خاقانی
دیوان اشعار
غزلیات
غزل شمارهٔ ۱غزل شمارهٔ ۲غزل شمارهٔ ۳غزل شمارهٔ ۴غزل شمارهٔ ۵غزل شمارهٔ ۶غزل شمارهٔ ۷غزل شمارهٔ ۸غزل شمارهٔ ۹غزل شمارهٔ ۱۰غزل شمارهٔ ۱۱غزل شمارهٔ ۱۲غزل شمارهٔ ۱۳غزل شمارهٔ ۱۴غزل شمارهٔ ۱۵غزل شمارهٔ ۱۶غزل شمارهٔ ۱۷غزل شمارهٔ ۱۸غزل شمارهٔ ۱۹غزل شمارهٔ ۲۰غزل شمارهٔ ۲۱غزل شمارهٔ ۲۲غزل شمارهٔ ۲۳غزل شمارهٔ ۲۴غزل شمارهٔ ۲۵غزل شمارهٔ ۲۶غزل شمارهٔ ۲۷غزل شمارهٔ ۲۸غزل شمارهٔ ۲۹غزل شمارهٔ ۳۰غزل شمارهٔ ۳۱غزل شمارهٔ ۳۲غزل شمارهٔ ۳۳غزل شمارهٔ ۳۴غزل شمارهٔ ۳۵غزل شمارهٔ ۳۶غزل شمارهٔ ۳۷غزل شمارهٔ ۳۸غزل شمارهٔ ۳۹غزل شمارهٔ ۴۰غزل شمارهٔ ۴۱غزل شمارهٔ ۴۲غزل شمارهٔ ۴۳غزل شمارهٔ ۴۴غزل شمارهٔ ۴۵غزل شمارهٔ ۴۶غزل شمارهٔ ۴۷غزل شمارهٔ ۴۸غزل شمارهٔ ۴۹غزل شمارهٔ ۵۰غزل شمارهٔ ۵۱غزل شمارهٔ ۵۲غزل شمارهٔ ۵۳غزل شمارهٔ ۵۴غزل شمارهٔ ۵۵غزل شمارهٔ ۵۶غزل شمارهٔ ۵۷غزل شمارهٔ ۵۸غزل شمارهٔ ۵۹غزل شمارهٔ ۶۰غزل شمارهٔ ۶۱غزل شمارهٔ ۶۲غزل شمارهٔ ۶۳غزل شمارهٔ ۶۴غزل شمارهٔ ۶۵غزل شمارهٔ ۶۶غزل شمارهٔ ۶۷غزل شمارهٔ ۶۸غزل شمارهٔ ۶۹غزل شمارهٔ ۷۰غزل شمارهٔ ۷۱غزل شمارهٔ ۷۲غزل شمارهٔ ۷۳غزل شمارهٔ ۷۴غزل شمارهٔ ۷۵غزل شمارهٔ ۷۶غزل شمارهٔ ۷۷غزل شمارهٔ ۷۸غزل شمارهٔ ۷۹غزل شمارهٔ ۸۰غزل شمارهٔ ۸۱غزل شمارهٔ ۸۲غزل شمارهٔ ۸۳غزل شمارهٔ ۸۴غزل شمارهٔ ۸۵غزل شمارهٔ ۸۶غزل شمارهٔ ۸۷غزل شمارهٔ ۸۸غزل شمارهٔ ۸۹غزل شمارهٔ ۹۰غزل شمارهٔ ۹۱غزل شمارهٔ ۹۲غزل شمارهٔ ۹۳غزل شمارهٔ ۹۴غزل شمارهٔ ۹۵غزل شمارهٔ ۹۶غزل شمارهٔ ۹۷غزل شمارهٔ ۹۸غزل شمارهٔ ۹۹غزل شمارهٔ ۱۰۰غزل شمارهٔ ۱۰۱غزل شمارهٔ ۱۰۲غزل شمارهٔ ۱۰۳غزل شمارهٔ ۱۰۴غزل شمارهٔ ۱۰۵غزل شمارهٔ ۱۰۶غزل شمارهٔ ۱۰۷غزل شمارهٔ ۱۰۸غزل شمارهٔ ۱۰۹غزل شمارهٔ ۱۱۰غزل شمارهٔ ۱۱۱غزل شمارهٔ ۱۱۲غزل شمارهٔ ۱۱۳غزل شمارهٔ ۱۱۴غزل شمارهٔ ۱۱۵غزل شمارهٔ ۱۱۶غزل شمارهٔ ۱۱۷غزل شمارهٔ ۱۱۸غزل شمارهٔ ۱۱۹غزل شمارهٔ ۱۲۰غزل شمارهٔ ۱۲۱غزل شمارهٔ ۱۲۲غزل شمارهٔ ۱۲۳غزل شمارهٔ ۱۲۴غزل شمارهٔ ۱۲۵غزل شمارهٔ ۱۲۶غزل شمارهٔ ۱۲۷غزل شمارهٔ ۱۲۸غزل شمارهٔ ۱۲۹غزل شمارهٔ ۱۳۰غزل شمارهٔ ۱۳۱غزل شمارهٔ ۱۳۲غزل شمارهٔ ۱۳۳غزل شمارهٔ ۱۳۴غزل شمارهٔ ۱۳۵غزل شمارهٔ ۱۳۶غزل شمارهٔ ۱۳۷غزل شمارهٔ ۱۳۸غزل شمارهٔ ۱۳۹غزل شمارهٔ ۱۴۰غزل شمارهٔ ۱۴۱غزل شمارهٔ ۱۴۲غزل شمارهٔ ۱۴۳غزل شمارهٔ ۱۴۴غزل شمارهٔ ۱۴۵غزل شمارهٔ ۱۴۶غزل شمارهٔ ۱۴۷غزل شمارهٔ ۱۴۸غزل شمارهٔ ۱۴۹غزل شمارهٔ ۱۵۰غزل شمارهٔ ۱۵۱غزل شمارهٔ ۱۵۲غزل شمارهٔ ۱۵۳غزل شمارهٔ ۱۵۴غزل شمارهٔ ۱۵۵غزل شمارهٔ ۱۵۶غزل شمارهٔ ۱۵۷غزل شمارهٔ ۱۵۸غزل شمارهٔ ۱۵۹غزل شمارهٔ ۱۶۰غزل شمارهٔ ۱۶۱غزل شمارهٔ ۱۶۲غزل شمارهٔ ۱۶۳غزل شمارهٔ ۱۶۴غزل شمارهٔ ۱۶۵غزل شمارهٔ ۱۶۶غزل شمارهٔ ۱۶۷غزل شمارهٔ ۱۶۸غزل شمارهٔ ۱۶۹غزل شمارهٔ ۱۷۰غزل شمارهٔ ۱۷۱غزل شمارهٔ ۱۷۲غزل شمارهٔ ۱۷۳غزل شمارهٔ ۱۷۴غزل شمارهٔ ۱۷۵غزل شمارهٔ ۱۷۶غزل شمارهٔ ۱۷۷غزل شمارهٔ ۱۷۸غزل شمارهٔ ۱۷۹غزل شمارهٔ ۱۸۰غزل شمارهٔ ۱۸۱غزل شمارهٔ ۱۸۲غزل شمارهٔ ۱۸۳غزل شمارهٔ ۱۸۴غزل شمارهٔ ۱۸۵غزل شمارهٔ ۱۸۶غزل شمارهٔ ۱۸۷غزل شمارهٔ ۱۸۸غزل شمارهٔ ۱۸۹غزل شمارهٔ ۱۹۰غزل شمارهٔ ۱۹۱غزل شمارهٔ ۱۹۲غزل شمارهٔ ۱۹۳غزل شمارهٔ ۱۹۴غزل شمارهٔ ۱۹۵غزل شمارهٔ ۱۹۶غزل شمارهٔ ۱۹۷غزل شمارهٔ ۱۹۸غزل شمارهٔ ۱۹۹غزل شمارهٔ ۲۰۰غزل شمارهٔ ۲۰۱غزل شمارهٔ ۲۰۲غزل شمارهٔ ۲۰۳غزل شمارهٔ ۲۰۴غزل شمارهٔ ۲۰۵غزل شمارهٔ ۲۰۶غزل شمارهٔ ۲۰۷غزل شمارهٔ ۲۰۸غزل شمارهٔ ۲۰۹غزل شمارهٔ ۲۱۰غزل شمارهٔ ۲۱۱غزل شمارهٔ ۲۱۲غزل شمارهٔ ۲۱۳غزل شمارهٔ ۲۱۴غزل شمارهٔ ۲۱۵غزل شمارهٔ ۲۱۶غزل شمارهٔ ۲۱۷غزل شمارهٔ ۲۱۸غزل شمارهٔ ۲۱۹غزل شمارهٔ ۲۲۰غزل شمارهٔ ۲۲۱غزل شمارهٔ ۲۲۲غزل شمارهٔ ۲۲۳غزل شمارهٔ ۲۲۴غزل شمارهٔ ۲۲۵غزل شمارهٔ ۲۲۶غزل شمارهٔ ۲۲۷غزل شمارهٔ ۲۲۸غزل شمارهٔ ۲۲۹غزل شمارهٔ ۲۳۰غزل شمارهٔ ۲۳۱غزل شمارهٔ ۲۳۲غزل شمارهٔ ۲۳۳غزل شمارهٔ ۲۳۴غزل شمارهٔ ۲۳۵غزل شمارهٔ ۲۳۶غزل شمارهٔ ۲۳۷غزل شمارهٔ ۲۳۸غزل شمارهٔ ۲۳۹غزل شمارهٔ ۲۴۰غزل شمارهٔ ۲۴۱غزل شمارهٔ ۲۴۲غزل شمارهٔ ۲۴۳غزل شمارهٔ ۲۴۴غزل شمارهٔ ۲۴۵غزل شمارهٔ ۲۴۶غزل شمارهٔ ۲۴۷غزل شمارهٔ ۲۴۸غزل شمارهٔ ۲۴۹غزل شمارهٔ ۲۵۰غزل شمارهٔ ۲۵۱غزل شمارهٔ ۲۵۲غزل شمارهٔ ۲۵۳غزل شمارهٔ ۲۵۴غزل شمارهٔ ۲۵۵غزل شمارهٔ ۲۵۶غزل شمارهٔ ۲۵۷غزل شمارهٔ ۲۵۸غزل شمارهٔ ۲۵۹غزل شمارهٔ ۲۶۰غزل شمارهٔ ۲۶۱غزل شمارهٔ ۲۶۲غزل شمارهٔ ۲۶۳غزل شمارهٔ ۲۶۴غزل شمارهٔ ۲۶۵غزل شمارهٔ ۲۶۶غزل شمارهٔ ۲۶۷غزل شمارهٔ ۲۶۸غزل شمارهٔ ۲۶۹غزل شمارهٔ ۲۷۰غزل شمارهٔ ۲۷۱غزل شمارهٔ ۲۷۲غزل شمارهٔ ۲۷۳غزل شمارهٔ ۲۷۴غزل شمارهٔ ۲۷۵غزل شمارهٔ ۲۷۶غزل شمارهٔ ۲۷۷غزل شمارهٔ ۲۷۸غزل شمارهٔ ۲۷۹غزل شمارهٔ ۲۸۰غزل شمارهٔ ۲۸۱غزل شمارهٔ ۲۸۲غزل شمارهٔ ۲۸۳غزل شمارهٔ ۲۸۴غزل شمارهٔ ۲۸۵غزل شمارهٔ ۲۸۶غزل شمارهٔ ۲۸۷غزل شمارهٔ ۲۸۸غزل شمارهٔ ۲۸۹غزل شمارهٔ ۲۹۰غزل شمارهٔ ۲۹۱غزل شمارهٔ ۲۹۲غزل شمارهٔ ۲۹۳غزل شمارهٔ ۲۹۴غزل شمارهٔ ۲۹۵غزل شمارهٔ ۲۹۶غزل شمارهٔ ۲۹۷غزل شمارهٔ ۲۹۸غزل شمارهٔ ۲۹۹غزل شمارهٔ ۳۰۰غزل شمارهٔ ۳۰۱غزل شمارهٔ ۳۰۲غزل شمارهٔ ۳۰۳غزل شمارهٔ ۳۰۴غزل شمارهٔ ۳۰۵غزل شمارهٔ ۳۰۶غزل شمارهٔ ۳۰۷غزل شمارهٔ ۳۰۸غزل شمارهٔ ۳۰۹غزل شمارهٔ ۳۱۰غزل شمارهٔ ۳۱۱غزل شمارهٔ ۳۱۲غزل شمارهٔ ۳۱۳غزل شمارهٔ ۳۱۴غزل شمارهٔ ۳۱۵غزل شمارهٔ ۳۱۶غزل شمارهٔ ۳۱۷غزل شمارهٔ ۳۱۸غزل شمارهٔ ۳۱۹غزل شمارهٔ ۳۲۰غزل شمارهٔ ۳۲۱غزل شمارهٔ ۳۲۲غزل شمارهٔ ۳۲۳غزل شمارهٔ ۳۲۴غزل شمارهٔ ۳۲۵غزل شمارهٔ ۳۲۶غزل شمارهٔ ۳۲۷غزل شمارهٔ ۳۲۸غزل شمارهٔ ۳۲۹غزل شمارهٔ ۳۳۰غزل شمارهٔ ۳۳۱غزل شمارهٔ ۳۳۲غزل شمارهٔ ۳۳۳غزل شمارهٔ ۳۳۴غزل شمارهٔ ۳۳۵غزل شمارهٔ ۳۳۶غزل شمارهٔ ۳۳۷غزل شمارهٔ ۳۳۸غزل شمارهٔ ۳۳۹غزل شمارهٔ ۳۴۰غزل شمارهٔ ۳۴۱غزل شمارهٔ ۳۴۲غزل شمارهٔ ۳۴۳غزل شمارهٔ ۳۴۴غزل شمارهٔ ۳۴۵غزل شمارهٔ ۳۴۶غزل شمارهٔ ۳۴۷غزل شمارهٔ ۳۴۸غزل شمارهٔ ۳۴۹غزل شمارهٔ ۳۵۰غزل شمارهٔ ۳۵۱غزل شمارهٔ ۳۵۲غزل شمارهٔ ۳۵۳غزل شمارهٔ ۳۵۴غزل شمارهٔ ۳۵۵غزل شمارهٔ ۳۵۶غزل شمارهٔ ۳۵۷غزل شمارهٔ ۳۵۸غزل شمارهٔ ۳۵۹غزل شمارهٔ ۳۶۰غزل شمارهٔ ۳۶۱غزل شمارهٔ ۳۶۲غزل شمارهٔ ۳۶۳غزل شمارهٔ ۳۶۴غزل شمارهٔ ۳۶۵غزل شمارهٔ ۳۶۶غزل شمارهٔ ۳۶۷غزل شمارهٔ ۳۶۸غزل شمارهٔ ۳۶۹غزل شمارهٔ ۳۷۰غزل شمارهٔ ۳۷۱غزل شمارهٔ ۳۷۲غزل شمارهٔ ۳۷۳غزل شمارهٔ ۳۷۴غزل شمارهٔ ۳۷۵غزل شمارهٔ ۳۷۶غزل شمارهٔ ۳۷۷غزل شمارهٔ ۳۷۸غزل شمارهٔ ۳۷۹غزل شمارهٔ ۳۸۰غزل شمارهٔ ۳۸۱غزل شمارهٔ ۳۸۲غزل شمارهٔ ۳۸۳غزل شمارهٔ ۳۸۴غزل شمارهٔ ۳۸۵غزل شمارهٔ ۳۸۶غزل شمارهٔ ۳۸۷غزل شمارهٔ ۳۸۸غزل شمارهٔ ۳۸۹غزل شمارهٔ ۳۹۰غزل شمارهٔ ۳۹۱غزل شمارهٔ ۳۹۲غزل شمارهٔ ۳۹۳غزل شمارهٔ ۳۹۴غزل شمارهٔ ۳۹۵غزل شمارهٔ ۳۹۶غزل شمارهٔ ۳۹۷غزل شمارهٔ ۳۹۸غزل شمارهٔ ۳۹۹غزل شمارهٔ ۴۰۰غزل شمارهٔ ۴۰۱
قصاید
شمارهٔ ۱ - در یکتاپرستی و ستایش حضرت خاتم الانبیاءشمارهٔ ۲ - مطلع دومشمارهٔ ۳ - در پند و اندرز و مدح پیامبر بزرگوارشمارهٔ ۴ - در حکمت و موعظه و مدح خاتم الانبیا (ص)شمارهٔ ۵ - در نعت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آلهشمارهٔ ۶ - در پند و اندرز و معراج حضرت ختمی مرتبتشمارهٔ ۷ - در مباهات و نکوهش حسودانشمارهٔ ۸ - در شکایت از حبس و بند و مدح عظیم الروم عز الدوله قیصرشمارهٔ ۹ - این قصیدهٔ را ارتجالا در مدح شروان شاه منوچهر و صفت شکارگاه او و بنای بند باقلانی سروده استشمارهٔ ۱۰ - رشید الدین وطوط در مدح خاقانی قصیده‌ای مشتمل بر سی و یک بیت سرود و برای او فرستاد که اولش این است «ای سپهر قدر را خورشید و ماه وی سریر فضل را دستور و شاه» «افضل الدین بوالفضایل بحر فضل فیلسوف دین فزای کفرکاه» خاقانی در جواب وی گفته استشمارهٔ ۱۱ - در صفت عشق و مدح شیخ الاسلام ناصر الدین ابراهیمشمارهٔ ۱۲ - مطلع دومشمارهٔ ۱۳ - مطلع سومشمارهٔ ۱۴ - مطلع چهارمشمارهٔ ۱۵ - در ستایش ابوالمظفر جلال الدین شروان شاهشمارهٔ ۱۶ - مطلع دومشمارهٔ ۱۷ - این قصیدهٔ را منطق الطیر گویند مطلع اول در وصف صبح و مدح کعبه و مطلع ثانی در وصف بهار و مدح پیامبر بزرگوارشمارهٔ ۱۸ - مطلع دوم (منطق الطیر)شمارهٔ ۱۹ - در مدح خاقان اکبر شروان شاه منوچهربن فریدون و بستن سد باقلانی و التزام صبح در هر بیتشمارهٔ ۲۰ - مطلع دومشمارهٔ ۲۱ - مطلع سومشمارهٔ ۲۲ - مطلع چهارمشمارهٔ ۲۳ - سوگند نامه و مدح رضی الدین ابونصر نظام الملک وزیر شروان شاهشمارهٔ ۲۴ - در تحسر و تالم از مرگ کافی افدین عمربن عثمان عموی خود گویدشمارهٔ ۲۵ - در حسب حال و شکایت از استرداد ملکی که بوی داده بودندشمارهٔ ۲۶ - در شکایت از زندانشمارهٔ ۲۷ - در فقر و گوشه نشینی و گله از سفرشمارهٔ ۲۸ - در مدح عموی خود کافی