منوچهری
دیوان اشعار
قصاید و قطعات
شمارهٔ ۱ - در صفت بهار و مدح ابوالحسنشمارهٔ ۲شمارهٔ ۳شمارهٔ ۴شمارهٔ ۵شمارهٔ ۶شمارهٔ ۷شمارهٔ ۸شمارهٔ ۹ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۱۰شمارهٔ ۱۱شمارهٔ ۱۲شمارهٔ ۱۳ - در وصف خزان و مدح احمدبن عبدالصمد وزیر سلطان مسعودشمارهٔ ۱۴شمارهٔ ۱۵شمارهٔ ۱۶ - در وصف نوروز و مدح خواجه ابوالحسن بن حسنشمارهٔ ۱۷ - در مدح ابوحرب بختیارشمارهٔ ۱۸شمارهٔ ۱۹شمارهٔ ۲۰ - در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینیشمارهٔ ۲۱ - در مدح خواجه احمد وزیر سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۲۲ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۲۳ - در وصف نوروز و مدح خواجه احمدبن عبدالصمد وزیرشمارهٔ ۲۴شمارهٔ ۲۵ - در وصف بهار و مدح خواجه طاهرشمارهٔ ۲۶ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۲۷ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۲۸ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۲۹ - در وصف بهار و مدح خواجه علی‌بن محمدشمارهٔ ۳۰شمارهٔ ۳۱شمارهٔ ۳۲ - در تهنیت نوروز و مدح خواجه ابوالقاسم کثیرشمارهٔ ۳۳ - در وصف بهار و مدح شهریارشمارهٔ ۳۴ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۳۵ - در مدح خواجه احمد عبدالصمد وزیر سلطان مسعودشمارهٔ ۳۶ - در مدح خواجه ابوالعباسشمارهٔ ۳۷ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۳۸ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۳۹ - در مدح اسپهبدشمارهٔ ۴۰شمارهٔ ۴۱شمارهٔ ۴۲ - در مدح وزیر سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۴۳شمارهٔ ۴۴ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۴۵شمارهٔ ۴۶شمارهٔ ۴۷شمارهٔ ۴۸ - در مدح منوچهربن قابوسشمارهٔ ۴۹ - در وصف شراب فرمایدشمارهٔ ۵۰ - در لغز شمع و مدح حکیم عنصریشمارهٔ ۵۱ - در مدح علی‌بن محمدشمارهٔ ۵۲ - درشکایت از حسودان و دشمنان خود می‌فرمایدشمارهٔ ۵۳شمارهٔ ۵۴ - در مدح شهریارشمارهٔ ۵۵ - در شکرگزاری عید و مدح خواجه محمدشمارهٔ ۵۶ - در وصف جشن مهرگان و مدح ابوحرب بختیارشمارهٔ ۵۷شمارهٔ ۵۸شمارهٔ ۵۹ - در مدح خواجه طاهرشمارهٔ ۶۰ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۶۱ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۶۲ - در وصف نوروز و مدح (ملک محمد) قصریشمارهٔ ۶۳ - در مدح شیخ العمید(ابوسهل زوزنی)شمارهٔ ۶۴ - در صنعت «جمع و تقسیم» و مدح فرمایدشمارهٔ ۶۵شمارهٔ ۶۶ - در مدح ابوالحسن بن علی‌بن موسیشمارهٔ ۶۷ - در شرح شکایتشمارهٔ ۶۸ - در مدح فضل بن محمد حسینیشمارهٔ ۶۹شمارهٔ ۷۰ - در وصف بهار و مدح ابو حرب بختیار محمدشمارهٔ ۷۱ - درمدح علی‌بن عمرانشمارهٔ ۷۲ - در مدح ابوالحسن عمرانیشمارهٔ ۷۳ - در مدح خواجه ابوسهل زوزنیشمارهٔ ۷۴ - در مدح فضل‌بن محمد حسینیشمارهٔ ۷۵ - در وصف اسب و مدح شهریارشمارهٔ ۷۶ - در وصف بهار و مدح میرکامگارشمارهٔ ۷۷ - در مدح سلطان مسعود غزنویشمارهٔ ۷۸شمارهٔ ۷۹
مسمطات رباعیات ابیات پراکنده