مهدی اخوان ثالث
زمستان آخر شاهنامه از این اوستا در حیاط کوچک پاییز، در زندان دوزخ اما سرد