کسایی
دیوان اشعار ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت رباعیها