چالش حفظ شعر
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۶۶
پیش تیغ و تیر ناچارست استادن مرا
همام تبریزی : غزلیات
شمارهٔ ۲۸
مشتاب ساربان که مرا پای در گل است
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۷۸
از دلم صورت آن خوب ختن می‌نرود
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۸۷
خط‌خوبان هم‌،حریف طبع وحشت‌پیشه نیست
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۸۶۶
حضور فرش بود در جهان درویشی
قدسی مشهدی : غزلیات
شمارهٔ ۲۳۷
زورم به یک اشاره ابرو نمی‌رسد
مهدی اخوان ثالث : آخر شاهنامه
چه آرزوها
درآمد
عطار : باب چهارم: در معانی كه تعلّق به توحید دارد
شمارهٔ ۳۹
کس نیست که دریا همه او را افتاد
فریدون مشیری : آه، باران
آه، باران
ریشه در اعماقِ اقیانوس دارد ــ شاید ــ
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۱۵۵
ناله ما سینه چاک از سینه می آید برون
ابوسعید ابوالخیر : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۲۳۰
این عمر به ابر نوبهاران ماند
سعدی : مفردات
بیت ۴۴
جایی نرسد کس به توانایی خویش
عراقی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۲۶
ای دل و جان عاشقان شیفتهٔ جمال تو
اوحدی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۲۴
ای بوده مرا ز جسم و جان هیچ به دست
مهدی اخوان ثالث : آخر شاهنامه
گل
همان رنگ و همان روی
سیمین بهبهانی : سیمین بهبهانی
نغمهٔ روسپی
بده آن قوطی سرخاب مرا
سعدی : غزلیات
غزل ۶۱۶
نگویم آب و گل است آن وجود روحانی
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۵۸۰
رفت در خلوت مینا گل و بلبل آسود
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۰۹۸
ترش ترش بنشستی، بهانه دربستی
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۰
آه عالمسوز را در سینه دزدیدن چرا؟
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم