پندنامه
بسم الله الرحمن الرحیمدر نعمت سید المرسلیندر فضیلت ائمۀ دیندر مناجاتدر بیان مخالفت نفس امارهدر بیان فواید خاموشیدر بیان صفت اهل ایمان و در عمل خالصدر بیان اصل ایماندر سیرت ملوکدر صفت علامتهای بزرگیدر بیان چارچیز که اندر خطر بوددر بیان نیک بختیدر بیان سبب عافیتدر تواضع و صحبت درویشاندر صفت بدبختیدر صفت ریاضت نفس و ترک دنیادر صفت مجاهد نفسدر صفت فقر و صبردر بیان تواضع و ترک تکلفدر بیان علامتهای ابلهیدر بیان عاقبت اندیشیدر بیان چارچیز که صاحب عقل و دانش را ازینها دور باید بوددر صنعت رستگاریدر صفت ذکر الله تعالیدر بیان چار خصلت که مردم را نیکوستدر صفت اخلاق ذمیمهدر علامات مدبردر بیان آنکه حقیر داشتن نبایددر بیان چارچیز که چارچیز دیگر را می‬زایددر چارچیز که کم بقا دارددر بیان چارچیز که از چار چیز دیگر تمام باشددر بیان چار چیز که بازگردانیدن آنها محالستدر صفت چارچیز که از چارچیز دیگر می‬آیددر بیان حاصل شدن چارچیز از چارچیزدر بیان چارچیز که آدمی را شکست آرددر بیان چارچیز که از خطاهاستدر بیان چارچیز که از عطاهای خداستدر بیان چارچیز که عمر را زیاد کنددر بیان پنج چیز که عمر از او بکاهددر بیان پنج چیز که آبروی را بریزددر بیان پنج چیز که آب روی از آن می‬افزایدنصایحدر بیان آن که از دو کس احتراز می‬باید کرددر بیان آنکه خواری آورددر بیان شش چیز که بکار آیددر صفت پنج کس که پنج چیز از ایشان نیایددر بیان اهل سعادتدر بیان رستگاری در بیان چهار چیز که از کرامات حق استدر چار خصلت که ترک کردن می‬بایددر بیان بی وفای جهاندر بیان معرفت اللهدر بیان ورع در بیان فواید خدمتدر بیان تعظیم مهماندر بیان علامتهای احمقدر صفت علامتهای فاسقدر بیان علامات شقیدر بیان علامتهای بخیلدر بیان حاجت خواستندر بیان قناعتدر بیان سخاوتدر بیان چار خصلت که کارهای شیطان استدر علامتهای سخت دلدر بیان علامتهای منافقدر بیان علامتهای متقیدر علامتهای اهل جنتدر بیان صدقه دادندر نصایحدر بیان صبردر بیان تجرید و تفریددر فواید صحبت صالحان و اجتناب اهل ظلمدر بیان آن کس که دوستی را نشایددر بیان رعایت یتیم ونصایح دیگردر بیان صلۀ رحم و زیارت خویشاونداندر بیان فتوتدر بیان فقر و صحبت درویشاندر بیان انتباه از غفلتخاتمه الکتاب