ظهیرالدین فاریابی : رباعیات
شمارهٔ ۱۵
می را که همیشه با خرد دندان است
مسعود سعد سلمان : قصاید
شمارهٔ ۳۱ - در ستایش سلطان محمود و اقتفای استاد لبیبی
به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست
خواجه عبدالله انصاری : مناجات نامه
مناجات شمارهٔ ۳۶
الهی ای سزای کرم، ای نوازندهٔ عالم، نه با وصل تو اندوه است و نه با یاد تو غم.
شاه نعمت‌الله ولی : مفردات
شمارهٔ ۱۰۷
در آینهٔ تمام اشیا
سعدی : باب هشتم در آداب صحبت
بخش ۱۵
پسندیده است بخشایش ولیکن
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۷۱
رخنه در کار ز تسبیح فزون است مرا
محمدرضا شفیعی کدکنی : بوی جوی مولیان
قصه الغربه الغربیه
نیلوفری شدم
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۶۹۳
به هر کجا نبود حسن، آفتاب خوش است
احمد شاملو : مرثیه‌های خاک
تمثیل
به پوران صلح‌کل و سیروس طاهباز
ایرج میرزا : اشعار دیگر
چه عجب؟
وه چه خوب آمدی، صفا کردی
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۶۰۹
چو سبحه بر سر هم تا به‌ کی قدم شمرید
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۵۰
از بامداد روی تو دیدن حیات ماست
عرفی شیرازی : غزلها
غزل شمارهٔ ۴۹۳
زین بزم نه این بار بر آشفتم و رفتم
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۸۹
یا مخجل البدر اشرقنا بلالاء
عطار نیشابوری : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۹
بر گذر ای دل غافل که جهان برگذر است
باباطاهر عریان همدانی : دوبیتی‌ها
دوبیتی شمارهٔ ۱۷۲
بوره کز دیده جیحونی بسازیم
سعدی : غزلیات
غزل ۳۰۲
به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور
مسعود سعد سلمان : رباعیات
شمارهٔ ۲۴۰
گفتم کایندل به داغ نام تو کنم
سیاوش کسرایی : خانگی
کلید ها
نا خوانده میهمان
عطار نیشابوری : آغاز کتاب
فی الحكایة و التمثیل
سائلی در مجمعی بر پای خاست
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام