فریدون مشیری
تشنه طوفان گناه دریا ابر و کوچه بهار را باورکن از خاموشی ریشه در خاک مروارید مهر آه، باران از دیار آتشی با پنج سخن سرا لحظه ها و احساس آواز آن پرنده غمگین تا صبح تابناک اهورایی از دریچه ماه نوایی هماهنگ باران