سایه
سیاه مشق
غزل
به نام شمانیازرحیلنی خاموشنی شکستهوفانالهدام بلاناله ای بر هجراناشک واپسینقصه ی دردخاکسترمرغ پریدهاشک ندامتخنده ی غم آلودفسانه ی شهرپیام پرستوهمیشه بهارآخر دل است اینسایه ی گلیار گم شدهزبان نگاهسرشک نیازسایه ی همابی نشانشرم و شوقسایه ی سرگردانافسانه ی خاموشیدیرترانهتنگ غروببهانهدر کوچه سار شبلب خاموشبعد از نیماگریه ی شبانهقدر مردصلهبیداد همایونازلیداستانی دیگرپرواز خاکسترآواز بلندآینه ی شکستهآینه در آینهناز و نوشگریه ی لیلیلذت دریادر فتنه ی رستاخیزبهار سوگواربیت الغزلدوزخ روحهمیشه در میاننقش دیگرحصارانتظارزندان شب یلدادلی در آتشمژده ی آزادیخون بهاشبیخونزنده واریاد آربر سر آتش غمدر پرده ی خونگل افشان خونپژواکچراغ صاعقهدر قفسبه پایداری آن عشق سربلندکهرباخون در جگرعزیزتر از جانبا نی کساییهم پیمانپاییزهنر گام زمانبر آستان وفاتنگهعشق هزار سالهصبر و ظفرنقش پرنیانمرغ چمن آتشجان ای ساقیانتظارراهزنراهی و آهیزاد راهگنج گم شدهروشن گویامرگ دوبارهمهرگیاخورشید پرستانغریبانهغم پرستدرست شکستهسماع سردغزل تنرنج دیرینهآیینه ی عیب نماازین شب های ناباورشبگردغروب چمنگوشمال پنجه ی عشقسرای سرودسیاه و سپیدچندمین هزار امید بنی آدمهست ای ساقیکمند مهرچشمه ی خاراهم آشیانبا سینه سردانخوابسرگذشت چمندردیگانهمرغ دریاخواب و خیالگهواره ی خالی
مثنوی رباعیات دو بیتی ها قطعه ها
سراب شبگیر زمین راهی و آهی چند برگ از یلدا یادگار خون سرو تاسیان