل شمارهٔ ۲۱۳غزل شمارهٔ ۲۱۴غزل شمارهٔ ۲۱۵غزل شمارهٔ ۲۱۶غزل شمارهٔ ۲۱۷غزل شمارهٔ ۲۱۸غزل شمارهٔ ۲۱۹غزل شمارهٔ ۲۲۰غزل شمارهٔ ۲۲۱غزل شمارهٔ ۲۲۲غزل شمارهٔ ۲۲۳غزل شمارهٔ ۲۲۴غزل شمارهٔ ۲۲۵غزل شمارهٔ ۲۲۶غزل شمارهٔ ۲۲۷غزل شمارهٔ ۲۲۸غزل شمارهٔ ۲۲۹غزل شمارهٔ ۲۳۰غزل شمارهٔ ۲۳۱غزل شمارهٔ ۲۳۲غزل شمارهٔ ۲۳۳غزل شمارهٔ ۲۳۴غزل شمارهٔ ۲۳۵غزل شمارهٔ ۲۳۶غزل شمارهٔ ۲۳۷غزل شمارهٔ ۲۳۸غزل شمارهٔ ۲۳۹غزل شمارهٔ ۲۴۰غزل شمارهٔ ۲۴۱غزل شمارهٔ ۲۴۲غزل شمارهٔ ۲۴۳غزل شمارهٔ ۲۴۴غزل شمارهٔ ۲۴۵غزل شمارهٔ ۲۴۶غزل شمارهٔ ۲۴۷غزل شمارهٔ ۲۴۸غزل شمارهٔ ۲۴۹غزل شمارهٔ ۲۵۰غزل شمارهٔ ۲۵۱غزل شمارهٔ ۲۵۲غزل شمارهٔ ۲۵۳غزل شمارهٔ ۲۵۴غزل شمارهٔ ۲۵۵غزل شمارهٔ ۲۵۶غزل شمارهٔ ۲۵۷غزل شمارهٔ ۲۵۸غزل شمارهٔ ۲۵۹غزل شمارهٔ ۲۶۰غزل شمارهٔ ۲۶۱غزل شمارهٔ ۲۶۲غزل شمارهٔ ۲۶۳غزل شمارهٔ ۲۶۴غزل شمارهٔ ۲۶۵غزل شمارهٔ ۲۶۶غزل شمارهٔ ۲۶۷غزل شمارهٔ ۲۶۸غزل شمارهٔ ۲۶۹غزل شمارهٔ ۲۷۰غزل شمارهٔ ۲۷۱غزل شمارهٔ ۲۷۲غزل شمارهٔ ۲۷۳غزل شمارهٔ ۲۷۴غزل شمارهٔ ۲۷۵غزل شمارهٔ ۲۷۶غزل شمارهٔ ۲۷۷غزل شمارهٔ ۲۷۸غزل شمارهٔ ۲۷۹غزل شمارهٔ ۲۸۰غزل شمارهٔ ۲۸۱غزل شمارهٔ ۲۸۲غزل شمارهٔ ۲۸۳غزل شمارهٔ ۲۸۴غزل شمارهٔ ۲۸۵غزل شمارهٔ ۲۸۶غزل شمارهٔ ۲۸۷غزل شمارهٔ ۲۸۸غزل شمارهٔ ۲۸۹غزل شمارهٔ ۲۹۰غزل شمارهٔ ۲۹۱غزل شمارهٔ ۲۹۲غزل شمارهٔ ۲۹۳غزل شمارهٔ ۲۹۴غزل شمارهٔ ۲۹۵غزل شمارهٔ ۲۹۶غزل شمارهٔ ۲۹۷غزل شمارهٔ ۲۹۸غزل شمارهٔ ۲۹۹غزل شمارهٔ ۳۰۰غزل شمارهٔ ۳۰۱غزل شمارهٔ ۳۰۲غزل شمارهٔ ۳۰۳غزل شمارهٔ ۳۰۴غزل شمارهٔ ۳۰۵غزل شمارهٔ ۳۰۶غزل شمارهٔ ۳۰۷غزل شمارهٔ ۳۰۸غزل شمارهٔ ۳۰۹غزل شمارهٔ ۳۱۰غزل شمارهٔ ۳۱۱غزل شمارهٔ ۳۱۲غزل شمارهٔ ۳۱۳غزل شمارهٔ ۳۱۴غزل شمارهٔ ۳۱۵غزل شمارهٔ ۳۱۶غزل شمارهٔ ۳۱۷غزل شمارهٔ ۳۱۸غزل شمارهٔ ۳۱۹غزل شمارهٔ ۳۲۰غزل شمارهٔ ۳۲۱غزل شمارهٔ ۳۲۲غزل شمارهٔ ۳۲۳غزل شمارهٔ ۳۲۴غزل شمارهٔ ۳۲۵غزل شمارهٔ ۳۲۶غزل شمارهٔ ۳۲۷غزل شمارهٔ ۳۲۸غزل شمارهٔ ۳۲۹غزل شمارهٔ ۳۳۰غزل شمارهٔ ۳۳۱غزل شمارهٔ ۳۳۲غزل شمارهٔ ۳۳۳غزل شمارهٔ ۳۳۴غزل شمارهٔ ۳۳۵غزل شمارهٔ ۳۳۶غزل شمارهٔ ۳۳۷غزل شمارهٔ ۳۳۸غزل شمارهٔ ۳۳۹غزل شمارهٔ ۳۴۰غزل شمارهٔ ۳۴۱غزل شمارهٔ ۳۴۲غزل شمارهٔ ۳۴۳غزل شمارهٔ ۳۴۴غزل شمارهٔ ۳۴۵غزل شمارهٔ ۳۴۶غزل شمارهٔ ۳۴۷غزل شمارهٔ ۳۴۸غزل شمارهٔ ۳۴۹غزل شمارهٔ ۳۵۰غزل شمارهٔ ۳۵۱غزل شمارهٔ ۳۵۲غزل شمارهٔ ۳۵۳غزل شمارهٔ ۳۵۴غزل شمارهٔ ۳۵۵غزل شمارهٔ ۳۵۶غزل شمارهٔ ۳۵۷غزل شمارهٔ ۳۵۸غزل شمارهٔ ۳۵۹غزل شمارهٔ ۳۶۰غزل شمارهٔ ۳۶۱غزل شمارهٔ ۳۶۲غزل شمارهٔ ۳۶۳غزل شمارهٔ ۳۶۴غزل شمارهٔ ۳۶۵غزل شمارهٔ ۳۶۶غزل شمارهٔ ۳۶۷غزل شمارهٔ ۳۶۸غزل شمارهٔ ۳۶۹غزل شمارهٔ ۳۷۰غزل شمارهٔ ۳۷۱غزل شمارهٔ ۳۷۲غزل شمارهٔ ۳۷۳غزل شمارهٔ ۳۷۴غزل شمارهٔ ۳۷۵غزل شمارهٔ ۳۷۶غزل شمارهٔ ۳۷۷غزل شمارهٔ ۳۷۸غزل شمارهٔ ۳۷۹غزل شمارهٔ ۳۸۰غزل شمارهٔ ۳۸۱غزل شمارهٔ ۳۸۲غزل شمارهٔ ۳۸۳غزل شمارهٔ ۳۸۴غزل شمارهٔ ۳۸۵غزل شمارهٔ ۳۸۶غزل شمارهٔ ۳۸۷غزل شمارهٔ ۳۸۸غزل شمارهٔ ۳۸۹غزل شمارهٔ ۳۹۰غزل شمارهٔ ۳۹۱غزل شمارهٔ ۳۹۲غزل شمارهٔ ۳۹۳غزل شمارهٔ ۳۹۴غزل شمارهٔ ۳۹۵غزل شمارهٔ ۳۹۶غزل شمارهٔ ۳۹۷غزل شمارهٔ ۳۹۸غزل شمارهٔ ۳۹۹غزل شمارهٔ ۴۰۰غزل شمارهٔ ۴۰۱غزل شمارهٔ ۴۰۲غزل شمارهٔ ۴۰۳غزل شمارهٔ ۴۰۴غزل شمارهٔ ۴۰۵غزل شمارهٔ ۴۰۶غزل شمارهٔ ۴۰۷غزل شمارهٔ ۴۰۸غزل شمارهٔ ۴۰۹غزل شمارهٔ ۴۱۰غزل شمارهٔ ۴۱۱غزل شمارهٔ ۴۱۲غزل شمارهٔ ۴۱۳غزل شمارهٔ ۴۱۴غزل شمارهٔ ۴۱۵غزل شمارهٔ ۴۱۶غزل شمارهٔ ۴۱۷غزل شمارهٔ ۴۱۸غزل شمارهٔ ۴۱۹غزل شمارهٔ ۴۲۰غزل شمارهٔ ۴۲۱غزل شمارهٔ ۴۲۲غزل شمارهٔ ۴۲۳غزل شمارهٔ ۴۲۴غزل شمارهٔ ۴۲۵غزل شمارهٔ ۴۲۶غزل شمارهٔ ۴۲۷غزل شمارهٔ ۴۲۸غزل شمارهٔ ۴۲۹غزل شمارهٔ ۴۳۰غزل شمارهٔ ۴۳۱غزل شمارهٔ ۴۳۲غزل شمارهٔ ۴۳۳غزل شمارهٔ ۴۳۴غزل شمارهٔ ۴۳۵
قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح امین الملة قاضی عبدالودودبن عبدالصمدقصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در تفسیر چند سوره و نعت رسول اکرم و مدح قاضی عبدالودودقصیدهٔ شمارهٔ ۳ - این قصیدهٔ را عارف زرگر در مدح سنایی گفتهقصیدهٔ شمارهٔ ۴ - در پاسخ قصیدهٔ عارف زرگرقصیدهٔ شمارهٔ ۵ - در نعت رسول اکرم و مدح عارف زرگرقصیدهٔ شمارهٔ ۶ - در شکایت روزگار و بی‌وفایی مردمقصیدهٔ شمارهٔ ۷ - در مقام اهل توحیدقصیدهٔ شمارهٔ ۸ - در مدح قاضی یحیا صاعدقصیدهٔ شمارهٔ ۹ - در توحیدقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - در تواضع اهل حققصیدهٔ شمارهٔ ۱۱قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - در نصیحت و ترک تملق از خلق گویدقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - این توحید به حضرت غزنین گفته شدقصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - در مدح خواجه مسعود علی‌بن ابراهیمقصیدهٔ شمارهٔ ۱۸قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - در مدح سید عمید سیدالشعرا ابوطالب محمد ناصری علویقصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ - در مذمت اهل روزگارقصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - این قصیدهٔ را امام علی بن هیصم در مدح سنایی گفته استقصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - در جواب قصیدهٔ علی‌بن هیصمقصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ - در مدح بهرامشاه از زبان اوقصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در ستایش سلطان سنجرقصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در مدح قاضی عبدالودود غزنویقصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - هر چه حق باشد بی حجت و برهان نیستقصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - مدح یوسف‌بن احمد مسعود شاهقصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - در مدح دولتشاه غزنوی و بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - در تعلیم طی طریق معرفتقصیدهٔ شمارهٔ ۳۲قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳قصیدهٔ شمارهٔ ۳۴ - در دل نبستن به مهر دنیاقصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ - در ستایش شعر خویش گویدقصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ - در صفت معشوق روحانی و تجلیات نورانیقصیدهٔ شمارهٔ ۳۷ - در مدح خواجه حکیم ابوالحسن علی بن محمد طبیبقصیدهٔ شمارهٔ ۳۸قصیدهٔ شمارهٔ ۳۹ - در مدح خواجه عمید ثقةالملک، طاهرقصیدهٔ شمارهٔ ۴۰ - در مدح امیر بار سلطانقصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - سخنی از میراث استادانقصیدهٔ شمارهٔ ۴۲ - در زهد و موعظهقصیدهٔ شمارهٔ ۴۳ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۴۴ - در مدح امیر اسماعیل بن ابراهیمقصیدهٔ شمارهٔ ۴۵ - طعنه بر علمای دنیاجوقصیدهٔ شمارهٔ ۴۶ - در مذمت دشمنان و جاهلانقصیدهٔ شمارهٔ ۴۷قصیدهٔ شمارهٔ ۴۸ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۴۹ - در تغییر احوال مردم و دگرگونی روزگارقصیدهٔ شمارهٔ ۵۰ - در وصف بهارقصیدهٔ شمارهٔ ۵۱ - در استغنای معشوق طناز و وفای عاشققصیدهٔ شمارهٔ ۵۲ - و ایضا در مذمت دنیا جویانقصیدهٔ شمارهٔ ۵۳ - این شعر را حکیم سنایی در پاسخ یکی از شعرا گفتهقصیدهٔ شمارهٔ ۵۴ - آن شاعر این شعر را در پاسخ حکیم سنایی فرستادقصیدهٔ شمارهٔ ۵۵ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۵۶ - در نعت رسول اکرم و اصحاب پاک اوقصیدهٔ شمارهٔ ۵۷ - در مدح سیف الحق محمد منصورقصیدهٔ شمارهٔ ۵۸ - در مذمت عافیت جوییقصیدهٔ شمارهٔ ۵۹ - از راه پر مخافت عشق گویدقصیدهٔ شمارهٔ ۶۰ - در مدح ناصح الملک کمال‌الدین شیخ الحرمین خطیب نوآبادیقصیدهٔ شمارهٔ ۶۱ - نه هر که به طور رود موسی عمران شودقصیدهٔ شمارهٔ ۶۲ - در عزت عزلت و قناعت گویدقصیدهٔ شمارهٔ ۶۳ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۶۴قصیدهٔ شمارهٔ ۶۵ - در مدح تاج العصر حسن عجایبی به حسن زشتقصیدهٔ شمارهٔ ۶۶ - در مدح خواجه محمدبن خواجه عمرقصیدهٔ شمارهٔ ۶۷ - در تهنیت صلح خواجه امام منصور و سیف الحق شیخ الاسلامقصیدهٔ شمارهٔ ۶۸ - در اندرز طاهربن علی ثقة الملکقصیدهٔ شمارهٔ ۶۹ - در وحدانیت ذات باریقصیدهٔ شمارهٔ ۷۰ - در مدح سرهنگ عمید محمد خطیب هرویقصیدهٔ شمارهٔ ۷۱ - موعظه در اجتناب از غرور و کبر و حرصقصیدهٔ شمارهٔ ۷۲ - در مدح ابوالمعالی یوسف بن احمدقصیدهٔ شمارهٔ ۷۳ - مناقشهٔ مرد دهری با بوحنیفهقصیدهٔ شمارهٔ ۷۴ - در مدح علی بن محمد طبیبقصیدهٔ شمارهٔ ۷۵ - موعظه و نصیحت در اجتناب از زخارف دنیاقصیدهٔ شمارهٔ ۷۶ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۷۷ - در مدح یوسف‌بن حدادیقصیدهٔ شمارهٔ ۷۸ - در مدح خواجه ابو نصر منصور سعیدقصیدهٔ شمارهٔ ۷۹ - در تعزیت خواجه مسعود و تهنیت فرزند او خواجه احمدقصیدهٔ شمارهٔ ۸۰ - در ترغیب مردان به احتراز از زنان دلفریبقصیدهٔ شمارهٔ ۸۱قصیدهٔ شمارهٔ ۸۲قصیدهٔ شمارهٔ ۸۳ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۸۴ - در مدح ابوعمر عثمان مختاری شاعر غزنویقصیدهٔ شمارهٔ ۸۵ - تامل با خویشتن و راز و نیاز با پروردگارقصیدهٔ شمارهٔ ۸۶ - در مدح مسعود بن ابوالفتحقصیدهٔ شمارهٔ ۸۷ - در ترغیب طی طریق حقیقتقصیدهٔ شمارهٔ ۸۸ - در اندرز و ترغیب در طریق حقیقتقصیدهٔ شمارهٔ ۸۹قصیدهٔ شمارهٔ ۹۰ - این قصیدهٔ را هم هنگام اقامت در سرخس سرودهقصیدهٔ شمارهٔ ۹۱قصیدهٔ شمارهٔ ۹۲ - در ستایش قاضی ابوالبرکات‌بن مبارک فتحیقصیدهٔ شمارهٔ ۹۳ - در نکوهش اصحاب دعواقصیدهٔ شمارهٔ ۹۴قصیدهٔ شمارهٔ ۹۵ - در مدح قاضی ابوالفتح برکات بن مبارکقصیدهٔ شمارهٔ ۹۶ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۹۷ - در ستایش یکی از بزرگانقصیدهٔ شمارهٔ ۹۸ - در مدح سرهنگ امیر محمد هرویقصیدهٔ شمارهٔ ۹۹ - در بیان عزت و جلال ذات اقدس الهیقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۰ - در باره علی بن محمد طبیب غزنویقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۱ - شکایت از دگرگونی حال روزگارقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۲ - در نکوهش دنیادارانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۳ - در نعت رسول اکرمقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۴ - در نعت رسول اکرمقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۵ - در مدح امام زکی‌الدین بن حمزهٔ بلخی و نکوهش خواجه اسعد هرویقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۶ - در موعظه و نصیحت ابنای زمانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۷قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۸قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۹قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۰قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۱ - در استغنای طبع خویش گویدقصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۲ - در نکوهش و ابراز نارضایی از خودقصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۳ - در احوال خود گویدقصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۴ - در آرزوی مرگقصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۵قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۶ - در صفات ذات اقدس باریقصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۷قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۸قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۹قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۰قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۱قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۲قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۳ - در اشتیاق کعبه و سفر حجقصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۴قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۵ - در مدح خواجه معین الدین ابونصر احمدبن فضل غزنویقصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۶ - در نعت علی (ع)قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۷ - در ستایش علی‌بن حسن بحریقصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۸ - در مدح نصرالله بن داود سرخسیقصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۹ - در مدح علی بن حسنقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۰ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۱ - در مدح قاضی نجم‌الدین حسن غزنویقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۲ - در نکوهش حرص و هوی و هوسقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۳ - در ستایش خواجه اسعد هرویقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۴قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۵ - در مدح خواجه علاء الدین ابویعقوب یوسف بن احمد حدادی شالنکی غزنوی و ابوالمعالی احمدبن یوسفقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۶ - در مدح امین الدین رازیقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۷ - معروفی بود زن سلیطه‌ای داشت او را به قاضی برده بود و رنج می‌نمود در حق وی گویدقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۸ - در مدح محمد ترکین بغراخانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۹ - در نعت امام هشتم (ع)قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۰قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۱ - در مدح سرهنگ محمدبن فرج نو آبادیقصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۲قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۳ - در پاسخ پرسش سلطان سنجر دربارهٔ مذهبقصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۴قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۵قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۶قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۷قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۸ - موعظه در وصول به عالم لاهوتقصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۹قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۰قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۱ - دعوت به آزادگی و عدالت‌خواهیقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۲ - منع کبر و غرور و مذمت دنیاقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۳ - در حکمت و موعظتقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۴ - در تمجید و توحید حضرت باریقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۵ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۶ - در نعت رسول اکرم (ص)قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۷ - دعوت به زهد و ستایش سید فضل‌اللهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۸ - از زبان منجم ماوراء النهر که تقویم آورده بود گفته‌استقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۹ - خطاب به خواجه قوام‌الدین ابوالقاسمقصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۰قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۱قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۲ - در مرثیهٔ تاج‌الدین ابوبکرقصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۳قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۴ - دریغاگویی از نااهلی روزگارقصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۵قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۶قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۷قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۸قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۹ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۰ - در مدح بهرامشاه پسر مسعود شاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۱ - در مدح خواجه مردانشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۲ - در مراتب مقام انسانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۳ - موعظه در تهیهٔ توشهٔ آخرتقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۴ - در مدح بهرامشاه پسر مسعود غزنویقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۵قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۶ - در مدح احمد عارف زرگر گوید که به حج رفت از بلخ و حج نیافتقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۷ - در مدح خواجه ایرانشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۸قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۹قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۰ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۱ - در مدح تاج‌الدین ابوالفتح اصفهانیقصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۲ - در مدح خواجه عمید ابراهیم بی علی بن ابراهیم مستوفیقصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۳ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۴قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۵ - این قصیدهٔ غرا از زادهٔ سرخس استقصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۶ - در مدح شرف الملک امیر زنگی محسنقصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۷قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۸قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۹قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۰ - دریغا کو مسلمانیقصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۱قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۲ - در نکوهش بزرگان زمان و مدح بونصر احمد سعیدقصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۳ - توصیف روح در بدنقصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۴ - در مدح ابوبکربن محمدقصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۵قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۶قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۷قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۸قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۹ - در جواب شعر فضل بن یحیی و عذرخواهی از رفتن و منع صاعد از آمدنقصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۰ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۱ - در مدح بهرامشاهقصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۲ - در مدح خواجه ابو یعقوب یوسف‌بن احمدقصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۳ - این چند بین را فضل بن یحیی بن صاعد هروی به سنایی فرستاد و در آن درخواست دیدار کردقصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۴
قصاید و قطعات
شمارهٔ ۱ - قصیدهشمارهٔ ۲شمارهٔ ۳شمارهٔ ۴شمارهٔ ۵شمارهٔ ۶شمارهٔ ۷شمارهٔ ۸شمارهٔ ۹شمارهٔ ۱۰شمارهٔ ۱۱شمارهٔ ۱۲ - در مدح نظامیشمارهٔ ۱۳شمارهٔ ۱۴ - در رثای امیر معزیشمارهٔ ۱۵ - در مذمت دنیاشمارهٔ ۱۶شمارهٔ ۱۷شمارهٔ ۱۸شمارهٔ ۱۹ - در هجای علی سه بوسششمارهٔ ۲۰ - در مذمت بخیلی گویدشمارهٔ ۲۱ - در رثای منصور سعیدشمارهٔ ۲۲شمارهٔ ۲۳شمارهٔ ۲۴شمارهٔ ۲۵شمارهٔ ۲۶ - شکایت از روزگارشمارهٔ ۲۷شمارهٔ ۲۸شمارهٔ ۲۹شمارهٔ ۳۰شمارهٔ ۳۱شمارهٔ ۳۲شمارهٔ ۳۳شمارهٔ ۳۴شمارهٔ ۳۵شمارهٔ ۳۶شمارهٔ ۳۷ - در توحیدشمارهٔ ۳۸شمارهٔ ۳۹ - در ذم مردم بلخشمارهٔ ۴۰شمارهٔ ۴۱شمارهٔ ۴۲ - در رثای امیر معزیشمارهٔ ۴۳شمارهٔ ۴۴شمارهٔ ۴۵شمارهٔ ۴۶شمارهٔ ۴۷شمارهٔ ۴۸شمارهٔ ۴۹شمارهٔ ۵۰شمارهٔ ۵۱شمارهٔ ۵۲شمارهٔ ۵۳شمارهٔ ۵۴ - در رثای زکی الدین بلخیشمارهٔ ۵۵شمارهٔ ۵۶شمارهٔ ۵۷ - در مدح مسعود سعد سلمانشمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹شمارهٔ ۶۰شمارهٔ ۶۱شمارهٔ ۶۲ - در جواب هجای یکی از معاندانشمارهٔ ۶۳شمارهٔ ۶۴شمارهٔ ۶۵شمارهٔ ۶۶شمارهٔ ۶۷شمارهٔ ۶۸شمارهٔ ۶۹شمارهٔ ۷۰شمارهٔ ۷۱شمارهٔ ۷۲شمارهٔ ۷۳شمارهٔ ۷۴ - در هجای «معجزی» شاعرشمارهٔ ۷۵شمارهٔ ۷۶شمارهٔ ۷۷شمارهٔ ۷۸ - در حادثهٔ زهر خوردن سرهنگ محمد خطیبی و انگشتری فرستادن سلطان مسعود رحمةالله علیه گوید و او را ستایدشمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸شمارهٔ ۸۹شمارهٔ ۹۰شمارهٔ ۹۱شمارهٔ ۹۲شمارهٔ ۹۳شمارهٔ ۹۴شمارهٔ ۹۵ - در رثای زکی‌الدین بلخیشمارهٔ ۹۶شمارهٔ ۹۷شمارهٔ ۹۸شمارهٔ ۹۹شمارهٔ ۱۰۰شمارهٔ ۱۰۱شمارهٔ ۱۰۲شمارهٔ ۱۰۳ - در صف خانگاه محمد منصور واقع در سرخس که وی در آن داروخانه و کتابخانه برای فقرا و درویشان بنیاد نهادشمارهٔ ۱۰۴شمارهٔ ۱۰۵شمارهٔ ۱۰۶شمارهٔ ۱۰۷شمارهٔ ۱۰۸شمارهٔ ۱۰۹شمارهٔ ۱۱۰شمارهٔ ۱۱۱ - در رثای یکی از بزرگانشمارهٔ ۱۱۲شمارهٔ ۱۱۳شمارهٔ ۱۱۴شمارهٔ ۱۱۵شمارهٔ ۱۱۶شمارهٔ ۱۱۷شمارهٔ ۱۱۸شمارهٔ ۱۱۹شمارهٔ ۱۲۰شمارهٔ ۱۲۱شمارهٔ ۱۲۲شمارهٔ ۱۲۳شمارهٔ ۱۲۴شمارهٔ ۱۲۵شمارهٔ ۱۲۶شمارهٔ ۱۲۷شمارهٔ ۱۲۸شمارهٔ ۱۲۹شمارهٔ ۱۳۰شمارهٔ ۱۳۱شمارهٔ ۱۳۲شمارهٔ ۱۳۳ - در مدح عمادالدین محمدبن منصورشمارهٔ ۱۳۴ - این قطعه را بر گور نظام الملک محمد نوشتندشمارهٔ ۱۳۵شمارهٔ ۱۳۶شمارهٔ ۱۳۷شمارهٔ ۱۳۸شمارهٔ ۱۳۹شمارهٔ ۱۴۰شمارهٔ ۱۴۱شمارهٔ ۱۴۲شمارهٔ ۱۴۳شمارهٔ ۱۴۴شمارهٔ ۱۴۵شمارهٔ ۱۴۶شمارهٔ ۱۴۷شمارهٔ ۱۴۸شمارهٔ ۱۴۹شمارهٔ ۱۵۰شمارهٔ ۱۵۱شمارهٔ ۱۵۲شمارهٔ ۱۵۳ - در مدح جمال المعاشرین قوالشمارهٔ ۱۵۴ - در مدح بهرامشاهشمارهٔ ۱۵۵ - در مدح بهرامشاهشمارهٔ ۱۵۶ - در رثای ابوالمعالی احمد بن یوسفشمارهٔ ۱۵۷ - در هجای علی سه بوسششمارهٔ ۱۵۸شمارهٔ ۱۵۹شمارهٔ ۱۶۰ - تقاضای گوشت و انگورشمارهٔ ۱۶۱ - در رثای محمد بهروزشمارهٔ ۱۶۲شمارهٔ ۱۶۳شمارهٔ ۱۶۴شمارهٔ ۱۶۵شمارهٔ ۱۶۶شمارهٔ ۱۶۷شمارهٔ ۱۶۸شمارهٔ ۱۶۹شمارهٔ ۱۷۰ - در مدح خواجه اسماعیل شنیزیشمارهٔ ۱۷۱شمارهٔ ۱۷۲شمارهٔ ۱۷۳شمارهٔ ۱۷۴شمارهٔ ۱۷۵شمارهٔ ۱۷۶شمارهٔ ۱۷۷شمارهٔ ۱۷۸شمارهٔ ۱۷۹ - از زبان تیر خراسشمارهٔ ۱۸۰شمارهٔ ۱۸۱ - هم در هجای معجزی شاعرشمارهٔ ۱۸۲ - در رثای امیر معزیشمارهٔ ۱۸۳ - و نیزشمارهٔ ۱۸۴ - در هجای علی سه بوسششمارهٔ ۱۸۵شمارهٔ ۱۸۶شمارهٔ ۱۸۷شمارهٔ ۱۸۸ - در هجای شهابیشمارهٔ ۱۸۹شمارهٔ ۱۹۰شمارهٔ ۱۹۱شمارهٔ ۱۹۲شمارهٔ ۱۹۳شمارهٔ ۱۹۴ - در رثاءشمارهٔ ۱۹۵شمارهٔ ۱۹۶شمارهٔ ۱۹۷شمارهٔ ۱۹۸ - در هجای معجزیشمارهٔ ۱۹۹شمارهٔ ۲۰۰شمارهٔ ۲۰۱شمارهٔ ۲۰۲شمارهٔ ۲۰۳شمارهٔ ۲۰۴
ترجیعات ترکیبات مسمطات رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱رباعی شمارهٔ ۲رباعی شمارهٔ ۳رباعی شمارهٔ ۴رباعی شمارهٔ ۵رباعی شمارهٔ ۶رباعی شمارهٔ ۷رباعی شمارهٔ ۸رباعی شمارهٔ ۹رباعی شمارهٔ ۱۰رباعی شمارهٔ ۱۱رباعی شمارهٔ ۱۲رباعی شمارهٔ ۱۳رباعی شمارهٔ ۱۴رباعی شمارهٔ ۱۵رباعی شمارهٔ ۱۶رباعی شمارهٔ ۱۷رباعی شمارهٔ ۱۸رباعی شمارهٔ ۱۹رباعی شمارهٔ ۲۰رباعی شمارهٔ ۲۱رباعی شمارهٔ ۲۲رباعی شمارهٔ ۲۳رباعی شمارهٔ ۲۴رباعی شمارهٔ ۲۵رباعی شمارهٔ ۲۶رباعی شمارهٔ ۲۷رباعی شمارهٔ ۲۸رباعی شمارهٔ ۲۹رباعی شمارهٔ ۳۰رباعی شمارهٔ ۳۱رباعی شمارهٔ ۳۲رباعی شمارهٔ ۳۳رباعی شمارهٔ ۳۴رباعی شمارهٔ ۳۵رباعی شمارهٔ ۳۶رباعی شمارهٔ ۳۷رباعی شمارهٔ ۳۸رباعی شمارهٔ ۳۹رباعی شمارهٔ ۴۰رباعی شمارهٔ ۴۱رباعی شمارهٔ ۴۲رباعی شمارهٔ ۴۳رباعی شمارهٔ ۴۴رباعی شمارهٔ ۴۵رباعی شمارهٔ ۴۶رباعی شمارهٔ ۴۷رباعی شمارهٔ ۴۸رباعی شمارهٔ ۴۹رباعی شمارهٔ ۵۰رباعی شمارهٔ ۵۱رباعی شمارهٔ ۵۲رباعی شمارهٔ ۵۳رباعی شمارهٔ ۵۴رباعی شمارهٔ ۵۵رباعی شمارهٔ ۵۶رباعی شمارهٔ ۵۷رباعی شمارهٔ ۵۸رباعی شمارهٔ ۵۹رباعی شمارهٔ ۶۰رباعی شمارهٔ ۶۱رباعی شمارهٔ ۶۲رباعی شمارهٔ ۶۳رباعی شمارهٔ ۶۴رباعی شمارهٔ ۶۵رباعی شمارهٔ ۶۶رباعی شمارهٔ ۶۷رباعی شمارهٔ ۶۸رباعی شمارهٔ ۶۹رباعی شمارهٔ ۷۰رباعی شمارهٔ ۷۱رباعی شمارهٔ ۷۲رباعی شمارهٔ ۷۳رباعی شمارهٔ ۷۴رباعی شمارهٔ ۷۵رباعی شمارهٔ ۷۶رباعی شمارهٔ ۷۷رباعی شمارهٔ ۷۸رباعی شمارهٔ ۷۹رباعی شمارهٔ ۸۰رباعی شمارهٔ ۸۱رباعی شمارهٔ ۸۲رباعی شمارهٔ ۸۳رباعی شمارهٔ ۸۴رباعی شمارهٔ ۸۵رباعی شمارهٔ ۸۶رباعی شمارهٔ ۸۷رباعی شمارهٔ ۸۸رباعی شمارهٔ ۸۹رباعی شمارهٔ ۹۰رباعی شمارهٔ ۹۱رباعی شمارهٔ ۹۲رباعی شمارهٔ ۹۳رباعی شمارهٔ ۹۴رباعی شمارهٔ ۹۵رباعی شمارهٔ ۹۶رباعی شمارهٔ ۹۷رباعی شمارهٔ ۹۸رباعی شمارهٔ ۹۹رباعی شمارهٔ ۱۰۰رباعی شمارهٔ ۱۰۱رباعی شمارهٔ ۱۰۲رباعی شمارهٔ ۱۰۳رباعی شمارهٔ ۱۰۴رباعی شمارهٔ ۱۰۵رباعی شمارهٔ ۱۰۶رباعی شمارهٔ ۱۰۷رباعی شمارهٔ ۱۰۸رباعی شمارهٔ ۱۰۹رباعی شمارهٔ ۱۱۰رباعی شمارهٔ ۱۱۱رباعی شمارهٔ ۱۱۲رباعی شمارهٔ ۱۱۳رباعی شمارهٔ ۱۱۴رباعی