احمد شاملو
آهن‌ها و احساس آیدا،‌درخت، خنجر و خاطره 23 قطع‌نامه هوای تازه باغ آینه لحظه‌ها و همیشه آیدا در آینه ققنوس در باران مرثیه‌های خاک شکفتن در مه ابراهیم در آتش دشنه در دیس ترانه‌های کوچک غربت مدایح بی‌صله
روزنامه‌ی انقلابیو چون نوبت ِ ملاحان...ميان ِ کتاب‌ها گشتمخواب‌آلوده هنوز...من هم‌دست ِ توده‌امپیغامجهان را که آفريدنمي‌توانم زيبا نباشمنمی‌خواستم...در جدال با خاموشیانديشيدن...سحر به بانگِ زحمت و جنونجخ امروز از مادر نزاده‌ام...تو باعث شده‌ای...دست زی دست نمی‌رسدهميشه همان...سلاخی می‌گريست...پس آنگاه زمین...شبانهاين صدابُهتان مگویغمم مدد نکردبا «برونی‌يفسکی»، شاعر لهستانیکریه اکنون...سپیده‌دمکویریکجا بود آن جهان...بوتیمارترانه‌ی اشک و آفتاببِسوده‌ترين کلام است دوست‌داشتن...تنها اگر دمی...مردِ مصلوب...جاني پُر از زخم...شبِ غوکترجمانِ فاجعهدر کوچه‌ی آشتی‌کُنانسرودِ قدیمیِ قحطسالیترانه‌ی اندوهبارِ سه حماسهشبانهدوستت می‌دارم بی...سرودِ آوارگاننلسن ماندلايک مايه در دو مقامپرتوی که می‌تابد از کجاست؟حوای دیگرای کاش آب بودم...تِک‌تِکِ ناگزیر را برمشمار...توازیِ ردِّ ممتّدِ...چشم‌های ديوارشيهه و سم‌ْضربه...پاییزِ سن‌هوزه
در آستانه حدیث بی‌قراری ماهان