چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۱۳۸
هرگز عنان رشته به گوهر نداده اند
صائب تبریزی : متفرقات
شمارهٔ ۵۹۲
ختم است بر خرام تو راه نظر زدن
صائب تبریزی : گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۳۹
چندان که چو خورشید به آفاق دویدیم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۴۱۸
سیل در بنیاد تقوی از بهار افتاده است
خیام : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۷۸
دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
سیاوش کسرایی : تراشه های تبر
گشایش
آغاز کردمش
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۳۴۴
از تفرقه پروا دل آزاد ندارد
فروغ فرخزاد : عصیان
عصیان ِ خدا
گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۰۶۶
مقبول نیست طاعت هر کس شکسته نیست
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۳۳۲
گر نگردد بر مرادم چرخ در غم نیستم
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۵۷۶
گر نمک در باده آن کان ملاحت افکند
سعدی : باب دوم در اخلاق درویشان
حکایت شمارهٔ ۱۰
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۱۰۳
ممکن ز تو چون نیست که بردارم دل
صائب تبریزی : متفرقات
شمارهٔ ۶۰۷
یکی هزار شد از خط سبز، شهرت او
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۷۳۲
کی سر از تیغ شهادت جان روشن می‌کشد؟
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۴۵۷
بود تا در بزم یک هشیار، ساقی می‌نخورد
عطار : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۰۹
زلف شبرنگش شبیخون می‌کند
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۵۹۷
به اشک از اطلس افلاک داغ شام می شویم
امیر معزی : قصاید
شمارهٔ ۳۹۹
ای به ملک و دولت و شاهی سزای آفرین
صائب تبریزی : مطالع
شمارهٔ ۲۸۵
حسن اگر بدرقه شعله آواز شود