نظامی
خمسه
خسرو و شیرین
بخش ۱ - سرآغازبخش ۲ - در توحید باریبخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناختبخش ۴ - آمرزش خواستنبخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلمبخش ۶ - در سابقه نظم کتاببخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلانبخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگزبخش ۹ - خطاب زمین بوسبخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلانبخش ۱۱ - در پژوهش این کتاببخش ۱۲ - سخنی چند در عشقبخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاببخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرینبخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمزبخش ۱۶ - شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدربخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان رابخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیزبخش ۱۹ - رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرینبخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اولبخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دومبخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سومبخش ۲۳ - پیدا شدن شاپوربخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداینبخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه ساربخش ۲۶ - رسیدن شیرین به مشگوی خسرو در مداینبخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرینبخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانوبخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپوربخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرینبخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدربخش ۳۲ - بر تخت نشستن خسرو بجای پدربخش ۳۳ - باز آوردن شاپور شیرین را پیش مهین بانوبخش ۳۴ - گریختن خسرو از بهرام چوبینبخش ۳۵ - بهم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاهبخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین رابخش ۳۷ - صفت بهار و عیش خسرو و شیرینبخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزمگاهبخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دخترانبخش ۴۰ - افسانه‌سرائی ده دختربخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن اوبخش ۴۲ - به خشم رفتن خسرو از پیش شیرین و رفتن به روم و پیوند او با مریمبخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرامبخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن بار دومبخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدائی خسروبخش ۴۶ - وصیت کردن مهین بانو شیرین رابخش ۴۷ - نشستن شیرین به پادشاهی بر جای مهین بانوبخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبینبخش ۴۹ - بزم‌آرائی خسروبخش ۵۰ - (سی لحن باربد)بخش ۵۱ - شفاعت کردن خسرو پیش مریم از شیرینبخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرینبخش ۵۳ - آغاز عشق فرهادبخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرینبخش ۵۵ - آگاهی یافتن خسرو از عشق فرهادبخش ۵۶ - رای زدن خسرو در کار فرهادبخش ۵۷ - مناظره خسرو با فرهادبخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری اوبخش ۵۹ - رفتن شیرین به کوه بیستون و سقط شدن اسب ویبخش ۶۰ - آگاهی خسرو از رفتن شیرین نزد فرهاد و کشتن فرهاد به مکربخش ۶۱ - تعزیت‌نامه خسرو به شیرین به افسوسبخش ۶۲ - مردن مریم و تعزیت‌نامه شیرین به خسرو از راه باد افراهبخش ۶۳ - رسیدن نامه شیرین به خسروبخش ۶۴ - صفت داد و دهش خسروبخش ۶۵ - شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی رابخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن ویبخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانه شکاربخش ۶۸ - دیدن خسرو شیرین را و سخن گفتن با شیرینبخش ۶۹ - پاسخ دادن شیرین خسرو رابخش ۷۰ - پاسخ دادن خسرو شیرین رابخش ۷۱ - پاسخ دادن شیرین خسرو رابخش ۷۲ - پاسخ خسرو شیرین رابخش ۷۳ - پاسخ دادن شیرین به خسروبخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین رابخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو رابخش ۷۶ - پاسخ خسرو شیرین رابخش ۷۷ - پاسخ دادن شیرین خسرو رابخش ۷۸ - بازگشتن خسرو از قصر شیرینبخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسروبخش ۸۰ - غزل گفتن نکیسا از زبان شیرینبخش ۸۱ - سرود گفتن باربد از زبان خسروبخش ۸۲ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرینبخش ۸۳ - سرود گفتن باربد از زبان خسروبخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرینبخش ۸۵ - غزل گفتن باربد از زبان خسروبخش ۸۶ - سرود گفتن نیکسا از زبان شیرینبخش ۸۷ - سرود گفتن باربد از زبان خسروبخش ۸۸ - بیرون آمدن شیرین از خرگاهبخش ۸۹ - آوردن خسرو شیرین را از قصر به مدائنبخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرینبخش ۹۱ - اندرز شیرین خسرو را در داد و دانشبخش ۹۲ - سوال و جواب خسرو و بزرگ امیدبخش ۹۳ - اولین جنبشبخش ۹۴ - چگونگی فلکبخش ۹۵ - اجرام کواکببخش ۹۶ - مبداء و معادبخش ۹۷ - گذشتن از جهانبخش ۹۸ - در بقای جانبخش ۹۹ - در چگونگی دیدار کالبد در خواببخش ۱۰۰ - در یاد کردن دوره زندگی پس از مرگبخش ۱۰۱ - چگونگی زمین و هوابخش ۱۰۲ - در پاس تندرستی از راه اعتدالبخش ۱۰۳ - چگونگی رفتن جان از جسمبخش ۱۰۴ - تمثیل موبد اولبخش ۱۰۵ - تمثیل موبد دومبخش ۱۰۶ - تمثیل موبد سومبخش ۱۰۷ - تمثیل موبد چهارمبخش ۱۰۸ - در نبوت پیغمبر اکرمبخش ۱۰۹ - گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکتهبخش ۱۱۰ - حکمت و اندرز سرائی حکیم نظامیبخش ۱۱۱ - صفت شیرویه و انجام کار خسروبخش ۱۱۲ - کشتن شیرویه خسرو رابخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسروبخش ۱۱۴ - نتیجه افسانه خسرو و شیرینبخش ۱۱۵ - در نصیحت فرزند خود محمد گویدبخش ۱۱۶ - در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم رابخش ۱۱۷ - نامه نبشتن پیغمبر به خسروبخش ۱۱۸ - معراج پیغمبربخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاببخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی رابخش ۱۲۱ - تأسف بر مرگ شمس‌الدین محمد جهان پهلوان
لیلی و مجنون
بخش ۱ - به نام ایزد بخشایندهبخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینشبخش ۴ - سبب نظم کتاببخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهربخش ۶ - خطاب زمین بوسبخش ۷ - سپردن فرزند خویش به فرزند شروانشاهبخش ۸ - در شکایت حسودان و منکرانبخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامیبخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویشبخش ۱۱ - آغاز داستانبخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگربخش ۱۳ - در صفت عشق مجنونبخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلیبخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلیبخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبهبخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون رابخش ۱۸ - حکایتبخش ۱۹ - در احوال لیلیبخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی رابخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنونبخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیله لیلیبخش ۲۳ - عتاب کردن مجنون با نوفلبخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دومبخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان رابخش ۲۶ - سخن گفتن مجنون با زاغبخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلیبخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلامبخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلیبخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزندبخش ۳۱ - وداع کردن پدر مجنون رابخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدربخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباعبخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالیبخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنونبخش ۳۶ - نامه مجنون در پاسخ لیلیبخش ۳۷ - آمدن سلیم عامری خال مجنون به دیدن اوبخش ۳۸ - دیدن مادر مجنون رابخش ۳۹ - آگاهی مجنون از وفات مادربخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون رابخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلیبخش ۴۲ - آشنا شدن سلام بغدادی با مجنونبخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلیبخش ۴۴ - صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلیبخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلیبخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروانشاه
هفت پیکر
بخش ۱ - به نام ایزد بخشایندهبخش ۲ - در نعت پیغمبر اکرمبخش ۳ - معراج پیغمبر اکرمبخش ۴ - سبب نظم کتاببخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلانبخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرزبخش ۷ - در نصیحت فرزند خویش محمدبخش ۸ - آغاز داستان بهرامبخش ۹ - صفت سمنار و ساختن قصر خورنقبخش ۱۰ - صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمانبخش ۱۱ - شکار کردن بهرام و داغ کردن گورانبخش ۱۲ - کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتنبخش ۱۳ - دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در خورنقبخش ۱۴ - آگاهی بهرام از وفات پدربخش ۱۵ - لشگر کشیدن بهرام به ایرانبخش ۱۶ - نامه پادشاه ایران به بهرام‌گوربخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان رابخش ۱۸ - برگرفتن بهرام تاج را از میان دو شیربخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدربخش ۲۰ - داستان بهرام با کنیزک خویشبخش ۲۱ - بردن سرهنگ بهرام‌گور را به مهمانیبخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گوربخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگربخش ۲۴ - خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم رابخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبدبخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اولبخش ۲۷ - نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دومبخش ۲۸ - نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم سومبخش ۲۹ - نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارمبخش ۳۰ - نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد پیروزه رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم پنجمبخش ۳۱ - نشستن بهرام روز پنجشنبه در گنبد صندلی و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم ششمبخش ۳۲ - نشستن بهرام روز آدینه در گنبد سپید و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتمبخش ۳۳ - آگاهی بهرام از لشکرگشی خاقان چین بار دومبخش ۳۴ - اندرز گرفتن بهرام از شبانبخش ۳۵ - شکایت کردن هفت مظلومبخش ۳۶ - کشتن بهرام وزیر ظالم رابخش ۳۷ - فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غاربخش ۳۸ - در ختم کتاب و دعای علاء الدین کرپ ارسلان
شرف نامه
بخش ۱ - به نام ایزد بخشایندهبخش ۲ - مناجات به درگاه باری عز شأنهبخش ۳ - در نعت خواجه کایناتبخش ۴ - در معراج پیغمبر اکرمبخش ۵ - در سابقهٔ نظم شرفنامهبخش ۶ - در حسب حال و انجام روزگاربخش ۷ - در شرف این نامه بر دیگر نامه‌هابخش ۸ - تعلیم خضر در گفتن داستانبخش ۹ - ستایش اتابیک اعظم نصرةالدین ابوبکربن محمدبخش ۱۰ - فرو گفتن داستان به طریق ایجازبخش ۱۱ - رغبت نظامی به نظم شرف‌نامهبخش ۱۲ - آغاز داستان و نسب اسکندربخش ۱۳ - دانش آموختن اسکندر از نقوماجس حکیم پدر ارسطوبخش ۱۴ - پادشاهی اسکندر به جای پدربخش ۱۵ - تظلم مصریان از زنگیان پیش اسکندربخش ۱۶ - پیکار اسکندر با لشگر زنگباربخش ۱۷ - باز گشتن اسکندر از جنگ زنگ با فیروزیبخش ۱۸ - سگالش نمودن اسکندر بر جنگ دارابخش ۱۹ - آیینه ساختن اسکندربخش ۲۰ - خراج خواستن دارا از اسکندربخش ۲۱ - شتافتن اسکندر به جنگ دارابخش ۲۲ - رای زدن دارا با بزرگان ایرانبخش ۲۳ - نامه دارا به اسکندربخش ۲۴ - پاسخ نامه دارا از جانب اسکندربخش ۲۵ - جنگ دارا با اسکندربخش ۲۶ - کشتن سرهنگان دارا رابخش ۲۷ - نشستن اسکندر بر جای دارابخش ۲۸ - ویران کردن اسکندر آتشکده‌های ایران زمین رابخش ۲۹ - خواستاری اسکندر روشنک رابخش ۳۰ - به پادشاهی نشستن اسکندر در اصطخربخش ۳۱ - فرستادن اسکندر روشنک را به رومبخش ۳۲ - رفتن اسکندر به جانب مغرب و زیارت کعبهبخش ۳۳ - داستان نوشابه پادشاه بردعبخش ۳۴ - بزم اسکندر با نوشابهبخش ۳۵ - رفتن اسکندر به کوه البرزبخش ۳۶ - گشودن اسکندر دز دربند را به دعای زاهدبخش ۳۷ - رفتن اسکندر به دز سریربخش ۳۸ - رفتن اسکندر به غار کیخسروبخش ۳۹ - رفتن اسکندر به ری و خراسانبخش ۴۰ - رفتن اسکندر به هندوستانبخش ۴۱ - رسیدن نامهٔ اسکندر به کید هندوبخش ۴۲ - رفتن اسکندر از هندوستان به چینبخش ۴۳ - سگالش خاقان در پاسخ اسکندربخش ۴۴ - مناظرهٔ نقاشان رومی و چینیبخش ۴۵ - مهمانی کردن خاقان چین اسکندر رابخش ۴۶ - بازگشتن اسکندر از چینبخش ۴۷ - رسیدن اسکندر به دشت قفچاقبخش ۴۸ - رسیدن اسکندر به کشور روسبخش ۴۹ - جنگ اول اسکندر با روسیانبخش ۵۰ - جنگ دوم اسکندر با روسیانبخش ۵۱ - جنگ سوم اسکندر با روسیانبخش ۵۲ - جنگ چهارم اسکندر با روسیانبخش ۵۳ - جنگ پنجم اسکندر باروسیانبخش ۵۴ - جنگ ششم اسکندر با روسیانبخش ۵۵ - جنگ هفتم اسکندر با روسیانبخش ۵۶ - پیروزی یافتن اسکندر بر روسیانبخش ۵۷ - رهائی یافتن نوشابهبخش ۵۸ - نشاط کردن اسکندر با کنیزک چینیبخش ۵۹ - افسانه آب حیوانبخش ۶۰ - رفتن اسکندر به ظلماتبخش ۶۱ - بیرون آمدن اسکندر از ظلماتبخش ۶۲ - باز آمدن اسکندر به رومبخش ۶۳ - در ستایش اتابک نصرةالدین
خردنامه
بخش ۱ - به نام ایزد بخشایندهبخش ۲ - نیایش به درگاه باریتعالیبخش ۳ - در نعت پیغمبر اکرمبخش ۴ - تازه کردن داستان و یاد دوستانبخش ۵ - در اندازه هر کاری نگهداشتنبخش ۶ - در ستایش ممدوحبخش ۷ - خطاب زمین بوسبخش ۸ - آغار داستانبخش ۹ - در اینکه چرا اسکندر را ذوالقرنین گویندبخش ۱۰ - داستان اسکندر با شبان دانابخش ۱۱ - افسانهٔ ارشمیدس با کنیزک چینیبخش ۱۲ - افسانهٔ ماریه قبطیهبخش ۱۳ - افسانهٔ نانوای بینوا و توانگری وی به طالع پسربخش ۱۴ - انکار کردن هفتاد حکیم سخن هرمس را و هلاک شدن ایشانبخش ۱۵ - اغانی ساختن افلاطون بر مالش ارسطوبخش ۱۶ - حکایت انگشتری و شبانبخش ۱۷ - احوال سقراط با اسکندربخش ۱۸ - گفتار