وحشی
گزیده اشعار
غزلیات
غزل ۱غزل ۲غزل ۳غزل ۴غزل ۵غزل ۶غزل ۷غزل ۸غزل ۹غزل ۱۰غزل ۱۱غزل ۱۲غزل ۱۳غزل ۱۴غزل ۱۵غزل ۱۶غزل ۱۷غزل ۱۸غزل ۱۹غزل ۲۰غزل ۲۱غزل ۲۲غزل ۲۳غزل ۲۴غزل ۲۵غزل ۲۶غزل ۲۷غزل ۲۸غزل ۲۹غزل ۳۰غزل ۳۱غزل ۳۲غزل ۳۳غزل ۳۴غزل ۳۵غزل ۳۶غزل ۳۷غزل ۳۸غزل ۳۹غزل ۴۰غزل ۴۱غزل ۴۲غزل ۴۳غزل ۴۴غزل ۴۵غزل ۴۶غزل ۴۷غزل ۴۸غزل ۴۹غزل ۵۰غزل ۵۱غزل ۵۲غزل ۵۳غزل ۵۴غزل ۵۵غزل ۵۶غزل ۵۷غزل ۵۸غزل ۵۹غزل ۶۰غزل ۶۱غزل ۶۲غزل ۶۳غزل ۶۴غزل ۶۵غزل ۶۶غزل ۶۷غزل ۶۸غزل ۶۹غزل ۷۰غزل ۷۱غزل ۷۲غزل ۷۳غزل ۷۴غزل ۷۵غزل ۷۶غزل ۷۷غزل ۷۸غزل ۷۹غزل ۸۰غزل ۸۱غزل ۸۲غزل ۸۳غزل ۸۴غزل ۸۵غزل ۸۶غزل ۸۷غزل ۸۸غزل ۸۹غزل ۹۰غزل ۹۱غزل ۹۲غزل ۹۳غزل ۹۴غزل ۹۵غزل ۹۶غزل ۹۷غزل ۹۸غزل ۹۹غزل ۱۰۰غزل ۱۰۱غزل ۱۰۲غزل ۱۰۳غزل ۱۰۴غزل ۱۰۵غزل ۱۰۶غزل ۱۰۷غزل ۱۰۸غزل ۱۰۹غزل ۱۱۰غزل ۱۱۱غزل ۱۱۲غزل ۱۱۳غزل ۱۱۴غزل ۱۱۵غزل ۱۱۶غزل ۱۱۷غزل ۱۱۸غزل ۱۱۹غزل ۱۲۰غزل ۱۲۱غزل ۱۲۲غزل ۱۲۳غزل ۱۲۴غزل ۱۲۵غزل ۱۲۶غزل ۱۲۷غزل ۱۲۸غزل ۱۲۹غزل ۱۳۰غزل ۱۳۱غزل ۱۳۲غزل ۱۳۳غزل ۱۳۴غزل ۱۳۵غزل ۱۳۶غزل ۱۳۷غزل ۱۳۸غزل ۱۳۹غزل ۱۴۰غزل ۱۴۱غزل ۱۴۲غزل ۱۴۳غزل ۱۴۴غزل ۱۴۵غزل ۱۴۶غزل ۱۴۷غزل ۱۴۸غزل ۱۴۹غزل ۱۵۰غزل ۱۵۱غزل ۱۵۲غزل ۱۵۳غزل ۱۵۴غزل ۱۵۵غزل ۱۵۶غزل ۱۵۷غزل ۱۵۸غزل ۱۵۹غزل ۱۶۰غزل ۱۶۱غزل ۱۶۲غزل ۱۶۳غزل ۱۶۴غزل ۱۶۵غزل ۱۶۶غزل ۱۶۷غزل ۱۶۸غزل ۱۶۹غزل ۱۷۰غزل ۱۷۱غزل ۱۷۲غزل ۱۷۳غزل ۱۷۴غزل ۱۷۵غزل ۱۷۶غزل ۱۷۷غزل ۱۷۸غزل ۱۷۹غزل ۱۸۰غزل ۱۸۱غزل ۱۸۲غزل ۱۸۳غزل ۱۸۴غزل ۱۸۵غزل ۱۸۶غزل ۱۸۷غزل ۱۸۸غزل ۱۸۹غزل ۱۹۰غزل ۱۹۱غزل ۱۹۲غزل ۱۹۳غزل ۱۹۴غزل ۱۹۵غزل ۱۹۶غزل ۱۹۷غزل ۱۹۸غزل ۱۹۹غزل ۲۰۰غزل ۲۰۱غزل ۲۰۲غزل ۲۰۳غزل ۲۰۴غزل ۲۰۵غزل ۲۰۶غزل ۲۰۷غزل ۲۰۸غزل ۲۰۹غزل ۲۱۰غزل ۲۱۱غزل ۲۱۲غزل ۲۱۳غزل ۲۱۴غزل ۲۱۵غزل ۲۱۶غزل ۲۱۷غزل ۲۱۸غزل ۲۱۹غزل ۲۲۰غزل ۲۲۱غزل ۲۲۲غزل ۲۲۳غزل ۲۲۴غزل ۲۲۵غزل ۲۲۶غزل ۲۲۷غزل ۲۲۸غزل ۲۲۹غزل ۲۳۰غزل ۲۳۱غزل ۲۳۲غزل ۲۳۳غزل ۲۳۴غزل ۲۳۵غزل ۲۳۶غزل ۲۳۷غزل ۲۳۸غزل ۲۳۹غزل ۲۴۰غزل ۲۴۱غزل ۲۴۲غزل ۲۴۳غزل ۲۴۴غزل ۲۴۵غزل ۲۴۶غزل ۲۴۷غزل ۲۴۸غزل ۲۴۹غزل ۲۵۰غزل ۲۵۱غزل ۲۵۲غزل ۲۵۳غزل ۲۵۴غزل ۲۵۵غزل ۲۵۶غزل ۲۵۷غزل ۲۵۸غزل ۲۵۹غزل ۲۶۰غزل ۲۶۱غزل ۲۶۲غزل ۲۶۳غزل ۲۶۴غزل ۲۶۵غزل ۲۶۶غزل ۲۶۷غزل ۲۶۸غزل ۲۶۹غزل ۲۷۰غزل ۲۷۱غزل ۲۷۲غزل ۲۷۳غزل ۲۷۴غزل ۲۷۵غزل ۲۷۶غزل ۲۷۷غزل ۲۷۸غزل ۲۷۹غزل ۲۸۰غزل ۲۸۱غزل ۲۸۲غزل ۲۸۳غزل ۲۸۴غزل ۲۸۵غزل ۲۸۶غزل ۲۸۷غزل ۲۸۸غزل ۲۸۹غزل ۲۹۰غزل ۲۹۱غزل ۲۹۲غزل ۲۹۳غزل ۲۹۴غزل ۲۹۵غزل ۲۹۶غزل ۲۹۷غزل ۲۹۸غزل ۲۹۹غزل ۳۰۰غزل ۳۰۱غزل ۳۰۲غزل ۳۰۳غزل ۳۰۴غزل ۳۰۵غزل ۳۰۶غزل ۳۰۷غزل ۳۰۸غزل ۳۰۹غزل ۳۱۰غزل ۳۱۱غزل ۳۱۲غزل ۳۱۳غزل ۳۱۴غزل ۳۱۵غزل ۳۱۶غزل ۳۱۷غزل ۳۱۸غزل ۳۱۹غزل ۳۲۰غزل ۳۲۱غزل ۳۲۲غزل ۳۲۳غزل ۳۲۴غزل ۳۲۵غزل ۳۲۶غزل ۳۲۷غزل ۳۲۸غزل ۳۲۹غزل ۳۳۰غزل ۳۳۱غزل ۳۳۲غزل ۳۳۳غزل ۳۳۴غزل ۳۳۵غزل ۳۳۶غزل ۳۳۷غزل ۳۳۸غزل ۳۳۹غزل ۳۴۰غزل ۳۴۱غزل ۳۴۲غزل ۳۴۳غزل ۳۴۴غزل ۳۴۵غزل ۳۴۶غزل ۳۴۷غزل ۳۴۸غزل ۳۴۹غزل ۳۵۰غزل ۳۵۱غزل ۳۵۲غزل ۳۵۳غزل ۳۵۴غزل ۳۵۵غزل ۳۵۶غزل ۳۵۷غزل ۳۵۸غزل ۳۵۹غزل ۳۶۰غزل ۳۶۱غزل ۳۶۲غزل ۳۶۳غزل ۳۶۴غزل ۳۶۵غزل ۳۶۶غزل ۳۶۷غزل ۳۶۸غزل ۳۶۹غزل ۳۷۰غزل ۳۷۱غزل ۳۷۲غزل ۳۷۳غزل ۳۷۴غزل ۳۷۵غزل ۳۷۶غزل ۳۷۷غزل ۳۷۸غزل ۳۷۹غزل ۳۸۰غزل ۳۸۱غزل ۳۸۲غزل ۳۸۳غزل ۳۸۴غزل ۳۸۵غزل ۳۸۶غزل ۳۸۷غزل ۳۸۸غزل ۳۸۹غزل ۳۹۰غزل ۳۹۱غزل ۳۹۲غزل ۳۹۳غزل ۳۹۴غزل ۳۹۵غزل ۳۹۶غزل ۳۹۷
قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در ستایش پروردگارقصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در ستایش حضرت علی «ع»قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - در ستاش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۵ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۶ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۷ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۸ - در ستایش امام دوازدهم «ع»قصیدهٔ شمارهٔ ۹ - در ستایش شاه طهماسبقصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۱ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - در ستایش شاه غیاث الدین محمد میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - در ستایش عبدالله خان اعتمادالدولهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - قصیدهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۸ - قصیدهقصیدهٔ شمارهٔ ۱۹ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ - در ستایش شاهزادهٔ آزاده شاه خلیل اللهقصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - در ستایش پیغمبر اکرم«ص»قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - رد ستایش حضرت علی«ع»قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ - در ستایش حضرت علی«ع»قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در ستایش امام هشتم«ع»قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - در ستایش بکتاش بیکقصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - در ستایش خان‌احمدقصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۳۲ - در ستایش علی«ع»قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۳۴ - در ستایش بکتاش بیگ حکمران کرمانقصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ - قصیدهقصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ - قصیدهقصیدهٔ شمارهٔ ۳۷ - در ستایش حضرت علی «ع»قصیدهٔ شمارهٔ ۳۸ - در ستایش میرمیرانقصیدهٔ شمارهٔ ۳۹ - قصیدهقصیدهٔ شمارهٔ ۴۰ - در ستایش علی«ع»قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در ستایش از شاه‌طهماسب
قطعات
شمارهٔ ۱ - در ستایش یکی از حاکمان شرعشمارهٔ ۲ - بر تخت نشستن شاه اسماعیلشمارهٔ ۳ - حروف شرابشمارهٔ ۴ - پناه جهانشمارهٔ ۵ - لطف کردیدشمارهٔ ۶ - وحشی بی‌خانمانشمارهٔ ۷ - چیستانشمارهٔ ۸ - ده بافقشمارهٔ ۹ - ستور فقیرشمارهٔ ۱۰ - هجو هم خوب می‌توانم گفتشمارهٔ ۱۱ - در خیال توشمارهٔ ۱۲ - خر گداشمارهٔ ۱۳ - تب شاهزادهشمارهٔ ۱۴ - سپهر مرتبه، بکتاش بیگشمارهٔ ۱۵ - موضع پاکانشمارهٔ ۱۶ - وجه براتشمارهٔ ۱۷ - استر گرسنهشمارهٔ ۱۸ - سرتاسشمارهٔ ۱۹ - مطبخ خواجهشمارهٔ ۲۰ - نشان بخردیشمارهٔ ۲۱ - استر بی‌علفشمارهٔ ۲۲ - در خیمهٔ سوداگردانشمارهٔ ۲۳ - عباس بیگ گردون قدرشمارهٔ ۲۴ - به مفت نیز نیرزدشمارهٔ ۲۵ - ماه نا تمامشمارهٔ ۲۶ - یعنی کشکشمارهٔ ۲۷ - بر تخت نشستن شاه اسماعیلشمارهٔ ۲۸ - داروی کاریشمارهٔ ۲۹ - وجه براتشمارهٔ ۳۰ - هجو شما می‌کنمشمارهٔ ۳۱ - فغان از ابروی پرچینشمارهٔ ۳۲ - سر کلشمارهٔ ۳۳ - بزم تاریکشمارهٔ ۳۴ - غضنفر گله جاریشمارهٔ ۳۵ - مبارک بادشمارهٔ ۳۶ - هجو شرابشمارهٔ ۳۷ - ماندهٔ باباشمارهٔ ۳۸ - دریغشمارهٔ ۳۹ - دریغ از جان قلیشمارهٔ ۴۰ - وفا داریشمارهٔ ۴۱ - بنای بخت بنیادشمارهٔ ۴۲ - هجو خواجهشمارهٔ ۴۳ - تاریخ علم
مثنویات ترجیعات ترکیبات رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱رباعی شمارهٔ ۲رباعی شمارهٔ ۳رباعی شمارهٔ ۴رباعی شمارهٔ ۵رباعی شمارهٔ ۶رباعی شمارهٔ ۷رباعی شمارهٔ ۸رباعی شمارهٔ ۹رباعی شمارهٔ ۱۰رباعی شمارهٔ ۱۱رباعی شمارهٔ ۱۲رباعی شمارهٔ ۱۳رباعی شمارهٔ ۱۴رباعی شمارهٔ ۱۵رباعی شمارهٔ ۱۶رباعی شمارهٔ ۱۷رباعی شمارهٔ ۱۸رباعی شمارهٔ ۱۹رباعی شمارهٔ ۲۰رباعی شمارهٔ ۲۱رباعی شمارهٔ ۲۲رباعی شمارهٔ ۲۳رباعی شمارهٔ ۲۴رباعی شمارهٔ ۲۵رباعی شمارهٔ ۲۶رباعی شمارهٔ ۲۷رباعی شمارهٔ ۲۸رباعی شمارهٔ ۲۹رباعی شمارهٔ ۳۰رباعی شمارهٔ ۳۱رباعی شمارهٔ ۳۲رباعی شمارهٔ ۳۳رباعی شمارهٔ ۳۴رباعی شمارهٔ ۳۵رباعی شمارهٔ ۳۶رباعی شمارهٔ ۳۷رباعی شمارهٔ ۳۸رباعی شمارهٔ ۳۹رباعی شمارهٔ ۴۰رباعی شمارهٔ ۴۱رباعی شمارهٔ ۴۲رباعی شمارهٔ ۴۳رباعی شمارهٔ ۴۴رباعی شمارهٔ ۴۵رباعی شمارهٔ ۴۶رباعی شمارهٔ ۴۷رباعی شمارهٔ ۴۸رباعی شمارهٔ ۴۹رباعی شمارهٔ ۵۰رباعی شمارهٔ ۵۱رباعی شمارهٔ ۵۲رباعی شمارهٔ ۵۳رباعی شمارهٔ ۵۴رباعی شمارهٔ ۵۵رباعی شمارهٔ ۵۶رباعی شمارهٔ ۵۷رباعی شمارهٔ ۵۸رباعی شمارهٔ ۵۹رباعی شمارهٔ ۶۰رباعی شمارهٔ ۶۱رباعی شمارهٔ ۶۲رباعی شمارهٔ ۶۳رباعی شمارهٔ ۶۴رباعی شمارهٔ ۶۵رباعی شمارهٔ ۶۶
خلد برین ناظر و منظور
سر آغازنظر اعتبار بر صورت عالم گشودن و راه سخن به گام عرفان طی نمودن در سر این معنی که درون از پردهٔ موجودات واجب‌الوجودی هست و برون از حلقهٔ کاینات معبودی که حرکت هر جانداری از قدرت اوست و کثرت تغییر عالم شاهد بر وحدت اودست نیاز به درگاه بی‌نیاز گشودن و از حضرت باری التماس رستگاری نمودنمثقب خامه را بر گوهر نهادن و رشته‌های گوهر معنی را ترتیب دادن در ایثار تاجداری که گوهر ذاتش باعث دریای آفرینش است و جوهر صفاتش منشاء فیض ارباب بینش استطلوع کردن اختر معانی از افق سپهر نکته دانی در تعریف شبی که اخترش طعنه بر نور بدر می‌زد و صحبتش طعنه بر شام قدررو به میدان معانی کردن و تیغ دو زبان برآوردن در مدح شهسواری که از دو انگشت نوک تیغ دو سر دیدهٔ شرک را کور نمود و از بنان ذوالفقار پیکر باب خیبر گشادهدر منشاء انشاء این نامه غریب‌المعانی و باعث تصنیف این نسخهٔ نادر بیانیپایهٔ سریر معانی بر عرش نهادن و گام فکر در عرصهٔ سپهر گشادن در مدح شهسواری که فضای هستی گویی از اقلیم اوستحکایت ناقل این مقاله و شکایت قایل این رساله در بی‌وفایی یاران ریایی و دلایل بر فضیلت گوشهٔ تنهاییشیر حکمت از پستان خامه گشادن و طفل فسانه را در مهد خیال پرورش دادن در آغاز حکایت عشقبازی و ابتداء روایت نکته سازیلوح معنی در دامن حکایت نهادن و زبان به درس نکته گشادن در تعریف مکتبی که لعبت خانهٔ چین از او نشانه‌ایست و حدیث خلدبرین افسانه‌ایبیان خوابی و اظهار اضطرابی که ناظر را از راز پنهان از بی‌صبری خبر داده و داغ ناصبوریش بر جگر نهاده و حکایت مفارقت و شکایت مهاجرتبی‌تابی ناظر از شعلهٔ جدایی و اضطراب نمودن از داغ بینوایی و خویشتن را بر مشق جنون داشتن و شرح درون خویش بر چهرهٔ معلم نگاشتنرفتن معلم به در خانهٔ دستور و بیان کردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمهٔ درد فراق و آغاز حکایت اشتیاقبیان ظلمت شب دوری و اظهار محنت مهجوری و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت احوال او در پایداریناقهٔ خیال در وادی سخن راندن و لعبت نظم را در هودج اندیشه نشاندن در رفتن ناظر از اقلیم وصال و خیمه زدن در سرمنزل رنج و ملالیاد نمودن ناظر از بزم آشنایی و ناله کردن از اندوه جدایی و شکایت بخت نامساعد بر زبان آوردن و حکایت طالع نامناسب بیان کردندر تعریف محیطی که موجش با قوس قزح برابری می‌کرد و کشتیش به زورق آفتاب سر در نمی‌آوردخبر یافتن منظور از رفتن ناظر و برون آمدن از شهر آشفته خاطر و به کاروان مقصود رسیدن و از نامهٔ ناظر شادمان گردیدنرفتن آن شهسوار شهب تازیانه و شاهباز فلک آشیانه به جست و جوی آن آهوی سر در بیابان محنت نهاده و آن طایر دور از مقام عزت فتادهرسیدن آن گل نودمیدهٔ چمن رعنایی و سرو تازه رسیدهٔ گلشن زیبایی به مرغزاری که پنجهٔ چنارش شاخ بیداد شکستی و آفتاب بلند پایه در سایه بیدش نشستیرسیدن رسولان قیصر به زمین بوس شاه مصر کشور و حرف ناامیدی شنیدن و پا از سر بزم خسروی کشیدن و مقدمهٔ جدال و آغاز قتالنامه جنون ناظر در کشتی و به طوق دیوانگی گردن نهادنخواب دیدن منظور را و زنجیر پاره ساختن وصیت جنون در بیان مصر انداختنرسیدن ناظر به کوهی که سنگ و شیشهٔ سپهر را شکستی و پلنگش در کمینگاه گردون نشستیگرمی شعلهٔ آفتاب در عالم فتادن و مرغ آبی از غایت گرما منقار از هم گشادن و رفتن شاهزاده از مصر به سبزه‌زاری که از لطف نسیم او روح مسیحا تازه گشتی و با فیض چشمه‌سارش خضر از آب زندگانی گذشتیرفتن شاهزاده منظور به شکار و باز را بر کبک انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال مبدل ساختنآمدن ناظر و منظور به لشگرگاه اقبال و آگاهی شاه جهان‌پناه از صورت احوال و استقبال ایشان کردن و شرایط اعزاز بجای آوردنعروس خیال از حجلهٔ اندیشه برون آوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعریف بزمگاه سرور و صفت دامادی منظورنشستن شاهزاده بر تخت شهریاری و بلند آوازه گشتن در خطبهٔ کامکاری و در اختصار قصه کوشیدن و لباس تمامی بر شاهد فسانه پوشیدندایرهٔ پرگار سخن را از پرگار خانهٔ دو زبان ساختن و در میدانگاه خاتمهٔ بیان علم فراغت افراختن و خاتمه سخن را به مناجات مثنی کردن و نامهٔ کن و خامهٔ قدرت تمام نمودن رسالهٔ رسالت به نعمت مهر محمدی ختم نمودن
فرهاد و شیرین
سرآغازدر ستایش پروردگاردر راز و نیاز با خداونددر ستایش حضرت پیغمبر«ص»در چگونگی شبی که پیغمبر بر آسمان بر شددر ستایش حضرت علی «ع»گفتار در آرایش و نکویی سخنحکایتگفتار در نکویی خموشی و عشقگفتار در چگونگی عشقحکایتحکایتگفتار در ستایش عشقحکایتگفتار در آغاز داستان و چگونگی عشقدر جستجوی جایی دلکش و سرزمینی خرمگفتار در رفتار خادمان شیرین به طلب نزهتگاه دلنشین و پیدا نمودن دشت بیستون و خبردادن شیرین راحکایتگفتار در بیرون آمدن شیرین از مشکوی خسروگفتار اندر طلب نمودن شیرین استادان پرهنر را برای بنا نمودن قصر شیرین و یافتن خادمان فرهاد راگفتار اندر گفت و شنید غلامان شیرین با فرهاد و بردن او را به نزد شیرین مه جبینگفتار درآوردن خادمان شیرین فرهاد را در نزد آن ماه جبین و دلربایی آن نازنین از فرهادگفتار اندر دلربایی شیرین از فرهاد مسکین و گفت و شنید آن دو به طریق راز و نیاز در پردهٔ رازدر ستایش معرفت و مقام عشقدر بیان گرفتاری فرهاد به کمند عشق شیریندر گفتگوی شیرین با فرهاد و تعریف کوه بیستون و مأمور نمودن فرهاد به کندن کوه بیستوندر جواب گفتگوی شیرین و قبول نمودن فرهاد کندن کوه بیستون را به جهت عمارتدر صفت مرغزاری که شیرین در آنجا آسایش نموده و گفتگوی او با دایه در ستایش حسن خویشدر پند دادن دایه به شیرین و دلداری از نازنین گویددر بیان چگونگی عشق و آغاز کندن بیستون به نیروی محبتدر افزونی محبت فرهاد و شور عشق او در فراق شیریندر اظهار نمودن شیرین محبت خویش را به آن غمین مهجوردر حکایت گفتگوی آن بی‌خبر از مقامات عشق با مجنون و جواب دادن مجنوندر رفتن شیرین به کوه بیستون و گفتگوی او با فرهاد و بیان مقامات محبتدر ستایش پنهان نمودن راز نهانی که آسایش دو جهانی‌ستدر توصیف دشتی که رشک گلزار بهشت بود و تفرج شیرین در آن دشت و رسیدن نامهٔ خسرو به اودر نوشتن شیرین جواب خسرو را و عتاب کردن بدو در عشق و محبت با دیگراندر بیان وصل و هجران نکویان و رفتن شیرین به تماشای بیستونپاسخ دادن شیرین فرهاد رانازل شدن شیرین به دلجویی فرهاد مسکین در دامنهٔ کوه بیستونغزل خواندن فرهادپاسخ دادن شیرین پرستاران رادر بیان مصاحبت شیرین با فرهاد در آن شبامتحان کردن شیرین فرهاد را در عشق