سیاوش کسرایی
با دماوند خاموش به سرخی آتش به طعم دود تراشه های تبر خانگی از قرق تا خروسخوان آوا آرش