چالش حفظ شعر
احمد شاملو : در آستانه
قناری گفت...
به هوشنگ گلشیری
اوحدی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۸۳
نیشکر آن روز دل ز بند بر آرد
فریدون مشیری : از خاموشی
زمزمه ای در بهار
دو شاخه نرگست، ای یار دلبند
مسعود سعد سلمان : غزلیات
شمارهٔ ۲۲
ای آنکه به رخساره ارغوانی
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۹۰۲
ز سر بگیرم عیشی چو پا به گنج فروشد
سعدی : غزلیات
غزل ۸۴
ز من مپرس که در دست او دلت چونست
انوری : مقطعات
شمارهٔ ۷۱ - لغزیست که در طلب خربزه گفته
ای کریمی که در زمین امید
رودکی : قصاید و قطعات
شمارهٔ ۶۸
روی به محراب نهادن چه سود؟
عطار : بخش هفدهم
(۴) حکایت جواب آن شوریده حال در کار جهان
یکی پرسید آن شوریده جان را
اقبال لاهوری : زبور عجم
به خوانندهٔ کتاب زبور
می شود پردهٔ چشمم پر کاهی گاهی
کمال خجندی : غزلیات
شمارهٔ ۹۹۱
بر من بیدل اگر جور و ستم فرمودی
مولوی : دفتر چهارم
بخش ۱۱۳ - خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مغضوب علیه را و از پادشاه درخواستن و پادشاه شفاعت او قبول کردن و رنجیدن ندیم از این شفیع کی چرا شفاعت کردی
پادشاهی بر ندیمی خشم کرد
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۴۵۵
دولتِ آن کس که ترکِ جاه بگیرد
سیف فرغانی : غزلیات
شمارهٔ ۲۰۸
چه مرد عشق تو باشند خودپرستی چند
خاقانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۸
عقل در عشق تو سرگردان بماند
همام تبریزی : غزلیات
شمارهٔ ۴۶
فراق آن قد و قامت قیامت است قیامت
احمد شاملو : باغ آینه
قصه‌ی دخترای ننه دریا
یکی بود یکی نبود.
عطار : باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد
شمارهٔ ۴۶
تا چند روم که این ره کوته نیست
مهدی اخوان ثالث : آخر شاهنامه
چه آرزوها
درآمد
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۳۵۶
ماییم قدیم عشق باره
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم