پروین اعتصامی
دیوان اشعار
قصاید مثنویات، تمثیلات و مقطعات
آتش دلآرزوها (۱)آرزوها (۲)آرزوها (۳)آرزوها (۴)آرزوها (۵)آرزوی پروازآرزوی مادرآسایش بزرگانآشیان ویرانآئین آینهاحسان بی ثمرارزش گوهراز یک غزلاشک یتیمامروز و فرداامید و نومیدیاندوه فقرای رنجبرای گربهای مرغکباد بروتبازی زندگیبام شکستهبلبل و موربرف و بوستانبرگ گریزانبنفشهبهای جوانیبهای نیکیبی آرزوبی پدرپایمال آزپایه و دیوارپیام گلپیک پیریپیوند نورتاراج روزگارتوانا و ناتوانتوشهٔ پژمردگیتهیدستتیر و کمانتیره‌بختتیمارخوارجامهٔ عرفانجان و تنجمال حقجولای خداچند پندحدیث مهرحقیقت و مجازخاطر خشنودخوان کرمخون دلدرخت بی بردریای نوردزد خانهدزد و قاضیدکان ریادو محضردو همدرددو همرازدیدن و نادیدندیده و دلدیوانه و زنجیرذرهذره و خفاشراه دلرفوی وقترنج نخستروباه نفسروح آزادروح آزردهروش آفرینشزاهد خودبینسپید و سیاهسختی و سختیهاسرنوشتسرود خارکنسرو سنگسعی و عملسفر اشکسیه رویشاهد و شمعشبشباویزشرط نیکنامیشکایت پیرزنشکستهشکنج روحشوق برابریصاعقهٔ ما، ستم اغنیاستصاف و دردصید پریشانطفل یتیمطوطی و شکرعشق حقعمر گلعهد خونینعیبجوغرور نیکبختانفرشتهٔ انسفریاد حسرتفریب آشتیفلسفهقائد تقدیرقدر هستیقلب مجروحکارآگاهکارگاه حریرکاروان چمنکارهای ماکرباس و الماسکعبهٔ دلکمان قضاکوته نظرکودک آرزومندکوه و کاهکیفر بی هنرگذشتهٔ بی حاصلگرگ و سگگرگ و شبانگره گشایگریهٔ بی سودگفتار و کردارگل بی عیبگل پژمردهگل پنهانگل خودروگل سرخگل و خارگل و خاکگل و شبنمگلهٔ بیجاگنج ایمنگنج درویشگوهر اشکگوهر و سنگلطف حقمادر دوراندیشمرغ زیرکمست و هشیارمعمار نادانمناظرهمور و مارنا آزمودهنا اهلناتواننامه به نوشیرواننشان آزادگینغمهٔ خوشه‌چیننغمهٔ رفوگرنغمهٔ صبحنکته‌ای چندنکوهش بیجانکوهش بی‌خبراننکوهش نکوهیدهنوروزنهال آرزونیکی دلهرچه بادابادهمنشین ناهمواریاد یارانقطعهاین قطعه را در تعزیت پدر بزرگوار خود سروده‌اماین قطعه را برای سنگ مزار خودم سروده‌امقطعهقطعه - مرد پندارند پروین را، چه برخی ز اهل فضلقطعهقطعهبیتبیتبیتبیتبیتبیتابیات پراکندهبیتبیتزن در ایرانجوجهٔ نافرمان