شمارهٔ ۱۱۵رباعی شمارهٔ ۱۱۶رباعی شمارهٔ ۱۱۷رباعی شمارهٔ ۱۱۸رباعی شمارهٔ ۱۱۹رباعی شمارهٔ ۱۲۰رباعی شمارهٔ ۱۲۱رباعی شمارهٔ ۱۲۲رباعی شمارهٔ ۱۲۳رباعی شمارهٔ ۱۲۴رباعی شمارهٔ ۱۲۵رباعی شمارهٔ ۱۲۶رباعی شمارهٔ ۱۲۷رباعی شمارهٔ ۱۲۸رباعی شمارهٔ ۱۲۹رباعی شمارهٔ ۱۳۰رباعی شمارهٔ ۱۳۱رباعی شمارهٔ ۱۳۲رباعی شمارهٔ ۱۳۳رباعی شمارهٔ ۱۳۴رباعی شمارهٔ ۱۳۵رباعی شمارهٔ ۱۳۶رباعی شمارهٔ ۱۳۷رباعی شمارهٔ ۱۳۸رباعی شمارهٔ ۱۳۹رباعی شمارهٔ ۱۴۰رباعی شمارهٔ ۱۴۱رباعی شمارهٔ ۱۴۲رباعی شمارهٔ ۱۴۳رباعی شمارهٔ ۱۴۴رباعی شمارهٔ ۱۴۵رباعی شمارهٔ ۱۴۶رباعی شمارهٔ ۱۴۷رباعی شمارهٔ ۱۴۸رباعی شمارهٔ ۱۴۹رباعی شمارهٔ ۱۵۰رباعی شمارهٔ ۱۵۱رباعی شمارهٔ ۱۵۲رباعی شمارهٔ ۱۵۳رباعی شمارهٔ ۱۵۴رباعی شمارهٔ ۱۵۵رباعی شمارهٔ ۱۵۶رباعی شمارهٔ ۱۵۷رباعی شمارهٔ ۱۵۸رباعی شمارهٔ ۱۵۹رباعی شمارهٔ ۱۶۰رباعی شمارهٔ ۱۶۱رباعی شمارهٔ ۱۶۲رباعی شمارهٔ ۱۶۳رباعی شمارهٔ ۱۶۴رباعی شمارهٔ ۱۶۵رباعی شمارهٔ ۱۶۶رباعی شمارهٔ ۱۶۷رباعی شمارهٔ ۱۶۸رباعی شمارهٔ ۱۶۹رباعی شمارهٔ ۱۷۰رباعی شمارهٔ ۱۷۱رباعی شمارهٔ ۱۷۲رباعی شمارهٔ ۱۷۳رباعی شمارهٔ ۱۷۴رباعی شمارهٔ ۱۷۵رباعی شمارهٔ ۱۷۶رباعی شمارهٔ ۱۷۷رباعی شمارهٔ ۱۷۸رباعی شمارهٔ ۱۷۹رباعی شمارهٔ ۱۸۰رباعی شمارهٔ ۱۸۱رباعی شمارهٔ ۱۸۲رباعی شمارهٔ ۱۸۳رباعی شمارهٔ ۱۸۴رباعی شمارهٔ ۱۸۵رباعی شمارهٔ ۱۸۶رباعی شمارهٔ ۱۸۷رباعی شمارهٔ ۱۸۸رباعی شمارهٔ ۱۸۹رباعی شمارهٔ ۱۹۰رباعی شمارهٔ ۱۹۱رباعی شمارهٔ ۱۹۲رباعی شمارهٔ ۱۹۳رباعی شمارهٔ ۱۹۴رباعی شمارهٔ ۱۹۵رباعی شمارهٔ ۱۹۶رباعی شمارهٔ ۱۹۷رباعی شمارهٔ ۱۹۸رباعی شمارهٔ ۱۹۹رباعی شمارهٔ ۲۰۰رباعی شمارهٔ ۲۰۱رباعی شمارهٔ ۲۰۲رباعی شمارهٔ ۲۰۳رباعی شمارهٔ ۲۰۴رباعی شمارهٔ ۲۰۵رباعی شمارهٔ ۲۰۶رباعی شمارهٔ ۲۰۷رباعی شمارهٔ ۲۰۸رباعی شمارهٔ ۲۰۹رباعی شمارهٔ ۲۱۰رباعی شمارهٔ ۲۱۱رباعی شمارهٔ ۲۱۲رباعی شمارهٔ ۲۱۳رباعی شمارهٔ ۲۱۴رباعی شمارهٔ ۲۱۵رباعی شمارهٔ ۲۱۶رباعی شمارهٔ ۲۱۷رباعی شمارهٔ ۲۱۸رباعی شمارهٔ ۲۱۹رباعی شمارهٔ ۲۲۰رباعی شمارهٔ ۲۲۱رباعی شمارهٔ ۲۲۲رباعی شمارهٔ ۲۲۳رباعی شمارهٔ ۲۲۴رباعی شمارهٔ ۲۲۵رباعی شمارهٔ ۲۲۶رباعی شمارهٔ ۲۲۷رباعی شمارهٔ ۲۲۸رباعی شمارهٔ ۲۲۹رباعی شمارهٔ ۲۳۰رباعی شمارهٔ ۲۳۱رباعی شمارهٔ ۲۳۲رباعی شمارهٔ ۲۳۳رباعی شمارهٔ ۲۳۴رباعی شمارهٔ ۲۳۵رباعی شمارهٔ ۲۳۶رباعی شمارهٔ ۲۳۷رباعی شمارهٔ ۲۳۸رباعی شمارهٔ ۲۳۹رباعی شمارهٔ ۲۴۰رباعی شمارهٔ ۲۴۱رباعی شمارهٔ ۲۴۲رباعی شمارهٔ ۲۴۳رباعی شمارهٔ ۲۴۴رباعی شمارهٔ ۲۴۵رباعی شمارهٔ ۲۴۶رباعی شمارهٔ ۲۴۷رباعی شمارهٔ ۲۴۸رباعی شمارهٔ ۲۴۹رباعی شمارهٔ ۲۵۰رباعی شمارهٔ ۲۵۱رباعی شمارهٔ ۲۵۲رباعی شمارهٔ ۲۵۳رباعی شمارهٔ ۲۵۴رباعی شمارهٔ ۲۵۵رباعی شمارهٔ ۲۵۶رباعی شمارهٔ ۲۵۷رباعی شمارهٔ ۲۵۸رباعی شمارهٔ ۲۵۹رباعی شمارهٔ ۲۶۰رباعی شمارهٔ ۲۶۱رباعی شمارهٔ ۲۶۲رباعی شمارهٔ ۲۶۳رباعی شمارهٔ ۲۶۴رباعی شمارهٔ ۲۶۵رباعی شمارهٔ ۲۶۶رباعی شمارهٔ ۲۶۷رباعی شمارهٔ ۲۶۸رباعی شمارهٔ ۲۶۹رباعی شمارهٔ ۲۷۰رباعی شمارهٔ ۲۷۱رباعی شمارهٔ ۲۷۲رباعی شمارهٔ ۲۷۳رباعی شمارهٔ ۲۷۴رباعی شمارهٔ ۲۷۵رباعی شمارهٔ ۲۷۶رباعی شمارهٔ ۲۷۷رباعی شمارهٔ ۲۷۸رباعی شمارهٔ ۲۷۹رباعی شمارهٔ ۲۸۰رباعی شمارهٔ ۲۸۱رباعی شمارهٔ ۲۸۲رباعی شمارهٔ ۲۸۳رباعی شمارهٔ ۲۸۴رباعی شمارهٔ ۲۸۵رباعی شمارهٔ ۲۸۶رباعی شمارهٔ ۲۸۷رباعی شمارهٔ ۲۸۸رباعی شمارهٔ ۲۸۹رباعی شمارهٔ ۲۹۰رباعی شمارهٔ ۲۹۱رباعی شمارهٔ ۲۹۲رباعی شمارهٔ ۲۹۳رباعی شمارهٔ ۲۹۴رباعی شمارهٔ ۲۹۵رباعی شمارهٔ ۲۹۶رباعی شمارهٔ ۲۹۷رباعی شمارهٔ ۲۹۸رباعی شمارهٔ ۲۹۹رباعی شمارهٔ ۳۰۰رباعی شمارهٔ ۳۰۱رباعی شمارهٔ ۳۰۲رباعی شمارهٔ ۳۰۳رباعی شمارهٔ ۳۰۴رباعی شمارهٔ ۳۰۵رباعی شمارهٔ ۳۰۶رباعی شمارهٔ ۳۰۷رباعی شمارهٔ ۳۰۸رباعی شمارهٔ ۳۰۹رباعی شمارهٔ ۳۱۰رباعی شمارهٔ ۳۱۱رباعی شمارهٔ ۳۱۲رباعی شمارهٔ ۳۱۳رباعی شمارهٔ ۳۱۴رباعی شمارهٔ ۳۱۵رباعی شمارهٔ ۳۱۶رباعی شمارهٔ ۳۱۷رباعی شمارهٔ ۳۱۸رباعی شمارهٔ ۳۱۹رباعی شمارهٔ ۳۲۰رباعی شمارهٔ ۳۲۱رباعی شمارهٔ ۳۲۲رباعی شمارهٔ ۳۲۳رباعی شمارهٔ ۳۲۴رباعی شمارهٔ ۳۲۵رباعی شمارهٔ ۳۲۶رباعی شمارهٔ ۳۲۷رباعی شمارهٔ ۳۲۸رباعی شمارهٔ ۳۲۹رباعی شمارهٔ ۳۳۰رباعی شمارهٔ ۳۳۱رباعی شمارهٔ ۳۳۲رباعی شمارهٔ ۳۳۳رباعی شمارهٔ ۳۳۴رباعی شمارهٔ ۳۳۵رباعی شمارهٔ ۳۳۶رباعی شمارهٔ ۳۳۷رباعی شمارهٔ ۳۳۸رباعی شمارهٔ ۳۳۹رباعی شمارهٔ ۳۴۰رباعی شمارهٔ ۳۴۱رباعی شمارهٔ ۳۴۲رباعی شمارهٔ ۳۴۳رباعی شمارهٔ ۳۴۴رباعی شمارهٔ ۳۴۵رباعی شمارهٔ ۳۴۶رباعی شمارهٔ ۳۴۷رباعی شمارهٔ ۳۴۸رباعی شمارهٔ ۳۴۹رباعی شمارهٔ ۳۵۰رباعی شمارهٔ ۳۵۱رباعی شمارهٔ ۳۵۲رباعی شمارهٔ ۳۵۳رباعی شمارهٔ ۳۵۴رباعی شمارهٔ ۳۵۵رباعی شمارهٔ ۳۵۶رباعی شمارهٔ ۳۵۷رباعی شمارهٔ ۳۵۸رباعی شمارهٔ ۳۵۹رباعی شمارهٔ ۳۶۰رباعی شمارهٔ ۳۶۱رباعی شمارهٔ ۳۶۲رباعی شمارهٔ ۳۶۳رباعی شمارهٔ ۳۶۴رباعی شمارهٔ ۳۶۵رباعی شمارهٔ ۳۶۶رباعی شمارهٔ ۳۶۷رباعی شمارهٔ ۳۶۸رباعی شمارهٔ ۳۶۹رباعی شمارهٔ ۳۷۰رباعی شمارهٔ ۳۷۱رباعی شمارهٔ ۳۷۲رباعی شمارهٔ ۳۷۳رباعی شمارهٔ ۳۷۴رباعی شمارهٔ ۳۷۵رباعی شمارهٔ ۳۷۶رباعی شمارهٔ ۳۷۷رباعی شمارهٔ ۳۷۸رباعی شمارهٔ ۳۷۹رباعی شمارهٔ ۳۸۰رباعی شمارهٔ ۳۸۱رباعی شمارهٔ ۳۸۲رباعی شمارهٔ ۳۸۳رباعی شمارهٔ ۳۸۴رباعی شمارهٔ ۳۸۵رباعی شمارهٔ ۳۸۶رباعی شمارهٔ ۳۸۷رباعی شمارهٔ ۳۸۸رباعی شمارهٔ ۳۸۹رباعی شمارهٔ ۳۹۰رباعی شمارهٔ ۳۹۱رباعی شمارهٔ ۳۹۲رباعی شمارهٔ ۳۹۳رباعی شمارهٔ ۳۹۴رباعی شمارهٔ ۳۹۵رباعی شمارهٔ ۳۹۶رباعی شمارهٔ ۳۹۷رباعی شمارهٔ ۳۹۸رباعی شمارهٔ ۳۹۹رباعی شمارهٔ ۴۰۰رباعی شمارهٔ ۴۰۱رباعی شمارهٔ ۴۰۲رباعی شمارهٔ ۴۰۳رباعی شمارهٔ ۴۰۴رباعی شمارهٔ ۴۰۵رباعی شمارهٔ ۴۰۶رباعی شمارهٔ ۴۰۷رباعی شمارهٔ ۴۰۸رباعی شمارهٔ ۴۰۹رباعی شمارهٔ ۴۱۰رباعی شمارهٔ ۴۱۱رباعی شمارهٔ ۴۱۲رباعی شمارهٔ ۴۱۳رباعی شمارهٔ ۴۱۴رباعی شمارهٔ ۴۱۵رباعی شمارهٔ ۴۱۶رباعی شمارهٔ ۴۱۷رباعی شمارهٔ ۴۱۸رباعی شمارهٔ ۴۱۹رباعی شمارهٔ ۴۲۰رباعی شمارهٔ ۴۲۱
طریق التحقیق
بسم الله الرحمن الرحیمهو الاول والآخروالظاهر والباطن وهو بکل شی‌ء علیملیس‌کمثله شی‌ء و هو السمیع البصیر‌فی وحدانیة الله تعالی‌والذین جاهدوافینا لنهدینهم سبلنا، صدق الله‌مناجات در تنزیه و تقدیس حضرت باری سبحانه تعالییفعل الله مایشاء‌، و یحکم مایریدمدح سید کائنات و خاتم المرسلینو ما ارسلناک الا رحمة للعالمین اول ما خلق الله تعالی نوریمدح امیرالمومنین ابوبکرمدح امیرالمومنین عمرمدح امیرالمومنین عثمانمدح امیرالمومنین علی‌(‌ع‌)فی قدوم الخضردر جواب حضرت خضر علیه السلام گویددر سؤال از عقل کل و جواب اودر جواب عقل «‌و سقیهم ربهم شراباً طهورا»در شکایت احوالفی الشکایهفی تخلص الممدوح و تلخیص الروح‌مفتاح ابواب الاسرار مصباح ارواح الابرار و لقد کرمنا بنی آدمافحسبتم انما خلقناکم عبثاًاعدا عدوک نفسک التی بین جنبیککما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرونحکایتقالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماءقائد نفوس السالکین و نزهه قلوب المحققیندع نفسک و تعالمن عرف نفسه فقد عرف ربهحکایتما رایت شیئاً !لا ورایت الله فیهصفت اصحاب الطریقه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرانما اموالکم واولادکم فتنهمنهاج العارفین و معراج العاشقینخطوتان وقد وصلکل نفس ذائقة الموت ثم الیناترجعونحکایت**‌*فصل در صفت عشق و محبتاولیاء الله لایموتون ولکن ینتقلون من دار الی دارفصل در اثبات رؤیت الله تعالیلا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار، طلب الهدایة والتوفیق بالعمل الصالح در صفت کبر و عجبو ان علیک لعنتی الی یوم الدین‌فصل در مذمّت مرائی و ریائیالذین یذکرون الله قیاماً وقعوداً و علی جنوبهم‌شرف المؤمن استغناؤه عن الناس فصل فی ترک الدنیا والاعراض عنهفصل فی ذکر القلب والتخلص فی العقلانما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکونفصل فی التسلیمکل یوم هو فی شأنفصل فی البلااذا اراد الله بقوم خیراً ابتلاهم‌، فصل فی الضحی والبکاءکثرة الضحک تمیت القلبفصل فی الصبر والشکرالایمان نصفان‌، نصفه صبر ونصفه شکرفصل فی العافیهفاستقم کما اُ‌مرت‌، و من تاب معکدر تنبیه غافل و مذمّت جاهلالوحدة خیر من جلیس السوء‌، والجلیس الصالح خیر من الوحدهاولئک کالانعام بل هم اضل واُ‌ولئک هم الغافلونخسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبینو ان منکم الا واردها کان علی ذلک حتماً مقضیاًفصل در اکل و شربفصل فی الرزقیسئلونک عن الروح قل الروح من‌امرربیخطاب به خورشیدوالشمس وضحیها والقمراذا تلیهافصل فی ذم الظلمحکایتالملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلمدر فضیلت عدالتفصل فی ختم الکتاب
حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه
مقدّمهٔ رفاء الباب الاوّل: در توحید باری تعالی
در توحید باری تعالیفصل معرفتفصل وحدت و شرح عظمتفصل تنزیه قِدمفصل اندر صفا و اخلاصالتمثیل فی شأن من کان فی هذه اعمی فهو فی‌الآخرة اعمی جماعة العمیان و احوال الفیلفصل فی ان الاستواء معقول والکیفیة مجهولالتمثیل فی اصحاب تمنّی السوءفصل اندر درجاتفی‌الحفظ والمراقبةالتمثیل فی قوم یؤتون الزکوةفی‌الحکمة و سبب رزق الرازقفی‌الهدایةفی‌المُجاهدةفصل اندر تقدیسداستان باستانالتمثیل لقوم ینظرون بعین الاحوال «مُناظِرَة الوَلَدِ مَعَ الوالِد»فی زینة‌الاطفالفصل اندر صُنع و قدرتفی تعظیم قدرهفی‌الامثال والمواعظ، الفقر سواد الوجه والدُّنیا دارالزوال و تغیّرالاحوال و الانتقالدر بی‌نیازی از غیر خدای‌تعالی و دست در وی زدن از سر حقیقتاندر تضرّع و عجزحکایتاندر ذکر و یاد کردنحکایتتمثیلفی ذکر دارِالبقاءاندر وجود و عدماندر شُکر گویداندر شکر و شکایتفی‌اطّلاعه علی ضمائرالعباداندر رزق گویدتمثیلحکایت مرغ با گبرتمثیل در بیداریاندر حب و محبتاندر تجرید گویدفی سلوک طریق الآخرةالتمثیل لابن الغافل والاب العاقلحکایتفی‌التوکّلفی توکل العجوزایضاً فی‌التوکّلالتمثّل فی‌الرؤیاء و تعبیره و هو ثمانون رؤیا عجیبةفی رؤیا الأثواب و الأوانیفی رؤیا الصنّاعینفی رؤیا البهائمفی رؤیاء السّباعفی رؤیا النّیّرین والکواکب الخمسة السیّارةفی تناقض الداریناندر ایثارقصهٔ قیس‌بن عاصم رضی‌الله عنهفی الاتحاددر اتّصال بدو گویدمن اَمَنَ بطاعته فقد خَسَر خُسراناً مبینامن زَهَد فی‌الدّنیا وَجَد مُلکا لایبلیفی صفة‌الزهد و الزّاهدفی حُبّ الدُّنیا و صفة اهلهقال اَلنبّی صلّی‌الله عَلَیه وَ سلَم: فرغ‌الله تعالی عَن‌الخلقِ والخُلق والاجلِ وَالرزقِ التمثیل فی نَحنُ قَسَمنافصل فی شرائط صلوة الخمس والمناجات والتضرّع والخشوع والوقار والدعاءالمثل فی‌الخشوع و حضورِالقلب فی‌الصّلوة قصة امیرالمؤمنین علیه‌السّلامفی‌الصّلوة والرغبةالتمثیل فی تقصیرالصلوةفی‌الحمد والثناءفی‌الافتقار والتحیّرِ فی صفاتهفی تأدیب صببان المکتب و صفة الجنّة والنّاردر مناجات گویدفی کرمه و فضلهفی الانابهفی‌الاخلاص والمخلصون علی خطر عظیمفی قضائه و قدره و امره و صنعهحکایتفی الشّوقفی نفی صفات المذمومِة عن‌الله تعالیالتمثیل فی‌الذی هو یُطعمنی و یَسقینالتمثیل فی معنی اولئک کالانعام بل هم اضلفی الرضاء والتَّسلیمفی الحذر عن‌القدرفی الرضا والتسلیم بحکمه و قضائهفی الکرامةفی‌العبودیّةالتمثیل فی قصّة ابراهیم الخلیل علیه‌السّلامفی‌الامتحان
الباب الثانی:‌ فی الکلام ذکر کلام الملک العلّام یسهل المرام الباب الثّالث: اندر نعت پیامبر ما محمّد مصطفی علیه‌السّلام و فضیلت وی بر جمیع پیغمبران
اندر نعت پیامبر ما محمّد مصطفی علیه‌السّلام و فضیلت وی بر جمیع پیغمبراناندر بدایت کمال نبوّتاندر کرامت نبوّتدر ذکر آنکه پیغمبر ما رحمةً للعالمین استدر صفت معراجشذکر تفضیل پیغمبر ما علیه‌السّلام بر سایر انبیاءفی اتباعه صلوات الله علیهاندر گشادن دل ویذکر تفضیلشدر تفسیر وما ارسلناک الّا رحمة‌للعالمیناندر درود دادن بر او و آل او صلّی‌الله علیه‌وسلّماندر ترجیح او بر پیغمبران علیه و علیهم‌السلاماندر صفات پیغامبر علیه‌السلامصفت بعث و ارسال وی علیه‌السّلامصفت هفت اخترذکر آفرینش و مرتبه و حسن خلق وی صلواة‌الله علیهفی فضیلته علیه‌السلام علی جبرئیل و سائر الانبیاء علیهم‌السلامستایش ابوبکر صدیق رضی‌الله عنهفی تخصیص ابی‌بکر علی کافّة الناسفی قربته و حق صحبته مع رسول‌اللّٰهستایش امیرالمؤمنین عمر الفاروق رضی‌اللّٰه عنهدر عدل وی رضی‌اللّٰه عنهستایش امیرالمؤمنین عثمان رضی‌اللّٰه عنهستایش امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السّلامصفت