الدین شروانیشمارهٔ ۲۹ - در مدح دستور اعظم مختار الدینشمارهٔ ۳۰ - وله ایضاشمارهٔ ۳۱ - در مدح خواجه همام الدین حاجب و یاد کردن از مرگ منوچهرشمارهٔ ۳۲ - در مدح صفوة الدین بانوی شروان شاهشمارهٔ ۳۳ - در مدح خاقان کبیر ابوالمظفر اخستان شروان شاه و ملکهشمارهٔ ۳۴ - در مدح صفوة الدین بانوی شروان شاهشمارهٔ ۳۵ - در بی‌اعتنایی به دنیاشمارهٔ ۳۶ - قصیدهشمارهٔ ۳۷ - در مرثیهٔ سپهبد کیالواشیرشمارهٔ ۳۸ - در رثاء بهاء الدین احمدشمارهٔ ۳۹ - در ستایش صفوة الدین بانوی شروان شاه اخستانشمارهٔ ۴۰ - قصیدهشمارهٔ ۴۱ - قصیدهشمارهٔ ۴۲ - در تهنیت ولادت فرزند اخستان شاهشمارهٔ ۴۳ - تجدید مطلعشمارهٔ ۴۴ - دربارهٔ بیماری خودشمارهٔ ۴۵ - در ستایش عز الدولهشمارهٔ ۴۶ - در ستایش اتابک اعظم مظفر الدین قزل ارسلان عثمان بن ایلدگزشمارهٔ ۴۷ - مطلع دومشمارهٔ ۴۸ - قصیدهشمارهٔ ۴۹ - قصیدهشمارهٔ ۵۰ - در رثاء امام محمد بن یحیی و حادثهٔ حبس سنجر در فتنهٔ غزشمارهٔ ۵۱ - قصیدهشمارهٔ ۵۲ - در رثاء زوجهٔ خودشمارهٔ ۵۳ - قصیدهشمارهٔ ۵۴ - در ستایش رکن الدین محمد بن عبد الرحمن طغان یزکشمارهٔ ۵۵ - وقتی او را از رفتن به خراسان منع می‌کردند مشتاقانه این قصیدهٔ را سرودشمارهٔ ۵۶ - قصیدهشمارهٔ ۵۷ - قصیدهشمارهٔ ۵۸ - این قصیدهٔ را در جواب امام مجد الدین سروده و به مدح شاه اخستان پایان داده استشمارهٔ ۵۹ - در رثاء خانوادهٔ خودشمارهٔ ۶۰ - در شکایت از روزگارشمارهٔ ۶۱ - تجدید مطلعشمارهٔ ۶۲ - در ستایش منوچهر بن فریدون شروان شاهشمارهٔ ۶۳ - قصیدهشمارهٔ ۶۴ - در ستایش ابو المظفر اخستان شروان شاهشمارهٔ ۶۵ - مطلع دومشمارهٔ ۶۶ - مطلع سومشمارهٔ ۶۷ - این قصیدهٔ را نهزة الارواح و نزهة الاشباح گویند و در کعبهٔ معظمه انشاء کرده مطلع اول صفت عشق و مقصد صدق کند و باز شرح منازل و مناسک راه کعبه دهد از بغداد تا مکهشمارهٔ ۶۸ - مطلع دومشمارهٔ ۶۹ - مطلع سومشمارهٔ ۷۰ - در ستایش مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگزشمارهٔ ۷۱ - مطلع دومشمارهٔ ۷۲ - مطلع سومشمارهٔ ۷۳ - قصیدهشمارهٔ ۷۴ - قصیدهشمارهٔ ۷۵ - قصیدهشمارهٔ ۷۶ - در شکایت از زندانشمارهٔ ۷۷ - در ستایش شروان شاهشمارهٔ ۷۸ - ایضا در مرثیهٔ خانوادهٔ خودشمارهٔ ۷۹ - در ستایش نصرة الدین ابوالمظفر اصفهبد لیالواشیر پادشاه مازندرانشمارهٔ ۸۰ - مطلع دومشمارهٔ ۸۱ - این قصیدهٔ را حرز الحجاز خوانند در کعبهٔ علیا انشاء کرده و بر بالین مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در یثرب به پایان آوردهشمارهٔ ۸۲ - این قصیدهٔ به نام کنز الرکاز است و خاقانی آن را در ستایش پیغمبر اکرم و در جوار تربت مقدس آن حضرت سروده استشمارهٔ ۸۳ - قصیدهشمارهٔ ۸۴ - در نکوهش و ملامت حسودانشمارهٔ ۸۵ - قصیدهشمارهٔ ۸۶ - در رثاء امام شهاب الدینشمارهٔ ۸۷ - در رثاء امام شهاب الدین ابوالفضائل شروانیشمارهٔ ۸۸ - قصیدهشمارهٔ ۸۹ - قصیدهشمارهٔ ۹۰ - در ستایش اتابک منصور فرمانروای شماخی و ابوالمظفر شروان شاهشمارهٔ ۹۱ - مطلع دومشمارهٔ ۹۲ - این قصیدهٔ را در زمان کودکی در ستایش فخر الدین منوچهر بن فریدون شروان شاه سروده استشمارهٔ ۹۳ - در بیان عشق و گوشه نشینی و ستایش عصمة الدین خواهر منوچهرشمارهٔ ۹۴ - قصیدهشمارهٔ ۹۵ - در رثاء امام ابو عمر و اسعدشمارهٔ ۹۶ - در بیماری فرزند و تاثر از درگذشت وی گویدشمارهٔ ۹۷ - در حکمت و اندرزشمارهٔ ۹۸ - این قصیدهٔ را در مرثیهٔ فرزند خویش امیر رشید الدین سروده و آن را ترنم المصائب گویندشمارهٔ ۹۹ - مطلع دومشمارهٔ ۱۰۰ - در ستایش ملک ارسلان مظفرشمارهٔ ۱۰۱ - مطلع دومشمارهٔ ۱۰۲ - مطلع سومشمارهٔ ۱۰۳ - مطلع چهارمشمارهٔ ۱۰۴ - مطلع پنجمشمارهٔ ۱۰۵ - قصیدهشمارهٔ ۱۰۶ - در ستایش صفوه الدین بانوی شروان شاهشمارهٔ ۱۰۷ - در ستایش ملک الوزرا زین الدین دستور عراقشمارهٔ ۱۰۸ - مطلع دومشمارهٔ ۱۰۹ - مطلع سومشمارهٔ ۱۱۰ - در ستایش علاء الدین آتسزبن محمد خوارزم شاهشمارهٔ ۱۱۱ - مطلع دومشمارهٔ ۱۱۲ - در پند و اندرز و ستایش رکن الدین مفتی خوی و رکن الدین عالم ری و تاج الدین رازی ابن امین الدینشمارهٔ ۱۱۳ - مطلع دومشمارهٔ ۱۱۴ - مطلع سومشمارهٔ ۱۱۵ - در رثاء امام عز الدین ابوعمر و اسعدشمارهٔ ۱۱۶ - در ستایش ملک الرسا شمس الدین محمودبن علیشمارهٔ ۱۱۷ - این قصیدهٔ را مذکورة الاسحار خوانند و در کعبهٔ معظمه انشاد کرده و در وصف مناسک حج و تخلص به مدح ملک الوزرا جمال الدین اصفهانی نموده که تعمیر حرم کرده بود و خواص مکه این قصیدهٔ را به زر نوشتندشمارهٔ ۱۱۸ - مطلع دومشمارهٔ ۱۱۹ - مطلع سومشمارهٔ ۱۲۰ - مطلع چهارمشمارهٔ ۱۲۱ - در ستایش فخر الدین منوچهر شروان شاه به التزام لفظ «عید» در هر بیتشمارهٔ ۱۲۲ - مطلع دومشمارهٔ ۱۲۳ - مطلع سومشمارهٔ ۱۲۴ - مطلع چهارمشمارهٔ ۱۲۵ - این قصیدهٔ بر بدیهه در ساحل باکو به نزدیک آتش خودسوز در وصف شکار کردن خاقان اکبر منوچهر شروان شاهشمارهٔ ۱۲۶ - قصیدهٔ مرآت الصفا، در حکمت و تکمیل نفسشمارهٔ ۱۲۷ - در ستایش فخر الدین شروان شاه منوچهرشمارهٔ ۱۲۸ - در رثاء امام محمد بن یحیی خراسانی و خفه شدن او به دست غزانشمارهٔ ۱۲۹ - در ستایش سلطان غیاث الدین محمد بن محمود بن محمد بن ملک شاه سلجوقیشمارهٔ ۱۳۰ - مطلع دومشمارهٔ ۱۳۱ - مطلع سومشمارهٔ ۱۳۲ - در ستایش بهاء الدین محمد دبیر خوارزم شاه تکش بن ایل ارسلانشمارهٔ ۱۳۳ - مطلع دومشمارهٔ ۱۳۴ - مطلع سومشمارهٔ ۱۳۵ - در مرثیهٔ شیخ الاسلام عمدة الدین محمد بن اسعد طوسی نیشابوری شافعی معروف به حفدهشمارهٔ ۱۳۶ - در رثاء خانوادهٔ خودشمارهٔ ۱۳۷ - در وصف خاک مقدسی که از بالین حضرت ختمی مرتبت آورده بودشمارهٔ ۱۳۸ - در مدح عصمت الدین خواهر منوچهر و شفیع آوردن برای اجزاهٔ سفرشمارهٔ ۱۳۹ - در ستایش خراسان و آرزوی وصول به آن مدح صدر جهان محیی الدینشمارهٔ ۱۴۰ - در شکایت از روزگارشمارهٔ ۱۴۱ - باز هم در مرثیهٔ خانوادهٔ خویششمارهٔ ۱۴۲ - در حماسه و نکوهش حسودان و سخنی در حکمتشمارهٔ ۱۴۳ - مطلع دومشمارهٔ ۱۴۴ - در موعظه و نصیحت و تخلص به ستایش بهاء الدین سعد بن احمدشمارهٔ ۱۴۵ - در مدح امام ناصر الدین ابراهیمشمارهٔ ۱۴۶ - در شکایت از روزگار و دوستان و ستایش تهمتن پهلوانشمارهٔ ۱۴۷ - مطلع دومشمارهٔ ۱۴۸ - در شکایت از روزگار و مدح پیغمبر بزرگوار و یاد از کعبهٔ معظمهشمارهٔ ۱۴۹ - هنگام حبس در عزلت و قناعت و تخلص به مدح خاتم انبیاءشمارهٔ ۱۵۰ - در شکایت و عزلتشمارهٔ ۱۵۱ - در دل‌تنگی و شکایت از روزگار و خوش‌دلی از گوشه‌گیری و قناعتشمارهٔ ۱۵۲ - در ستایش مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگزشمارهٔ ۱۵۳ - در شکایت از روزگار و مردمشمارهٔ ۱۵۴ - در مرثیهٔ نصرةالدین ابوالمظفر اصفهبد کیالواشیرشمارهٔ ۱۵۵ - در شکایت و عزلت و تخلص به نعت پیامبر بزرگوارشمارهٔ ۱۵۶ - در شکایت از جهان و نعت خاتم پیغمبرانشمارهٔ ۱۵۷ - در موعظه و گوشه‌گیریشمارهٔ ۱۵۸ - خاقانی درجواب ابوالفضایل احمد سیمگر گویدشمارهٔ ۱۵۹ - در ستایش جلال الدین ابوالفتح شروان شاهشمارهٔ ۱۶۰ - مطلع دومشمارهٔ ۱۶۱ - مطلع سومشمارهٔ ۱۶۲ - در مدح قاضی القضاة احمشادشمارهٔ ۱۶۳ - مطلع دومشمارهٔ ۱۶۴ - مطلع سومشمارهٔ ۱۶۵ - در ستایش موفق الدین عبد الغفارشمارهٔ ۱۶۶ - مطلع دومشمارهٔ ۱۶۷ - مطلع سومشمارهٔ ۱۶۸ - هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسریشمارهٔ ۱۶۹ - در مدح ملک الوزراء زین‌الدین دستور عراقشمارهٔ ۱۷۰ - در مذمت مغرضان و حسودانشمارهٔ ۱۷۱ - در عزلت و قناعت و بی‌طمعیشمارهٔ ۱۷۲ - درستایش اصفهانشمارهٔ ۱۷۳ - در موعظه و تجرید و تخلص به مرگ عموی خودشمارهٔ ۱۷۴ - در تجرید و عزلت و قناعت و بی‌طمعی و شکایت از روزگارشمارهٔ ۱۷۵ - در مرثیهٔ قدوة الحکماء کافی‌الدین عم خویششمارهٔ ۱۷۶ - در شکایت و عزلت و حبس و تخلص به نعت پیغمبر اکرمشمارهٔ ۱۷۷ - در مدح شروان شاه منوچهرشمارهٔ ۱۷۸ - مطلع دومشمارهٔ ۱۷۹ - در مدح ابوالمظفر شروان شاهشمارهٔ ۱۸۰ - در تغزل و شکایتشمارهٔ ۱۸۱ - در مدح پیغمبر اکرم (ص)شمارهٔ ۱۸۲ - در مدح پدر خویش علی نجارشمارهٔ ۱۸۳ - مطلع دومشمارهٔ ۱۸۴ - مطلع سومشمارهٔ ۱۸۵ - در عزلت و حکمت و موعظه و ریاضت و انتباه و ارشادشمارهٔ ۱۸۶ - در تحقیق و وعظ و ذکر صفای صبحشمارهٔ ۱۸۷ - در عزلت و فقر و قناعت و تجریدشمارهٔ ۱۸۸ - در مدح عصمة الدین عمهٔ اخستانشمارهٔ ۱۸۹ - در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان بن منوچهرشمارهٔ ۱۹۰ - در مدح ابوالفتح شروان شاه منوچهرشمارهٔ ۱۹۱ - مطلع دومشمارهٔ ۱۹۲ - مطلع سومشمارهٔ ۱۹۳ - در مدح ابو المظفر شروان شاه اخستان بن منوچهرشمارهٔ ۱۹۴ - مطلع دومشمارهٔ ۱۹۵ - مطلع سومشمارهٔ ۱۹۶ - در مدح خاقان اکبر منوچهر شروان شاهشمارهٔ ۱۹۷ - مطلع دومشمارهٔ ۱۹۸ - مطلع سومشمارهٔ ۱۹۹ - در مدح صفوة الدین بانو و بیان توفیق ادای حج اوشمارهٔ ۲۰۰ - در تهنیت عید و مدح جلال الدین شروان شاه اخستان‌بن منوچهرشمارهٔ ۲۰۱ - مطلع دومشمارهٔ ۲۰۲ - مطلع سومشمارهٔ ۲۰۳ - این قصیدهٔ را تحفة الحرمین و تفاحة الثقلین خوانند در کعبهٔ معظمه انشاد کرده و پیش حظیرهٔ مقدس پیغمبر اکرم به عرض و اتمام آورده استشمارهٔ ۲۰۴ - مطلع دوم در وداع کعبهشمارهٔ ۲۰۵ - در حال بیماری به اشتیاق خراسانشمارهٔ ۲۰۶ - این مرثیه را از زبان قرة العین امیر رشید فرزند خود گویدشمارهٔ ۲۰۷ - مطلع دومشمارهٔ ۲۰۸ - در مدح غیاث الدین محمد مسعود ملک‌شاهشمارهٔ ۲۰۹ - در شکایت از زمان و مذمت اقرانشمارهٔ ۲۱۰ - در مرثیهٔ قدوة الحکما کافی الدین عم خودشمارهٔ ۲۱۱ - در مدح فخر الدین ابوالفتح منوچهر شروان‌شاهشمارهٔ ۲۱۲ - مطلع دومشمارهٔ ۲۱۳ - مطلع سومشمارهٔ ۲۱۴ - مطلع چهارمشمارهٔ ۲۱۵ - در مدح ابوالمظفر جلال الدین شروان‌شاه اخستانشمارهٔ ۲۱۶ - مطلع دومشمارهٔ ۲۱۷ - در مذمت آب و هوای ری گویدشمارهٔ ۲۱۸ - در حکمت و قناعت و عزلتشمارهٔ ۲۱۹ - در مرثیهٔ وحید الدین شروانیشمارهٔ ۲۲۰ - امام مطلق نجم المله والدین ابوالفضایل احمد سیمگر در مدح خاقانی گفته بودشمارهٔ ۲۲۱ - در موعظه و حکمت و مرثیهٔ امام ناصر الدین ابراهیمشمارهٔ ۲۲۲ - در مدح ابوالمظفر جلال الدین شروان شاه اخستانشمارهٔ ۲۲۳ - در تهنیت عید و مدح خاقان کبیر ابوالمظفر اخستان بن منوچهر بن فریدونشمارهٔ ۲۲۴ - مطلع دوم
رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱رباعی شمارهٔ ۲رباعی شمارهٔ ۳رباعی شمارهٔ ۴رباعی شمارهٔ ۵رباعی شمارهٔ ۶رباعی شمارهٔ ۷رباعی شمارهٔ ۸رباعی شمارهٔ ۹رباعی شمارهٔ ۱۰رباعی شمارهٔ ۱۱رباعی شمارهٔ ۱۲رباعی شمارهٔ ۱۳رباعی شمارهٔ ۱۴رباعی شمارهٔ ۱۵رباعی شمارهٔ ۱۶رباعی شمارهٔ ۱۷رباعی شمارهٔ ۱۸رباعی شمارهٔ ۱۹رباعی شمارهٔ ۲۰رباعی شمارهٔ ۲۱رباعی شمارهٔ ۲۲رباعی شمارهٔ ۲۳رباعی شمارهٔ ۲۴رباعی شمارهٔ ۲۵رباعی شمارهٔ ۲۶رباعی شمارهٔ ۲۷رباعی شمارهٔ ۲۸رباعی شمارهٔ ۲۹رباعی شمارهٔ ۳۰رباعی شمارهٔ ۳۱رباعی شمارهٔ ۳۲رباعی شمارهٔ ۳۳رباعی شمارهٔ ۳۴رباعی شمارهٔ ۳۵رباعی شمارهٔ ۳۶رباعی شمارهٔ ۳۷رباعی شمارهٔ ۳۸رباعی شمارهٔ ۳۹رباعی شمارهٔ ۴۰رباعی شمارهٔ ۴۱رباعی شمارهٔ ۴۲رباعی شمارهٔ ۴۳رباعی شمارهٔ ۴۴رباعی شمارهٔ ۴۵رباعی شمارهٔ ۴۶رباعی شمارهٔ ۴۷رباعی شمارهٔ ۴۸رباعی شمارهٔ ۴۹رباعی شمارهٔ ۵۰رباعی شمارهٔ ۵۱رباعی شمارهٔ ۵۲رباعی شمارهٔ ۵۳رباعی شمارهٔ ۵۴رباعی شمارهٔ ۵۵رباعی شمارهٔ ۵۶رباعی شمارهٔ ۵۷رباعی شمارهٔ ۵۸رباعی شمارهٔ ۵۹رباعی شمارهٔ ۶۰رباعی شمارهٔ ۶۱رباعی شمارهٔ ۶۲رباعی شمارهٔ ۶۳رباعی شمارهٔ ۶۴رباعی شمارهٔ ۶۵رباعی شمارهٔ ۶۶رباعی شمارهٔ ۶۷رباعی شمارهٔ ۶۸رباعی شمارهٔ ۶۹رباعی شمارهٔ ۷۰رباعی شمارهٔ ۷۱رباعی شمارهٔ ۷۲رباعی شمارهٔ ۷۳رباعی شمارهٔ ۷۴رباعی شمارهٔ ۷۵رباعی شمارهٔ ۷۶رباعی شمارهٔ ۷۷رباعی شمارهٔ ۷۸رباعی شمارهٔ ۷۹رباعی شمارهٔ ۸۰رباعی شمارهٔ ۸۱رباعی شمارهٔ ۸۲رباعی شمارهٔ ۸۳رباعی شمارهٔ ۸۴رباعی شمارهٔ ۸۵رباعی شمارهٔ ۸۶رباعی شمارهٔ ۸۷رباعی شمارهٔ ۸۸رباعی شمارهٔ ۸۹رباعی شمارهٔ ۹۰رباعی شمارهٔ ۹۱رباعی شمارهٔ ۹۲رباعی شمارهٔ ۹۳رباعی شمارهٔ ۹۴رباعی شمارهٔ ۹۵رباعی شمارهٔ ۹۶رباعی شمارهٔ ۹۷رباعی شمارهٔ ۹۸رباعی شمارهٔ ۹۹رباعی شمارهٔ ۱۰۰رباعی شمارهٔ ۱۰۱رباعی شمارهٔ ۱۰۲رباعی شمارهٔ ۱۰۳رباعی شمارهٔ ۱۰۴رباعی شمارهٔ ۱۰۵رباعی شمارهٔ ۱۰۶رباعی شمارهٔ ۱۰۷رباعی شمارهٔ ۱۰۸رباعی شمارهٔ ۱۰۹رباعی شمارهٔ ۱۱۰رباعی شمارهٔ ۱۱۱رباعی شمارهٔ ۱۱۲رباعی شمارهٔ ۱۱۳رباعی شمارهٔ ۱۱۴رباعی شمارهٔ ۱۱۵رباعی شمارهٔ ۱۱۶رباعی شمارهٔ ۱۱۷رباعی شمارهٔ ۱۱۸رباعی شمارهٔ ۱۱۹رباعی شمارهٔ ۱۲۰رباعی شمارهٔ ۱۲۱رباعی شمارهٔ ۱۲۲رباعی شمارهٔ ۱۲۳رباعی شمارهٔ ۱۲۴رباعی شمارهٔ ۱۲۵رباعی شمارهٔ ۱۲۶رباعی شمارهٔ ۱۲۷رباعی شمارهٔ ۱۲۸رباعی شمارهٔ ۱۲۹رباعی شمارهٔ ۱۳۰رباعی شمارهٔ ۱۳۱رباعی شمارهٔ ۱۳۲رباعی شمارهٔ ۱۳۳رباعی شمارهٔ ۱۳۴رباعی شمارهٔ ۱۳۵رباعی شمارهٔ ۱۳۶رباعی شمارهٔ ۱۳۷رباعی شمارهٔ ۱۳۸رباعی شمارهٔ ۱۳۹رباعی شمارهٔ ۱۴۰رباعی شمارهٔ ۱۴۱رباعی شمارهٔ ۱۴۲رباعی شمارهٔ ۱۴۳رباعی شمارهٔ ۱۴۴رباعی شمارهٔ ۱۴۵رباعی شمارهٔ ۱۴۶رباعی شمارهٔ ۱۴۷رباعی شمارهٔ ۱۴۸رباعی شمارهٔ ۱۴۹رباعی شمارهٔ ۱۵۰رباعی شمارهٔ ۱۵۱رباعی شمارهٔ ۱۵۲رباعی شمارهٔ ۱۵۳رباعی شمارهٔ ۱۵۴رباعی شمارهٔ ۱۵۵رباعی شمارهٔ ۱۵۶رباعی شمارهٔ ۱۵۷رباعی شمارهٔ ۱۵۸رباعی شمارهٔ ۱۵۹رباعی شمارهٔ ۱۶۰رباعی شمارهٔ ۱۶۱رباعی شمارهٔ ۱۶۲رباعی شمارهٔ ۱۶۳رباعی شمارهٔ ۱۶۴رباعی شمارهٔ ۱۶۵رباعی شمارهٔ ۱۶۶رباعی شمارهٔ ۱۶۷رباعی شمارهٔ ۱۶۸رباعی شمارهٔ ۱۶۹رباعی شمارهٔ ۱۷۰رباعی شمارهٔ ۱۷۱رباعی شمارهٔ ۱۷۲رباعی شمارهٔ ۱۷۳رباعی شمارهٔ ۱۷۴رباعی شمارهٔ ۱۷۵رباعی شمارهٔ ۱۷۶رباعی شمارهٔ ۱۷۷رباعی شمارهٔ ۱۷۸رباعی شمارهٔ ۱۷۹رباعی شمارهٔ ۱۸۰رباعی شمارهٔ ۱۸۱رباعی شمارهٔ ۱۸۲رباعی شمارهٔ ۱۸۳رباعی شمارهٔ ۱۸۴رباعی شمارهٔ ۱۸۵رباعی شمارهٔ ۱۸۶رباعی شمارهٔ ۱۸۷رباعی شمارهٔ ۱۸۸رباعی شمارهٔ ۱۸۹رباعی شمارهٔ ۱۹۰رباعی شمارهٔ ۱۹۱رباعی شمارهٔ ۱۹۲رباعی شمارهٔ ۱۹۳رباعی شمارهٔ ۱۹۴رباعی شمارهٔ ۱۹۵رباعی شمارهٔ ۱۹۶رباعی شمارهٔ ۱۹۷رباعی شمارهٔ ۱۹۸رباعی شمارهٔ ۱۹۹رباعی شمارهٔ ۲۰۰رباعی شمارهٔ ۲۰۱رباعی شمارهٔ ۲۰۲رباعی شمارهٔ ۲۰۳رباعی شمارهٔ ۲۰۴رباعی شمارهٔ ۲۰۵رباعی شمارهٔ ۲۰۶رباعی شمارهٔ ۲۰۷رباعی شمارهٔ ۲۰۸رباعی شمارهٔ ۲۰۹رباعی شمارهٔ ۲۱۰رباعی شمارهٔ ۲۱۱رباعی شمارهٔ ۲۱۲رباعی شمارهٔ ۲۱۳رباعی شمارهٔ ۲۱۴رباعی شمارهٔ ۲۱۵رباعی شمارهٔ ۲۱۶رباعی شمارهٔ ۲۱۷رباعی شمارهٔ ۲۱۸رباعی شمارهٔ ۲۱۹رباعی شمارهٔ ۲۲۰رباعی شمارهٔ ۲۲۱رباعی شمارهٔ ۲۲۲رباعی شمارهٔ ۲۲۳رباعی شمارهٔ ۲۲۴رباعی شمارهٔ ۲۲۵رباعی شمارهٔ ۲۲۶رباعی شمارهٔ ۲۲۷رباعی شمارهٔ ۲۲۸رباعی شمارهٔ ۲۲۹رباعی شمارهٔ ۲۳۰رباعی شمارهٔ ۲۳۱رباعی شمارهٔ ۲۳۲رباعی شمارهٔ ۲۳۳رباعی شمارهٔ ۲۳۴رباعی شمارهٔ ۲۳۵رباعی شمارهٔ ۲۳۶رباعی شمارهٔ ۲۳۷رباعی شمارهٔ ۲۳۸رباعی شمارهٔ ۲۳۹رباعی شمارهٔ ۲۴۰رباعی شمارهٔ ۲۴۱رباعی شمارهٔ ۲۴۲رباعی شمارهٔ ۲۴۳رباعی شمارهٔ ۲۴۴رباعی شمارهٔ ۲۴۵رباعی شمارهٔ ۲۴۶رباعی شمارهٔ ۲۴۷رباعی شمارهٔ ۲۴۸رباعی شمارهٔ ۲۴۹رباعی شمارهٔ ۲۵۰رباعی شمارهٔ ۲۵۱رباعی شمارهٔ ۲۵۲رباعی شمارهٔ ۲۵۳رباعی شمارهٔ ۲۵۴رباعی شمارهٔ ۲۵۵رباعی شمارهٔ ۲۵۶رباعی شمارهٔ ۲۵۷رباعی شمارهٔ ۲۵۸رباعی شمارهٔ ۲۵۹رباعی شمارهٔ ۲۶۰رباعی شمارهٔ ۲۶۱رباعی شمارهٔ ۲۶۲رباعی شمارهٔ ۲۶۳رباعی شمارهٔ ۲۶۴رباعی شمارهٔ ۲۶۵رباعی شمارهٔ ۲۶۶رباعی شمارهٔ ۲۶۷رباعی شمارهٔ ۲۶۸رباعی شمارهٔ ۲۶۹رباعی شمارهٔ ۲۷۰رباعی شمارهٔ ۲۷۱رباعی شمارهٔ ۲۷۲رباعی شمارهٔ ۲۷۳رباعی شمارهٔ ۲۷۴رباعی شمارهٔ ۲۷۵رباعی شمارهٔ ۲۷۶رباعی شمارهٔ ۲۷۷رباعی شمارهٔ ۲۷۸رباعی شمارهٔ ۲۷۹رباعی شمارهٔ ۲۸۰رباعی شمارهٔ ۲۸۱رباعی شمارهٔ ۲۸۲رباعی شمارهٔ ۲۸۳رباعی شمارهٔ ۲۸۴رباعی شمارهٔ ۲۸۵رباعی شمارهٔ ۲۸۶رباعی شمارهٔ ۲۸۷رباعی شمارهٔ ۲۸۸رباعی شمارهٔ ۲۸۹رباعی شمارهٔ ۲۹۰رباعی شمارهٔ ۲۹۱رباعی شمارهٔ ۲۹۲رباعی شمارهٔ ۲۹۳رباعی شمارهٔ ۲۹۴رباعی شمارهٔ ۲۹۵رباعی شمارهٔ ۲۹۶رباعی شمارهٔ ۲۹۷رباعی شمارهٔ ۲۹۸رباعی شمارهٔ ۲۹۹رباعی شمارهٔ ۳۰۰رباعی شمارهٔ ۳۰۱رباعی شمارهٔ ۳۰۲رباعی شمارهٔ ۳۰۳رباعی شمارهٔ ۳۰۴رباعی شمارهٔ ۳۰۵رباعی شمارهٔ ۳۰۶رباعی شمارهٔ ۳۰۷رباعی شمارهٔ ۳۰۸رباعی شمارهٔ ۳۰۹رباعی شمارهٔ ۳۱۰رباعی شمارهٔ ۳۱۱رباعی شمارهٔ ۳۱۲رباعی شمارهٔ ۳۱۳رباعی شمارهٔ ۳۱۴رباعی شمارهٔ ۳۱۵رباعی شمارهٔ ۳۱۶رباعی شمارهٔ ۳۱۷رباعی شمارهٔ ۳۱۸رباعی شمارهٔ ۳۱۹رباعی شمارهٔ ۳۲۰رباعی شمارهٔ ۳۲۱رباعی شمارهٔ ۳۲۲رباعی شمارهٔ ۳۲۳رباعی شمارهٔ ۳۲۴رباعی شمارهٔ ۳۲۵رباعی شمارهٔ ۳۲۶رباعی شمارهٔ ۳۲۷رباعی شمارهٔ ۳۲۸رباعی شمارهٔ ۳۲۹رباعی شمارهٔ ۳۳۰رباعی شمارهٔ ۳۳۱رباعی شمارهٔ ۳۳۲رباعی شمارهٔ ۳۳۳رباعی شمارهٔ ۳۳۴رباعی شمارهٔ ۳۳۵رباعی شمارهٔ ۳۳۶رباعی شمارهٔ ۳۳۷رباعی شمارهٔ ۳۳۸رباعی شمارهٔ ۳۳۹رباعی شمارهٔ ۳۴۰رباعی شمارهٔ ۳۴۱رباعی شمارهٔ ۳۴۲رباعی شمارهٔ ۳۴۳رباعی شمارهٔ ۳۴۴رباعی شمارهٔ ۳۴۵رباعی شمارهٔ ۳۴۶رباعی شمارهٔ ۳۴۷رباعی شمارهٔ ۳۴۸رباعی شمارهٔ ۳۴۹رباعی شمارهٔ ۳۵۰رباعی شمارهٔ ۳۵۱رباعی شمارهٔ ۳۵۲
قطعات
شمارهٔ ۱شمارهٔ ۲شمارهٔ ۳ - در شکایت و حکمتشمارهٔ ۴ - در شکرشمارهٔ ۵ - در حکمت و پندشمارهٔ ۶شمارهٔ ۷شمارهٔ ۸ - در مدحشمارهٔ ۹شمارهٔ ۱۰ - در نصیحت و پندشمارهٔ ۱۱شمارهٔ ۱۲ - در حسب حال خودشمارهٔ ۱۳شمارهٔ ۱۴شمارهٔ ۱۵شمارهٔ ۱۶شمارهٔ ۱۷شمارهٔ ۱۸شمارهٔ ۱۹شمارهٔ ۲۰ - در مدح منوچهر شروان شاه برای بستن سد باقلانیشمارهٔ ۲۱شمارهٔ ۲۲ - در هجو شهر زوریشمارهٔ ۲۳شمارهٔ ۲۴شمارهٔ ۲۵شمارهٔ ۲۶ - در مرثیهٔ وحید الدین عموی خودشمارهٔ ۲۷شمارهٔ ۲۸ - در مدح جمال الانام حسام الدینشمارهٔ ۲۹ - در بیان دوستی و دشمنی خلقشمارهٔ ۳۰ - در مدح جلال الدین الخزاریشمارهٔ ۳۱ - در نکوهش حسودانشمارهٔ ۳۲شمارهٔ ۳۳شمارهٔ ۳۴ - در هجو خواجه اسعدشمارهٔ ۳۵شمارهٔ ۳۶شمارهٔ ۳۷شمارهٔ ۳۸شمارهٔ ۳۹شمارهٔ ۴۰شمارهٔ ۴۱ - در ذم بی‌هنرانشمارهٔ ۴۲شمارهٔ ۴۳ - در مدح نظام الملک قوام الدینشمارهٔ ۴۴ - در ذم غرور به مالشمارهٔ ۴۵شمارهٔ ۴۶ - در عزلتشمارهٔ ۴۷ - در موعظه و نصیحتشمارهٔ ۴۸شمارهٔ ۴۹شمارهٔ ۵۰ - در حکمتشمارهٔ ۵۱ - در مدح صفوة الدین مادر اخستانشمارهٔ ۵۲شمارهٔ ۵۳شمارهٔ ۵۴شمارهٔ ۵۵شمارهٔ ۵۶ - در مدح جمال الدین موصلی وزیرشمارهٔ ۵۷ - در مرثیهٔ منوچهر شروان شاهشمارهٔ ۵۸ - در حماسهشمارهٔ ۵۹ - در وصول ده شتر از امیر الحاجشمارهٔ ۶۰شمارهٔ ۶۱ - در علم و جهلشمارهٔ ۶۲شمارهٔ ۶۳شمارهٔ ۶۴ - فیلسوف اجل افضل الدین ساوی این قطعه را در آنوقت که خاقانی به رسالت سلطان ارسلان رفته بود بدو فرستادشمارهٔ ۶۵شمارهٔ ۶۶شمارهٔ ۶۷شمارهٔ ۶۸ - در طلب جایزهشمارهٔ ۶۹ - در مدح نظام الملک قوام الدینشمارهٔ ۷۰ - در نکوهش مقلدانشمارهٔ ۷۱ - در توصیف قصر صفوة الدین بانوی منوچهر شروان شاهشمارهٔ ۷۲شمارهٔ ۷۳شمارهٔ ۷۴ - در مدح پهلوان جهانشمارهٔ ۷۵ - در صفت میر گشتاسب مطربشمارهٔ ۷۶ - در مدح شروان شاهشمارهٔ ۷۷ - در استغناء طبع خویششمارهٔ ۷۸شمارهٔ ۷۹ - در نصیحتشمارهٔ ۸۰شمارهٔ ۸۱شمارهٔ ۸۲ - در شکر باری تعالیشمارهٔ ۸۳شمارهٔ ۸۴شمارهٔ ۸۵شمارهٔ ۸۶ - در بحث با معطلشمارهٔ ۸۷ - در رثاء پسر خود رشید الدین و وفات دخترشمارهٔ ۸۸ - در مدح شروان شاهشمارهٔ ۸۹شمارهٔ ۹۰ - در شکرشمارهٔ ۹۱ - در رثاء دختر خویششمارهٔ ۹۲ - در بارهٔ فوت دختر خودشمارهٔ ۹۳شمارهٔ ۹۴شمارهٔ ۹۵شمارهٔ ۹۶شمارهٔ ۹۷ - در مدح رکن الدین محمدبن عبد الرحمن طغان یزکشمارهٔ ۹۸شمارهٔ ۹۹شمارهٔ ۱۰۰شمارهٔ ۱۰۱ - در مدح قاضی عمربن عبدالعزیزشمارهٔ ۱۰۲شمارهٔ ۱۰۳ - این قطعه را در واقعهٔ حبس خویش گفتهشمارهٔ ۱۰۴ - در دعای مادرشمارهٔ ۱۰۵ - در حماسهشمارهٔ ۱۰۶ - در بارهٔ رشید الدین وطواطشمارهٔ ۱۰۷ - در مرثیهشمارهٔ ۱۰۸ - در مدح مجاهد الدین نظامشمارهٔ ۱۰۹شمارهٔ ۱۱۰شمارهٔ ۱۱۱شمارهٔ ۱۱۲شمارهٔ ۱۱۳شمارهٔ ۱۱۴شمارهٔ ۱۱۵ - در مدح مجد الدین افتخار الاسلامشمارهٔ ۱۱۶شمارهٔ ۱۱۷شمارهٔ ۱۱۸ - در مدح منوچهر شروان شاه و شکایت اخستان شاهشمارهٔ ۱۱۹ - در مرثیهٔ امام محمد یحییشمارهٔ ۱۲۰شمارهٔ ۱۲۱ - در هنگام زیارت مدینهٔ منوره گفته و در آن خاک نهفته استشمارهٔ ۱۲۲شمارهٔ ۱۲۳شمارهٔ ۱۲۴ - در مدح اقضی القضاة عز الدین بوعمرانشمارهٔ ۱۲۵ - در استغنای طبعشمارهٔ ۱۲۶شمارهٔ ۱۲۷ - در مرثیهٔ امیر رشید الدین اسد شروانیشمارهٔ ۱۲۸ - در مدح خاقان اعظم منوچهر شروان شاهشمارهٔ ۱۲۹ - در نکوهش زنشمارهٔ ۱۳۰شمارهٔ ۱۳۱شمارهٔ ۱۳۲ - در مرثیه امام ناصر الدین ابراهیم باکوئیشمارهٔ ۱۳۳شمارهٔ ۱۳۴شمارهٔ ۱۳۵شمارهٔ ۱۳۶ - در مدح خاموشیشمارهٔ ۱۳۷شمارهٔ ۱۳۸ - در مرثیهٔ عز الدین بوعمرانشمارهٔ ۱۳۹شمارهٔ ۱۴۰ - در مرثیهٔ امام ابو عمر و اسعدشمارهٔ ۱۴۱شمارهٔ ۱۴۲شمارهٔ ۱۴۳ - در مدح مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگزشمارهٔ ۱۴۴شمارهٔ ۱۴۵شمارهٔ ۱۴۶ - در توصیف قلم و دوات خودشمارهٔ ۱۴۷شمارهٔ ۱۴۸ - ایضا در مرثیهٔ امام محمد یحیی و خفه شدن او به دست غزانشمارهٔ ۱۴۹ - در مرثیهٔ خواجه ناصر الدین ابراهیم عارف گنجه‌ایشمارهٔ ۱۵۰شمارهٔ ۱۵۱ - در هجو شهر زوریشمارهٔ ۱۵۲ - در تقاضای ده شتر از امیر الحاجشمارهٔ ۱۵۳شمارهٔ ۱۵۴شمارهٔ ۱۵۵شمارهٔ ۱۵۶شمارهٔ ۱۵۷شمارهٔ ۱۵۸شمارهٔ ۱۵۹شمارهٔ ۱۶۰شمارهٔ ۱۶۱شمارهٔ ۱۶۲ - در موعظهشمارهٔ ۱۶۳شمارهٔ ۱۶۴شمارهٔ ۱۶۵شمارهٔ ۱۶۶شمارهٔ ۱۶۷شمارهٔ ۱۶۸شمارهٔ ۱۶۹شمارهٔ ۱۷۰شمارهٔ ۱۷۱ - در مرثیهٔ وحید الدین عم خودشمارهٔ ۱۷۲ - در مرثیهٔ وحید الدین عموی خودشمارهٔ ۱۷۳شمارهٔ ۱۷۴شمارهٔ ۱۷۵شمارهٔ ۱۷۶شمارهٔ ۱۷۷شمارهٔ ۱۷۸ - در رثاء فرزندشمارهٔ ۱۷۹شمارهٔ ۱۸۰شمارهٔ ۱۸۱ - در جواب هجوی که در بارهٔ او گفته بودندشمارهٔ ۱۸۲شمارهٔ ۱۸۳شمارهٔ ۱۸۴شمارهٔ ۱۸۵شمارهٔ ۱۸۶ - بالبدیهه در مدح ابوالهیجا خاقان اکبر منوچهر بن فریدون شروان شاهشمارهٔ ۱۸۷ - در تولد دختر خودشمارهٔ ۱۸۸شمارهٔ ۱۸۹ - در مرثیهٔ وحید الدین عموی خودشمارهٔ ۱۹۰ - در مرثیهٔ صدر الدینشمارهٔ ۱۹۱شمارهٔ ۱۹۲شمارهٔ ۱۹۳شمارهٔ ۱۹۴ - در حق مادر خویششمارهٔ ۱۹۵شمارهٔ ۱۹۶شمارهٔ ۱۹۷شمارهٔ ۱۹۸شمارهٔ ۱۹۹شمارهٔ ۲۰۰شمارهٔ ۲۰۱ - در مذمت کیمیاگری و صنعت اکسیرشمارهٔ ۲۰۲ - در تحسر مرگ رشید فرزند خودشمارهٔ ۲۰۳شمارهٔ ۲۰۴شمارهٔ ۲۰۵ - در رثاء جمال الدین ابوجعفر محمدبن علی بن منصور اصفهانی وزیر قطب الدین صاحب موصلشمارهٔ ۲۰۶شمارهٔ ۲۰۷ - در مرثیهٔ وحید الدین پسر عم خودشمارهٔ ۲۰۸شمارهٔ ۲۰۹شمارهٔ ۲۱۰ - در مرثیهٔ اهل بیت خودشمارهٔ ۲۱۱شمارهٔ ۲۱۲شمارهٔ ۲۱۳ - خاقانی این قطعه را به جواب فیلسوف فرستادشمارهٔ ۲۱۴شمارهٔ ۲۱۵شمارهٔ ۲۱۶شمارهٔ ۲۱۷شمارهٔ ۲۱۸شمارهٔ ۲۱۹شمارهٔ ۲۲۰شمارهٔ ۲۲۱شمارهٔ ۲۲۲شمارهٔ ۲۲۳شمارهٔ ۲۲۴ - در هجو رشید الدین وطواطشمارهٔ ۲۲۵ - در شکر عطای جاریه که پادشاه وقت به او کرده استشمارهٔ ۲۲۶شمارهٔ ۲۲۷شمارهٔ ۲۲۸ - این قطعه را ارتجالا ساخته و به دار الخلافهٔ بغداد فرستاده استشمارهٔ ۲۲۹شمارهٔ ۲۳۰ - در هجوشمارهٔ ۲۳۱ - در مدح تاج الدینشمارهٔ ۲۳۲ - این قطعه را در جواب قصیدهٔ رشید وطواط گفته استشمارهٔ ۲۳۳شمارهٔ ۲۳۴شمارهٔ ۲۳۵شمارهٔ ۲۳۶ - در شکر ایادی شمس الدین رئیسشمارهٔ ۲۳۷شمارهٔ ۲۳۸شمارهٔ ۲۳۹شمارهٔ ۲۴۰شمارهٔ ۲۴۱ - در مدح اقضی‌القضاة علی و آمدن به عیادت خاقانیشمارهٔ ۲۴۲شمارهٔ ۲۴۳ - در مرثیهٔ رشید الدین فرزند خودشمارهٔ ۲۴۴شمارهٔ ۲۴۵ - در مرثیهٔ جمال الدین اصفهانی وزیر صاحب موصل و وحید الدین عموی خودشمارهٔ ۲۴۶شمارهٔ ۲۴۷ - در مرثیهٔ عمدة الدین محمد بن اسعد از ائمهٔ شافعیهشمارهٔ ۲۴۸ - در مرثیهٔ عمدة الدینشمارهٔ ۲۴۹شمارهٔ ۲۵۰شمارهٔ ۲۵۱شمارهٔ ۲۵۲ - در شکر ایادی و انعام رئیس شمس الدین والی ارجیششمارهٔ ۲۵۳شمارهٔ ۲۵۴شمارهٔ ۲۵۵ - در طیبتشمارهٔ ۲۵۶ - در مرثیهٔ عماد الدینشمارهٔ ۲۵۷شمارهٔ ۲۵۸شمارهٔ ۲۵۹شمارهٔ ۲۶۰شمارهٔ ۲۶۱ - در مرثیهٔ اهل بیت خودشمارهٔ ۲۶۲شمارهٔ ۲۶۳شمارهٔ ۲۶۴شمارهٔ ۲۶۵شمارهٔ ۲۶۶ - در شکر انعام رئیس شمس الدینشمارهٔ ۲۶۷شمارهٔ ۲۶۸ - در هجو رشید وطواطشمارهٔ ۲۶۹شمارهٔ ۲۷۰شمارهٔ ۲۷۱شمارهٔ ۲۷۲شمارهٔ ۲۷۳شمارهٔ ۲۷۴شمارهٔ ۲۷۵شمارهٔ ۲۷۶ - در موعظهشمارهٔ ۲۷۷شمارهٔ ۲۷۸ - در مدح عز الدین ابو عمرانشمارهٔ ۲۷۹شمارهٔ ۲۸۰شمارهٔ ۲۸۱شمارهٔ ۲۸۲شمارهٔ ۲۸۳شمارهٔ ۲۸۴شمارهٔ ۲۸۵شمارهٔ ۲۸۶شمارهٔ ۲۸۷شمارهٔ ۲۸۸شمارهٔ ۲۸۹ - در هجوشمارهٔ ۲۹۰ - در هجو رشید وطواطشمارهٔ ۲۹۱ - در تعریض بر پندار رازیشمارهٔ ۲۹۲شمارهٔ ۲۹۳شمارهٔ ۲۹۴ - بالبدیهه در صفت خربزهشمارهٔ ۲۹۵شمارهٔ ۲۹۶شمارهٔ ۲۹۷شمارهٔ ۲۹۸ - در مرثیهٔ فلکی شروانیشمارهٔ ۲۹۹شمارهٔ ۳۰۰شمارهٔ ۳۰۱ - در حسرت عمر گذشتهشمارهٔ ۳۰۲شمارهٔ ۳۰۳ - در هجو رشید وطواطشمارهٔ ۳۰۴شمارهٔ ۳۰۵ - خاقانی برای دوستی اسب و این شعر را فرستادشمارهٔ ۳۰۶شمارهٔ ۳۰۷شمارهٔ ۳۰۸شمارهٔ ۳۰۹شمارهٔ ۳۱۰شمارهٔ ۳۱۱شمارهٔ ۳۱۲شمارهٔ ۳۱۳شمارهٔ ۳۱۴ - در شکایت از روزگارشمارهٔ ۳۱۵شمارهٔ ۳۱۶شمارهٔ ۳۱۷شمارهٔ ۳۱۸شمارهٔ ۳۱۹شمارهٔ ۳۲۰شمارهٔ ۳۲۱ - شکرانهٔ صلت اسپهبد کیالواشیرشمارهٔ ۳۲۲شمارهٔ ۳۲۳شمارهٔ ۳۲۴شمارهٔ ۳۲۵شمارهٔ ۳۲۶شمارهٔ ۳۲۷شمارهٔ ۳۲۸ - در مدح عز الدین امیر یوسف سپه سالارشمارهٔ ۳۲۹ - در مدح علاء الدین اتسز شاه خوارزمشمارهٔ ۳۳۰شمارهٔ ۳۳۱شمارهٔ ۳۳۲ - در جواب مردی سروده که عنصری را بر او ترجیح داده استشمارهٔ ۳۳۳شمارهٔ ۳۳۴ - شعر قاضی تنوخیشمارهٔ ۳۳۵ - در حماسه و مدح خودشمارهٔ ۳۳۶شمارهٔ ۳۳۷ - در نکوهش بغدادشمارهٔ ۳۳۸شمارهٔ ۳۳۹شمارهٔ ۳۴۰ - در مرثیهٔ اسپهبد کیالواشیرشمارهٔ ۳۴۱شمارهٔ ۳۴۲شمارهٔ ۳۴۳شمارهٔ ۳۴۴شمارهٔ ۳۴۵شمارهٔ ۳۴۶ - در مرثیهٔ اهل بیت خودشمارهٔ ۳۴۷ - در هجو رشید الدین وطواطشمارهٔ ۳۴۸ - در مرثیهٔ سلطان شرقشمارهٔ ۳۴۹شمارهٔ ۳۵۰شمارهٔ ۳۵۱ - در هجوشمارهٔ ۳۵۲شمارهٔ ۳۵۳ - در ترک شهوترانیشمارهٔ ۳۵۴شمارهٔ ۳۵۵شمارهٔ ۳۵۶شمارهٔ ۳۵۷شمارهٔ ۳۵۸شمارهٔ ۳۵۹شمارهٔ ۳۶۰ - در هجو یکی از وزرای شروان‌شاهشمارهٔ ۳۶۱شمارهٔ ۳۶۲
ترجیعات ترکیبات قصاید و قطعات عربی