محمدرضا شفیعی کدکنی
از زبان برگ بوی جوی مولیان در کوچه باغ های نشابور چند رباعی چند غزل مثل درخت در شب باران از بودن و سرودن شبخوانی زمزمه ها