چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۵۴
ز خط سبز شد فیروزه ای لعل نگار ما
کمال خجندی : کمال خجندی
مستزاد
ای ریخته سودای تو خون دل ما را
صائب تبریزی : متفرقات
شمارهٔ ۲۰۳
زخم گستاخم لب تیغ شهادت می مکد
صائب تبریزی : مطالع
شمارهٔ ۹۵
خال تو سوخت جان من غم سرشته را
شاه نعمت‌الله ولی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۵۹
در ملک اگر شاه عراقی باشد
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۳۹۸
آن دم که دررباید، باد از رخ تو پرده
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۱۴۷
آن خانه برانداز که در خانه زین است
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۴۴
ای که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۱۹۵
از ملامتگر ندارد یوسف بی جرم، باک
امیر معزی : قصاید
شمارهٔ ۴
ای جهانداری که هستی پادشاهی را سزا
امیرخسرو دهلوی : غزلیات (گزیدهٔ ناقص)
گزیدهٔ غزل ۵۸۰
چنین شبهای بی‌پایان و من بر بستر اندوه
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۸۷
نشاهٔ بادهٔ گلرنگ به تخت است مدام
عراقی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۷۲
ای جان من، از دل خبرت نیست، چه سود؟
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۰۸۸
نریزد اگر آب لطف از جمالش
جامی : سلامان و ابسال
بخش ۶۰ - آگاه شدن شاه از رفتن سلامان و خبر نایافتن از حال وی و آیینه گیتی نمای را کار فرمودن و حال وی را دانستن
شه چو شد آگاه بعد از چند گاه
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۰۲۹
خلقند جمله آلت شطرنج، زنده کیست؟
صائب تبریزی : مطالع
شمارهٔ ۳۲۰
روشندلان که قبله خود روی او کنند
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۷۲۵
درین سفر که توکل شده است راهبرم
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۵۴۳
خال او یک نظر از دیده ما دور نباشد
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۱۰
مکرر بر سر بالین شبنم آفتاب آمد