جنگ جَملصفت حرب صفّین و کشته شدن عمّار یاسر رضی‌اللّٰه عنهقصهٔ قتل امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السّلامفی مذمّة اعدائه و حسّادهدر ستایش امام حسن و امام حسین رضی‌اللّٰه عنهمادر فضیلت امیرالمؤمنین حسن‌بن علی علیه‌السّلام ذکر الحسن یذهب الحزنسبب قتل امیرالمؤمنین حسن‌بن علی علیه‌السّلامدر مناقب امیرالمؤمنین حسین‌بن علی علیهماالسّلامصفت قتل حسین‌بن علی علیه‌السّلام به اشارهٔ یزید علیه اللعنةدر صفت کربلا و نسیم مشهد معظّمالتمثّل فی‌الاشتیاق الی المشهد المعظّم المراة الصالحة خیرٌ من الفـ رجل سوءصفة اصرار الاعداء والباغین لعنهم‌اللّٰهستایش امام ابوحنیفه رضی‌اللّٰه عنهستایش امام شافعی رضی‌اللّٰه عنهفی مناقبهما رحمة‌اللّٰه علیهمافی مذمّة اهل التعصب و نصیحة الفریقین و فقهمااللّٰه تعالیفصل فی‌الزّهد والحکمة والموعظة والنصیحةفی‌الرائحة الکریهة علی غیبة اخ المسلمالتمثیل فی‌المجاهدةفی‌الاجتهاد و طلب‌التقویالتمثیل فی‌التّقوی، سؤال موسی علیه‌السّلام عنّ‌اللّٰه عزّ وجل قال ای شیء خلقت افضل من‌الاشیاءالجهل داءٌ بلا دواءٍ والحمقُ حفرةٌ بلا عُمقٍالتمثیل فی اَصحابِ الغَفلةِ والجُهّالالتّمثیل فی نظرالسّوء واحوال الدّنیااندر مذمّت علماستایش علم و عالم و طلب علم
الباب الرّابع: فی صفة العقل و احواله وافعاله و غایة عنایته و سبب وجوده الباب الخامس فی فضیلة العلم، ذکر العلم اربح لانّ فضله ارجح الباب السّادس فی ذکر نفس الکلّی و احواله
ذکر نفس الکلی نذیر ناصح و اهماله غرور فاضحصفت کلماتی که با نفس کلّی رود و جوابها که او گویدجوابها که با نفس کلّی گویداندر صفت مریداندر عذر انبساط گویددر چشم نگاه داشتن گوید قالَ النّبی علیه‌السّلام: النّظر سهم منِ سهامِ الشیطانحکایتاندر صفت خوب روی بدخوی گویداندر شرح خوب و زشت گویداندر صفت شاهدان گویددر مذمت شهوت راندناندر صفت خوب رویان و شاهدان گویدحکایتاندر مذمّت دنیا و وصف ترک اواندر طلب دنیااندر مذمّت کسانی که به جامه و لقمه مغرور باشنددر طلب دنیا و غرور او گویداندر مذمّت مال دوستاندر مذمّت شراب گویدحکایة و مثلحکایتالتمثّل فی اکل الرّبا، اَکل الرّبا کمَن یأکل ناراللظیحکایتاندر نقص دنیا گویداندر ترک دنیا و ریاضت نفس گویداندر بیان نسب آدمی من عرف نفسه فقد عرف ربهدر حرص و شهوت و خشم گویددر معنی آنکه عاقلان بی‌غم نباشنددر متابعت نفس و هواناکردن گویددر رنج و زیان جان از تندر معنی آن گوید که آنچه خاکی است به خاک باز شوداندر صفت نفس بهیمی و انواع شهواتاندر حشر و نشر الناس کما یعیشون یموتون و کما یموتون یحشرونفی التّمثّلذکر اظهار حال آن سرای فی یوم‌القیامة فلا انساب بینهم یومئذ ولایتسائلونفی ذکر انساب البشر من ارکان البشردر انسانی و حیوانی گویدحکایت در این معنیاندر آنکه آدمی پس از اشیاء و جهات پیدا آمداندر بیان ظلومی و جهولی انسان کما قال‌اللّٰه تعالی: وحملها الانسان انّه کان ظلوما جهولافی مذمّة الدنیا واهانته و ترکه، من ترح فرححکایت و مثل فی لذّة الدنیا مع شدّة العقبیاندر مذمّت بددلی و بددلحکایت در شجاعت و غیرتحکایت در این معنیاندر نکوهش شکم خواری و بسیار خوردنالتمثّل فی ترک الدّنیا و قصّة روح‌اللّٰه و تجریدهحکایت روح‌اللّٰه علیه‌السّلام و ترک دنیا و مکالمهٔ او با ابلیسفی ذمِ حبّ الدّنیا و منع شرب الخمراندر مذمّت افعال زشت که از خویهای بهیمی است ذکر المثالب للتوقّی لا للقبول والتلقیدر ذمّ مقابح و افعال نکوهیده و منع آنالتمثّل فی شأن اصحاب الغفلة و نظر السّوءاندر صفت ربیع و تشبیهات گوید ذکر الربیع یحیی القلوب المیتة و یشرح الصدور الضیقةدر تسویت پارسی و تازیدر بیان آنکه ادب به فارسی و عربی نیستاندر خوردن شراب و خواصّ آن گویداندر صفت نقص دنیاالتمثل فی اصحاب المغرورینحکایتحکایتحکایتحکایتحکایتحکایتحکایت
الباب السّابع فصل فی‌الغرور و الغفلة والنسیان و حبّ‌الامانی والتّهور فی امور الدّنیا و نسیان‌الموت والبعث والنشر
در بیهوده خندیدنفی طول العمر والحسرة مع ذلکتمثیل در نفس جهان فانی و قصّهٔ لقمان حکیمدر مرگ گویدحکایت مرد یخ فروش التمثّل فی دارالغرورفی صفة الموتتمثیل در احوال گذشتگان جهان بی‌وفادر صفت مرگ پیامبران علیهم‌السّلامصفت مرگ شاهان فرس و بزرگان ایشاندر صفت موت بنی‌آدم از خاصّه و عامهدر بقا و فنای جسم و جان گویددر نکوهش این جهاناندر طلب بهشت به سالوسیاندر زهد ریاییاندر مذمّت دنیا و برحذر بودن از آن فرمایددر نکوهش حرص گویددر شهوت و آز گویدفصل فی صفة‌الافلاک والبروج والسّماء والارض و ما بینهما من‌العجایب ذکر الافلاک و ما فیها من‌العجایب احسن من ابداع المخدّرات الکواعبدر دوازده برج گویدحکایة فی اصحاب الفغلةدر صفت ارکانی و گردونی با آن جهان الدنیا قنطرةٌ فاعبروها ولا تعمروهاتمثیل در مذمّت دوستی دنیافی ترک العادة بالمجاهدةفی تسلّی قلوب الاخوة والاخواتفصل فی‌الحکمة ذکرالحکمة احکم فانّها بین الکائنات حکم مثل الاحباب والاعداء کمثل الدواء والداء در دوستی و دشمنیحکایت در محبّت و دوستی خالصالتمثّل فی ریا الحّبفی ذکر رفقاء السّوءفی ترک المخالطة مع‌الاوباشحکایت در بی‌وفاییدر صفت ابلهان گویدفی تحقیق العشقالتمثّل فی‌الانسان و عملهالتمثّل فی صفة‌الانسانالتمثیل فی شکر هدایة‌الاسلامالتمثیل فی صلابة طریق‌الاسلامالتمثیل فی اعتقادالسوء والخوف من قلّة الرزقحکایت در ظالم و مظلومذکر انقطاع نسبصفة‌المغرورین فی دارالدّنیاالتمثیل فی حبّ الدّنیا و غرورهافی صفة‌النّفس واحوالهقال النّبی علیه‌السّلام: ان الشّیطان فی عروق ابن‌آدم یجری مجری الدّمدر کاهلی گویدمثل اندر حال ادبارفی‌الحرکة و ترک الاوطان فی طلب‌الآخِرَة، قال النّبی علَیه‌السّلام: اطلبوا العلم ولو باصّین، وَ قالَ علَیه‌السّلام: سافِرُوا تغنموا، ولاتفخروا بالوطنمحمدت در حرکت و سیر و رنج بردنفی‌الادب و شرف‌النّفساندر دور قمر و گردش روزگارحکایتاندر نگاه داشتن راز و مشورت کردنحکایتالتمثیل فی حفظ اسرارالملوکحکایتاندر موعظت و نصیحت گویداندر صفت بیابان گویداندر تصوّف و زهد ذکر التصوّف الزم علی الحقیقة لان فیه نجاة الخلیفةدر صفت اهل تصوّفدر طلب کردن از در دلهافی ذمّ‌الطمع والحرصاندر بیان حال صوفی و ستایش صوفیان فرماید علامة اصحاب التصوّف ان لایسأل ولا ینهر ولا یدّخرحکایت در حقیقت تصوّفالتمثیل فی‌تعلیم الاب‌الغافل لابن الجاهل فی‌التصوّففی‌التفکّر والمراقبة فی احوال التصوّفدر دنیا نابودن به که بودناندر صفت صورت عالم
الباب الثامن ذکرالسطان یستنزل‌الامان
یمدح السلطان الاعظم مالک رقاب الامم سلطان سلاطین العالم یمین‌الدّولة و امین‌الملّة کهف‌الاسلام والمسلمین ابا الحارث بهرامشاه‌بن مسعود نوّراللّٰه مضجعهاندر بدایت پادشاهی بهرامشاهفی خصاله و فضیلتهفی صفة سهمه و اقبالهدر بیداری از خواب غفلت گویدفی تنبیه الملک و کلمة الحق بغیر المداهنةخواب عبداللّٰه‌بن عمربن‌الخطّابحکایت زن دادخواه با سلطان محمودحکایة فی عفوالملک و عدلهدر وصف بدان گویدحکایت در عدل سلطاندر خون ناحق ریختن حکایت مأمونالتمثّل فی عصمة قتل المظلومحکایت در حلم و بردباری نوشیرواندر عدل پادشاه و صفت آنحکایت در عدل و سیاست و جود پادشاهحکایتفی معانی القاضی الجاهل الظالمدر کفایت و رای پادشاهیحکایت اندر حلم و سیاست و تحمّل پادشاه از رعیتحکایت در عفو پادشاهاندر معنی بیداری ملوک و سلاطین و حفظ و بخشش ایشانفی حفظ اسرارالملک و کفایته و کتمانهدر پند و نصیحت پادشاه گویددر حلم پادشاه و احتمال از زیردستاندر عدالت و ستم ناکردنحکایت اندر کار نادانی و بی‌سیاستی پادشاهفی تقلیدالملکدر بینوایی و فقر دبیران گویداندر رادی و حسن سیرت پادشاهدر راستی میان جور و عدلدر تعهّد علمای دیندارحکایت در آنکه پادشاه را دل در هوا نباید بستندر عدل نمودن و ظلم کردندر سیاست پادشاهدر حکم راندن پادشاهمدح پادشاه به ترتیب کواکب و بروج دوازده‌گانهفی صفة‌العلماء و امراء الدولة القاهرة و صفة غلمانه و جنده کثّرهم‌اللّٰهستایش امیرجلال‌الدولة ابوالفتح دولتشاه‌بن بهرامشاه ابن مسعود اناراللّٰه براهینهمفی وصف‌الحال و تمام مدایح السلطان والوزراء والقضاةاندر مدح وزراء و صدور و قضاة گویداندر مدح صدرالامام تاج‌الوزراء ابی‌محمدبن الحسن‌بن منصور گویددر مدح نظام‌الملک ابونصر محمّدبن عبدالحمیدالمستوفیمدح پادشاه به ترتیب کواکب و بروج دوازده‌گانهاندر مدح اصحاب دیوان و ارباب قلم و مشایخ کثّرهم‌اللّٰهدر مدح اقضی‌القضاة جمال‌الدیّن ابوالقاسم محمودبن محمّدِالاثیریدر مدح اقضی‌القضاة نجم‌الدّین ابوالمعالی‌بن یوسف‌بن احمد الحدّادیدر مدح شیخ‌الامام جمال‌الدّین ابونصر احمدبن محمّدبن سلیمان الصغانیدر مدح صدرالدّین شمس‌الائمه ابوطاهر عمرفصل دیگر در مدایح سلطان اعزّاللّٰه نصره
الباب التاسع فیالحکمة والامثال و مثالب شعراء‌المدّعین ومذّمة‌الاطباء والمنجّمین
فصل فی بیان سبیل‌السعادة والطریق المستقیمفی شکایة اهل الزمانفی‌المعذرة والتقصیرفی‌الحقیقة والطریقةدر دانستن آنکه آخرت به از دنیاستحکایتفی مثالب شعراء المدّعینفی مثالب المنحولینفی ذکرالعوام و اهل السوق والجهالدر ذمّ عوام و بازاریان و جهال گوید ذکر مساوی العوان للخواص نفع عامفی مذمة‌الاعداء و نصیحة‌الاولیاءاندر خویشان گوید فی‌مذمة الارقاب که: الاقارب عقارب، والاخ فخ، والعمّ غمّ، والخال وبال، والختن محناندر مذمّت برادران گویداندر مذمّت خواهران گویدحکایت هزلاندر مذمّت فرزند گویداندر مذمّت دختر گویدفی مذمّة الختناندر مذمّت عمّ گویداندر مذمّت خال گویداندر خویش لشکری گویدذکر انواع‌الشهوات علی بعضها تحریض و علی بعضها تمریض اندر صفت شهوات و در حق غلام باره گویددر معنی زناشویی گویدحکایت و مثلالتمثیل فی‌المطایبة بطریق الهزلاندر مذمّت خویش صوفی گویدحکایة فی‌التّمثّل الصوفیاندر قرابت فقیه گویدحکایت و ضرب‌المثلحکایتاندر صفت مرائی و قرّاء و سالوس گویددر حق پارسایان گویددر صفت جاه‌جویان و زر طلبان و درویشان صورت گویددر حق کسی گوید از بزرگان غزنیندر مثالب علوی زرمدی گویددر هجو شعراء بد گویداندر هجو حکیم طالعی گویددیگری را گویددر مذمّت خدمت مخلوق گویدالتمثّل فی‌القناعة و ترک الحاجةحکایتدر مذمّت طبیبان جاهل گویددر مناقب اطباء عالِم گوید قال‌النّبی صلی‌اللّٰه علیه وسلّم فی شأنهم العلم علمان علم‌الابدان و علم‌الادیانتفصیل العلل و هی خمسون نوعافی تفصیل العلل و بیان‌الامراضدر طبیبان نادان گویددر صفت منجّم حاذق و منافق و تمثیل اصحاب دعوی به غیر معنی فی بطلان احکام النجوم و صفة هیئة‌الفلک و واضع هذاالعلم، قال النبّی علیه‌السّلام: النجوم حق و احکامها باطل، و قال علیه‌السّلام: من آمن بالنجوم فقد کفر، و قال علیه‌السّلام: تعلموا من‌النجوم ماتعرفون به ساعات اللیل والنهار، و قال امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السّلام: تعلموا بالنجوم فانه علم من علوم‌النبوة و قال‌اللّٰه تعالی: والسماء ذات‌البروج، والشّمس والقمر بحسبانفی صفة الافلاکفی صفة‌السّعد والنّحس من‌الکواکب السبعةدر بیان طبایع چهارگانهدر صفت بروج دوازده‌گانهدر شرف و وبال و صعود و هبوط کواکب گویدفی تسویة البیوتالتمثیل فی احوال المنجّم الجاهل عندالملک العالمصفة مقادیر ابروج والکواکب السیّارةدر حق مردم و آدمی گوید
الباب العاشر فی سبب تصنیف الکتاب و بیان کتابة هذا الکتاب رعایة لذوی الالباب
در عذر گویداندر خط و قلم و کاغذ و خاطر گویدفی حسب حاله و بیان احواله و سبب احترازه من اهل الدّنیا وانزوائه و تجریده من‌الخلائق و سبب تصنیف هذاالکتابفی افتخار نفسه علی اهل عصرهفی بیان حاله و حسب احواله رحمة‌اللّٰه علیهفصل اندر ضعف و پیریفصل اندر تبدیل حالالتمثّل فی‌الاجتهاددر رهایی جستن جان گوید از تناندر تفضیل سخن خویش گویداندر مدح خواجهٔ عمید احمدبن مسعود تیشه و وصف حال خانه‌ای گوید که از جهت حکیم سنایی کرده بود و اسباب مهیّا گردانیدهیمدح الشیخ الامام جمال‌الدّین فخرالاسلام تاج الخطباء احمدبن محمّدالملقّب بالحذوردر قناعت و انزوای خویش گویدفی‌القناعةحکایتالتمثیلحکایتدر صفت خلوت و تنهایی گویددر وصف بی‌طمعی و خویشتن‌داری خود گویداندر افتخار خویش فرمایداندر ضعف خویش گویداندر بد دلی خویش گویدحکایتفی ذم‌الجهال والناصحین لهمحکایتدر شرع و شعر گویدکتاب کتبه الی بغداد مع نسخة تصنیفه انفذه عند الامام الاجل الاوحد برهان‌الدّین ابی‌الحسن علی‌بن ناصر الغزنوی یعرف به بریان‌گر