حکیم هند با اسکندربخش ۱۹ - خلوت ساختن اسکندر با هفت حکیم در آفرینش نخستبخش ۲۰ - گفتار ارسطوبخش ۲۱ - گفتار والیسبخش ۲۲ - گفتار بلیناسبخش ۲۳ - گفتار سقراطبخش ۲۴ - گفتار فرفوریوسبخش ۲۵ - گفتار هرمسبخش ۲۶ - گفتار افلاطونبخش ۲۷ - گفتار اسکندربخش ۲۸ - گفتار حکیم نظامیبخش ۲۹ - رسیدن اسکندر به پیغمبریبخش ۳۰ - خردنامه ارسطوبخش ۳۱ - خردنامه افلاطونبخش ۳۲ - خردنامه سقراطبخش ۳۳ - جهانگردی اسکندر با دعوی پیغمبریبخش ۳۴ - رسیدن اسکندر به عرض جنوب و ده سرپرستانبخش ۳۵ - گذار کردن اسکندر دیگر باره به هندوستانبخش ۳۶ - رسیدن اسکندر به حد شمال و بستن سد یاجوجبخش ۳۷ - بازگشتن اسکندر از حد شمال به عزم رومبخش ۳۸ - وصیت نامه اسکندربخش ۳۹ - سوگند نامه اسکندر به سوی مادربخش ۴۰ - رسیدن نامه اسکندر به مادرشبخش ۴۱ - نالیدن اسکندروس در مرگ پدر و رها کردن پادشاهیبخش ۴۲ - انجامش روزگار ارسطوبخش ۴۳ - انجامش روزگار هرمسبخش ۴۴ - انجامش روزگار افلاطونبخش ۴۵ - انجامش روزگار بلیناسبخش ۴۶ - انجامش روزگار فرفوریوسبخش ۴۷ - انجامش روزگار سقراطبخش ۴۸ - انجامش روزگار نظامیبخش ۴۹ - ستایش ملک عز الدین مسعود بن ارسلانبخش ۵۰ - انجامش اقبال‌نامه
مخزن الاسرار
بخش ۱ - آغاز سخنبخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدانبخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدانبخش ۴ - در نعت رسول اکرمبخش ۵ - در معراجبخش ۶ - نعت اولبخش ۷ - نعت دومبخش ۸ - نعت سومبخش ۹ - نعت چهارمبخش ۱۰ - در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داودبخش ۱۱ - خطاب زمین بوسبخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامهبخش ۱۳ - گفتار در فضیلت سخنبخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثوربخش ۱۵ - در توصیف شب و شناختن دلبخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دلبخش ۱۷ - ثمره خلوت اولبخش ۱۸ - خلوت دوم در عشرت شبانهبخش ۱۹ - ثمره خلوت دومبخش ۲۰ - مقالت اول در آفرینش آدمبخش ۲۱ - داستان پادشاه نومید و آمرزش یافتن اوبخش ۲۲ - مقالت دوم در عدل و نگهداری انصافبخش ۲۳ - حکایت نوشیروان با وزیر خودبخش ۲۴ - مقالت سوم در حوادث عالمبخش ۲۵ - حکایت سلیمان با دهقانبخش ۲۶ - مقالت چهارم در رعایت از رعیتبخش ۲۷ - داستان پیر زن با سلطان سنجربخش ۲۸ - مقالت پنجم در وصف پیریبخش ۲۹ - داستان پیر خشت‌زنبخش ۳۰ - مقالت ششم در اعتبار موجوداتبخش ۳۱ - داستان سگ و صیاد و روباهبخش ۳۲ - مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیواناتبخش ۳۳ - داستان فریدون با آهوبخش ۳۴ - مقالت هشتم در بیاین آفرینشبخش ۳۵ - داستان میوه فروش و روباهبخش ۳۶ - مقالت نهم در تک مونات دنیویبخش ۳۷ - داستان زاهد توبه شکنبخش ۳۸ - مقالت دهم در نمودار آخرالزمانبخش ۳۹ - داستان عیسیبخش ۴۰ - مقالت یازدهم در بیوفائی دنیابخش ۴۱ - داستان مبد صاحب نظربخش ۴۲ - مقالت دوازدهم در وداع منزل خاکبخش ۴۳ - داستان دو حکیم متنازعبخش ۴۴ - مقالت سیزدهم در نکوهش جهانبخش ۴۵ - داستان حاجی و صوفیبخش ۴۶ - مقالت چهاردهم در نکوهش غفلتبخش ۴۷ - داستان پادشاه ظالم با مرد راستگویبخش ۴۸ - مقالت پانزدهم در نکوهش رشگبرانبخش ۴۹ - داستان ملکزاده جوان با دشمنان پیربخش ۵۰ - مقالت شانزدهم در چابک رویبخش ۵۱ - داستان کودک مجروحبخش ۵۲ - مقالت هفدهم در پرستش و تجریدبخش ۵۳ - داستان پیر و مریدبخش ۵۴ - مقالت هیجدهم در نکوهش دورویانبخش ۵۵ - داستان جمشید با خاصگی محرمبخش ۵۶ - مقالت نوزدهم در استقبال آخرتبخش ۵۷ - داستان هارون‌الرشید با موی تراشبخش ۵۸ - مقالت بیستم در وقاحت ابنای عصربخش ۵۹ - داستان بلبل با بازبخش ۶۰ - انجام کتاب