چالش حفظ شعر
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۲۵
بپخته است خدا بهر صوفیان حلوا
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۷۶
گر لعل خموشت‌کند آهنگ نواها
خواجوی کرمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۶۰
سحر چون باد عیسی دم کند با روح دمسازی
کارو : دیگر اشعار
کفرنامه ی من
خدایا کفر می‌گویم، پریشانم، پریشانم
احمد شاملو : ترانه‌های کوچک غربت
در این بن‌بست
دهانت را می‌بویند
عبید زاکانی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۸
میکوش که تا ز اهل نظر خوانندت
ظهیر فاریابی : قصاید
شمارهٔ ۳۲
به حلقه ای که سر زلف یار بگشاید
فروغ فرخزاد : اسیر
صدایی در شب
نیمه شب در دل ِ دهلیز خموش
سعدی : باب دوم در اخلاق درویشان
حکایت شمارهٔ ۲۳
بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت تا به حلقه اهل تحقیق در آمد به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان ذمائم اخلاقش به حمائد مبدل گشت دست از هوا و هوس کوتاه کرده و زبان طاعنان در حق او همچنان دراز که بر قاعده اوّلست و زهد و طاعتش نامعوّل
مسعود سعد سلمان : قصاید
شمارهٔ ۲۵۶ - هم در مدح او
طبع هوا بگشت و دگرگونه شد جهان
ناصرخسرو : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۵
جهانا چه در خورد و بایسته‌ای!
ملا هادی سبزواری : غزلیات
غزل شماره ۱۸۱
الا یا جنة لم یحن جانی
احمد شاملو : ترانه‌های کوچک غربت
خطابه‌ی آسان، در اميد
به رامین شهروند
ملک‌الشعرای بهار : قصاید
شمارهٔ ۲۲۳ - تنازع بقا
زندگی جنگست جانا بهرجنگ آماده شو
جامی : یوسف و زلیخا
بخش ۴۰ - تربیت کردن زلیخا یوسف را علیه السلام و خدمتگاری نمودن وی مر او را به آنچه دسترس وی بود
چو دولت گیر شد دام زلیخا
فریدون مشیری : از خاموشی
بیا ز سنگ بپرسیم!
درون آینه ها درپی چه می گردی ؟
ازرقی هروی : رباعیات
شمارهٔ ۹۸
از شست ، شها ، چو ناوکی بگذاری
فریدون مشیری : نوایی هماهنگ باران
شادی
غم دنیا نخواهد یافت پایان
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۶۲
چه حاجت است به رهبر، که گوشهٔ چشمش
نصرالله منشی : باب الاسد و الثور
بخش ۲۵
و این مثل بدان آوردم تا ملک را مقرر شود که در کار شنزبه تعجیل واجب است. و پادشاه کامگار آن باشد که تدبیر کارها پیش از فوت فرصت و عدم مکنت بفرماید، و ضربت شمشیر آب دارش خاک از زاد و بود دشمن برآرد، و شعله عزم جهان سوزش دود از خان و مان خصم بآسمان برساند. شیر گفت: معلوم شد. لکن گمانی نمی باشد که شنزبه خیانتی اندیشد و سوابق تربیت را بلواحق کفران خویش مقابله روا دارد، که در باب وی تا این غایت جز نیکویی و خوبی جایز نداشته ام.
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم